zalatwianie spraw

1. Udostępnianie zasobu archiwalnego

Zasób udostępniany jest w pracowni naukowej codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach: 8.00 - 14.00. Archiwalia udostępniane są na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych. Osobiste korzystanie z archiwaliów w pracowni naukowej jest bezpłatne. Materiały archiwalne udostępnia się każdemu, o ile nie narusza to przepisów prawa. Osoby zgłaszające się do pracowni naukowej wypełniają Zgłoszenie użytkownika zasobu (załącznik). Użytkownicy w celu zamówienia konkretnych materiałów archiwalnych korzystają z dostępnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych (inwentarze, spisy zdawczo-odbiorcze, indeksy, skorowidze). Pracownik Archiwum obsługujący pracownię naukową udziela ogólnych informacji i wyjaśnień w sprawach zasobu archiwalnego oraz zasad jego udostępniania. Materiały archiwalne udostępniane są bezpośrednio w pracowni naukowej na podstawie zamówienia (rewersu), który wypełnia użytkownik. Jeżeli w korzystaniu z materiałów archiwalnych udostępnianych odpowiednio do określonego Zgłoszenie użytkownika zasobu nastąpi przerwa przekraczająca 12 miesięcy, ponowne podjęcie prac wymaga nowego zgłoszenia. Szczegółowe unormowania dotyczące korzystania z akt w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Malborku zawarte są w regulaminie korzystania z pracowni naukowej.

 

2. Wydawanie zaświadczeń oraz kopii, odpisów lub wypisów, poszukiwania

Archiwum załatwia sprawy na podstawie pisemnego wniosku (podania). Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie może być wniesione pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie. W przypadku usług świadczonych przez Archiwum odpłatnie, wymagane jest wniesienie zamówienia na piśmie z własnoręcznym podpisem.

Strona może działać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W sprawach mniejszej wagi można odstąpić od żądania pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Podania, pełnomocnictwa, zaświadczenia oraz uwierzytelnienie kserokopii podlegają opłacie skarbowej. Jej wysokość, zasady poboru i zwolnienia określa ustawa z dnia 10 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1827 oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 187, poz. 1330).

Zgodnie z postanowieniami art. 217 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Archiwum wydaje uwierzytelnione kopie lub zaświadczenia, odpisy i wypisy jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiegająca się o zaświadczenie uprawdopodobni swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Archiwum świadczy odpłatnie usługi w zakresie poszukiwań tematycznych, genealogicznych i majątkowych. Archiwum pobiera również opłaty za usługi reprograficzne. Szczegółowe informacje zawiera cennik usług  (załącznik) oferowanych przez AP w Malborku.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zalatwianie spraw
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Aleksandra Szlufik
Informację wytworzył:Aleksandra Szlufik
Data na dokumencie:20.10.2004
Data publikacji:20.10.2004 13:38