Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Nasz znak: AG.233.2.2018

Data: 06.12.2018 r.

 

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

 

      Działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Archiwum Państwowe w Szczecinie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 wraz z proponowaną ceną sprzedaży.

Zbycie składników majątku odbędzie się na poniższych warunkach:

 

  1. W pierwszej kolejności przy zbyciu składników majątku ruchomego Archiwum Państwowego w Szczecinie, będą brane pod uwagę podmioty wymienione w §38 ww. rozporządzenia.
  2. Nieodpłatne przekazanie nastąpi na wniosek podmiotów spełniających wymagania określone wyżej wymienionym rozporządzeniem.
  3. Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego należy składać do dnia 24 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 na adres: Archiwum Państwowe w Szczecinie ul. św. Wojciecha 13, 70-410 Szczecin lub w formie elektronicznej: sekretariat@szczecin.ap.gov.pl  Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu.
  4. Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy i informacje wymienione w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia.
  5. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu w terminie zgodnie z § 38 ust. 5 ww. rozporządzenia.
  6. Jednostka, której przekazane zostaną zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie jego odbioru.

 

W przypadku braku wniosków o przekazanie składników majątku ruchomego pomiotów uprawnionych zgodnie z ww. rozporządzeniem zostaną one zbyte na podstawie § ust. 2 trybie sprzedaży ofertowej.

1.   Ofertę kupna może złożyć dowolny zainteresowany podmiot (nabywca).

2.   Podmioty zainteresowane nabyciem składników wymienionych w Załączniku nr 1 zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty stanowiącej formularz ofertowy na zakup składnika rzeczowego majątku ruchomego, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 w terminie do dnia 24 grudnia 2018 r. do godziny 12:00 na adres: Archiwum Państwowe w Szczecinie ul. św. Wojciecha 13, 70-410 Szczecin lub w formie elektronicznej: sekretariat@szczecin.ap.gov.pl

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup majątku ruchomego”.

  1. Oferta powinna zawierać dane osobowe oferenta, nazwę przedmiotu, nr inwentarzowy oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nabywanych składników majątku i skutków wynikających rezygnacji z oględzin.
  2. Nabywca zostanie wyłoniony na podstawie oferowanej ceny – zwycięża oferta z najwyższą proponowaną ceną zakupu.
  3. W przypadku zaproponowanej przez co najmniej dwóch oferentów takiej samej najwyższej ceny za dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona dodatkowa aukcja pomiędzy tymi oferentami.

 

Wszystkie koszty związane z demontażem składników majątku ruchomego oraz ich transportem ponosi odbiorca.

Składniki majątku będą udostępnione do obejrzenia w Oddziale w Międzyzdrojach os. Biała Góra nr 7, pod warunkiem uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu. Informacji dodatkowych udziela kierownik Oddziału w Międzyzdrojach tel. 91 32 82 551.

Archiwum Państwowe w Szczecinie zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedażowej (w całości lub części) bez podawania przyczyn, a w szczególności, gdy zbywane składniki rzeczowe majątku ruchomego znajdą zainteresowanie wśród podmiotów wymienionych w § 38 przedmiotowego rozporządzenia.

 

 

Stefan Archutowski

tel. 91 43 35 002 wew. 126

dag@szczecin.ap.gov.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jarosław Wiżynis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2018 15:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż