Udostępnianie bezpośrednie

W sposób bezpośredni zasób Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim udostępniany jest w jego czytelni akt we wszystkie czwartki w godzinach od 8.30. do 18.00. oraz w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.30. do 14.30.

Procedurę udostępniania zasobu określa zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni akt Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim”.

Osobiste korzystanie z archiwaliów jest bezpłatne. Udostępnia się je każdemu, o ile nie narusza to przepisów prawa.

Na podstawie art. 17 punkt 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 roku ograniczeniu podlega udostępnianie materiałów, od których momentu wytworzenia nie upłynął okres 30 lat. Szczególne wypadki i tryb wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych określa rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz. U. 2008 nr 156 poz. 970). Ponadto na podstawie punktu 1a wspomnianego artykułu dyrektor Archiwum może odmówić udostępnienia akt jeżeli istnieją przeciwwskazania wynikające ze złego stanu zachowania akt.

Osoby zainteresowane osobistym korzystaniem z akt w czytelni akt wypełniają "Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego". Po jego wypełnieniu użytkownikowi udostępnia się materiały archiwalne.

Pracownik Archiwum obsługujący czytelnię akt udziela użytkownikowi ogólnych informacji i wyjaśnień w sprawach zasobu archiwalnego oraz zasad jego udostępniania. Materiały archiwalne udostępniane są bezpośrednio w czytelni akt na podstawie zamówienia (rewersu), który wypełnia użytkownik.

Jeżeli w korzystaniu z materiałów archiwalnych udostępnianych na podstawie określonego Zgłoszenia użytkownika nastąpi przerwa przekraczająca 12 miesięcy, ponowne podjęcie prac wymaga złożenia nowego zgłoszenia.

Na zamówienie zainteresowanego Archiwum Państwowe, w ramach wymiany międzyarchiwalnej, może sprowadzić do swojej czytelni akt mikrofilmy materiałów pochodzących z zasobów innych archiwów. Nie sprowadza się materiałów oryginalnych. Sprowadzenie oraz zwrot mikrofilmów odbywa się na koszt zamawiającego.

Szczegółowe unormowania dotyczące korzystania z akt w czytelni akt Archiwum Państwowego zawarte są w regulaminie korzystania z materiałów archiwalnych.

Na zamówienie użytkownika, o ile nie ma przeciwwskazań konserwatorskich, wykonywane są kopie dokumentów na podstawie złożonego zamówienia. Koszty reprografii określa załącznik do zarządzenia dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim nr 13/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku. Cennik usług umieszczono w katalogu: udostępnianie zasobu i informacja archiwalna.

Z tytułu uwierzytelnienia dokumentów pobiera się opłaty skarbowe. Informacje dotyczące ich wysokości oraz zwolnień z ich uiszczania znajdują się w katalogu: udostępnianie zasobu i informacja archiwalna.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnianie bezpośrednie
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:redaktor redaktor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2007 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż