Cennik usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim

Znak: AG.0201.6.2016

 

ZARZĄDZENIE nr 6/2016

Dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim

z 22 lipca 2016 r.

w sprawie cen na usługi świadczone przez Archiwum Państwowe w Gorzowie

 

Na podstawie art. 16 ust. 2a stawy z dnia 14 lipca I 983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1446. z późn. zm.), art. 17 ust. 1 ustawy z 15 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. z 2016 r. poz. 352), rozporządzenia Ministra Kultury z 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28 póz. 240), zarządza się co następuje:

 

1. Wprowadza się „Cennik usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Gorzowie”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

2. Traci moc zarządzenie nr 7/2015 z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone przez Archiwum Państwowe.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia dyrektora

Archiwum Państwowego w Gorzowie nr 6 z 22 VII 2016 r.

 

 

Cennik usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Gorzowie

 

Zakres usług

§ 1

 

1. Archiwum Państwowe w Gorzowie (zwane dalej: Archiwum) świadczy odpłatne usługi w zakresie:

a) prowadzenia kwerend – wyszukiwania dokumentów we własnym zasobie archiwalnym (kwerenda usługowa może zostać przeprowadzona jedynie wówczas, gdy wnioskodawca podający dane niewystarczające do odszukania dokumentu, mimo wezwania do ich uzupełnienia, nie jest w stanie wskazać wystawcy poszukiwanego dokumentu, roku jego powstania albo innych informacji niezbędnych do identyfikacji dokumentu. Archiwum może odmówić wykonania kwerendy w przypadku otrzymania niewystarczających danych);

b) wykonywania reprodukcji z materiałów archiwalnych, mikrofilmów i zbiorów bibliotecznych z własnego zasobu.

 

2. Do działalności usługowej nie zalicza się:

a) wyszukiwania dokumentów na potrzeby wydawanych zaświadczeń,

b) wykonywania w jednym egzemplarzu reprodukcji z materiałów archiwalnych na potrzeby sądów, prokuratur i polskich konsulatów,

c) wykonywania kopii na potrzeby organów władzy publicznej, niezbędnych im do własnych celów urzędowych, w ilości nie większej niż 10 stron w ramach jednej sprawy. Za każdą kolejną stronę kopii jest naliczana opłata zgodna z cennikiem.

 

§ 2

Archiwum przejmuje na przechowywanie i udostępnia dokumentację osobowo-płacową i inną o czasowym okresie przechowywania. Koszty jej przechowywania ustalane są indywidualnie. Opłaty za wykonywanie kopii i odpisów z tej dokumentacji są określone w § 5.

 

 

Warunki wykonywania usług

§ 3

 

1. Usługi są świadczone w ramach aktualnych możliwości technicznych i organizacyjnych Archiwum.

2. Podstawą wykonania usługi jest zamówienie. Zamówienia są realizowane w kolejności ich rejestracji przez Archiwum. W przypadku zlecenia zamówienia poza kolejnością cena ulega zwiększeniu o 100%.

3. Określone usługi reprograficzne nie będą realizowane ze względu na możliwość uszkodzenia obiektu podczas reprodukcji. Usługę mogą wykluczyć np. format, ciężar, objętość obiektu, rodzaj i gramatura papieru, sposób oprawy materiałów, pieczęcie lakowe w dokumencie, zły stan techniczny.

4. Archiwum ma prawo określić sposób wykonania reprografii z materiałów (kserokopia, fotografia cyfrowa, skan) w przypadku narażenia materiałów archiwalnych lub zbiorów bibliotecznych na uszkodzenie lub ze względów technicznych.

5. Kserokopie z akt są wykonywane tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ponadto jest to możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie naraża materiałów na uszkodzenie.

6. Nie wykonuje się kserokopii ze starodruków i materiałów archiwalnych pochodzących sprzed roku 1900.

7. Jeśli obiekt posiada kopię użytkową, reprodukcja zostanie wykonana z tej kopii.

8. W przypadku złożenia zamówienia na wykonanie reprodukcji dla potrzeb publikacji lub prezentacji reprodukcji warunki wykonania usługi określi każdorazowo umowa między dyrektorem Archiwum a zamawiającym.

 

Zasady wyceny usług

§ 4

 

1. Ustala się ceny świadczonych usług według tabeli opłat, stanowiący załącznik do niniejszego cennika.

2. Ceny podstawowe za usługi mogą być podwyższone do 300% ze względu na:

a) reprodukcję materiałów wymagających uprzednich zabiegów konserwatorskich, intensywnie wykorzystywanych, wielkoformatowych, oprawnych oraz zamówień wymagających wielokrotnej zmiany ustawień parametrów urządzeń kopiujących,

b) prowadzenie przez Archiwum rozległych kwerend na podstawie materiałów obcojęzycznych, rękopiśmiennych lub trudno czytelnych.

3. Przed przystąpieniem do wykonania usługi może zostać pobrana zaliczka:

a) w przypadku zlecenia kwerendy zaliczkę stanowi równowartość kosztów 1 godziny pracy przy wyszukiwaniu dokumentów. W przypadku negatywnego wyniku kwerendy zaliczka stanowi całość należności i nie podlega zwrotowi. W przypadku pozytywnego wyniku kwerendy zaliczka jest rozliczana w ramach końcowej należności,

b) w przypadku zamówienia reprograficznego o szacowanej wycenie wyższej niż 300 złotych w wysokości 60 złotych.

4. W przypadku zamówienia wysyłki wykonanych reprodukcji do kwoty należności dolicza się zryczałtowane opłaty pocztowe (w przypadku odbioru osobistego dokumentów nie są naliczane opłaty pocztowe).

5. Opłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe Archiwum.

6. Opłaty za kwerendy pobiera się jeżeli czas poszukiwań wyniósł przynajmniej 30 minut.

 

 

§ 5

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. nr 28 poz. 240 z 2004 r.) za wykonanie kopii względnie odpisów dokumentów do celów emerytalno-rentowych na podstawie przechowywanych akt osobowo-płacowych pobierane są następujące opłaty:

1. za sporządzenie kopii świadectwa pracy – 17 zł;

2. za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt. 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – 4 zł;

3. za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac – 4 zł;

4. za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę – 35 zł,

5. za odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę – 8 zł,

6. za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) – 4 zł.

 

Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł.

 

Załącznik do: „Cennika usług świadczonych  przez Archiwum Państwowe w Gorzowie”

 

(Załącznik do Zarządzenia dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie nr 6 z 22 lipca 2016 r.)

 

Tabela opłat

 

Rodzaj usługi

Cena w zł

 

Wykonanie reprodukcji

 

Kserokopia czarno-biała z archiwaliów

 

A4

3,50

A3

4,50

Wydruk czarno-biały z kopii cyfrowej

A4

1,00

A3

2,00

Kserokopia czarno-biała ze zbiorów bibliotecznych, pomocy archiwalnych oraz innych akt wytworzonych przez Archiwum Państwowe

A4

1,00

A3

2,00

Kserokopia barwna z archiwaliów, zbiorów bibliotecznych oraz innych akt wytworzonych przez Archiwum Państwowe

A4

9,00

Skan, fotografia cyfrowa z archiwaliów i zbiorów bibliotecznych niezdigitalizowanych (z oryginałów)

A4

3,00

Formaty A3, A2, A1

wielokrotność formatu A4

Skan, fotografia cyfrowa z archiwaliów i zbiorów bibliotecznych zdigitalizowanych

Bez względu na format

2,50

Skan z mikrofilmu (dotyczy zbiorów niezdigitalizowanych)

1,00

Kserokopia z mikrofilmu (dotyczy zbiorów niezdigitalizowanych)

2,00

Wydruk potwierdzenia przelewu

1,00

Zaliczka dla potrzeb sporządzenia reprodukcji (przy zamówieniu powyżej 300,00 zł)

60,00

 

Opłata za nośniki

 

Płyta CD-R lub DVD-R za 1 sztukę

1,00

 

Wyszukiwanie dokumentów

 

Za każde rozpoczęte pół godziny kwerendy

30,00

Zaliczka na poczet poszukiwań

60,00

 

Zryczałtowane opłaty pocztowe

 

Przesyłka na terenie Polski

3,00

Przesyłka na terenie Polski – polecona

6,00

Wysyłka za granicę

12,00

Wysyłka za granicę – polecona

18,00

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Cennik usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:redaktor redaktor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2016 10:30