Udostępnianie pośrednie


Kiedy można żądać zaświadczenia?
Zasady wydawania zaświadczeń określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zasady powyższe mają zastosowanie do wydawania równorzędnych w obrocie prawnym z zaświadczeniami uwierzytelnionych kopii, odpisów i wypisów materiałów archiwalnych.

Podanie
Aby otrzymać zaświadczenie, należy wnieść podanie do właściwego organu administracji. Zgodnie z art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego, podanie można złożyć:
pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,
ustnie do protokołu; protokół taki powinien zostać podpisany przez wnoszącego podanie i pracownika je przyjmującego.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, a także zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Kodeks postępowania administracyjnego nie dopuszcza wnoszenia podania telefonicznie.

Na żądanie wnoszącego organ administracji potwierdza wniesienie podania.

W przypadku wniesienia podania dotyczącego poszukiwań genealogicznych lub własnościowych za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zawierającego bezpiecznego podpisu elektronicznego wnioskodawca zostanie poproszony o złożenie stosownego oświadczenia w tradycyjnej (pisemnej) formie z własnoręcznym podpisem w celu udokumentowania koligacji rodzinnych lub prawa własności do określonej nieruchomości.

Minimalna treść podania
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej:
- wskazanie osoby wnoszącej podanie (imię i nazwisko),
- adres osoby wnoszącej podanie,
- treść żądania,
- podpis osoby wnoszącej podanie,
- ewentualnie inne elementy wymagane przez przepisy szczególne.

Pełnomocnik
W postępowaniu administracyjnym można działać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub ustnie w  drodze oświadczenia strony wciągniętego do protokołu.
Pełnomocnictwo udzielone na piśmie powinno być podpisane przez stronę.
Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności proceduralnej dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa

Opłata za poszukiwania pobierane przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

W sprawach wydawania zaświadczeń oraz równorzędnych z nimi dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego (uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wypisów) Archiwum nie pobiera opłat za poszukiwania, jeśli wnioskodawca wskaże w podaniu wystawcę i przybliżony (z dokładnością do jednego roku) czas powstania szukanego dokumentu.
W przeciwnym razie wyszukanie dokumentu może zostać zakwalifikowane jako usługa płatna. Rozpoczęcie poszukiwań może być uzależnione od wpłacenia zaliczki, która jest rozliczana w ogólnym koszcie poszukiwań, jednakże nie jest zwracana w przypadku ich negatywnego wyniku. Wysokość opłaty wstępnej określa aktualny cennik usług Archiwum.

Opłata za wykonanie kopii, odpisów lub wypisów
Za wykonanie kopii, odpisów lub wypisów, równorzędnych w obrocie prawnym z zaświadczeniami pobierana jest należność zgodnie z cennikiem usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim.
Z tytułu uwierzytelnienie wykonanych kopii, odpisów lub wypisów uiścić należy także stosowne opłaty skarbowe.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnianie pośrednie
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:redaktor redaktor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2007 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż