Ogłoszenie o naborze - Pomocnik konserwatora archiwalnego

Pomocnik konserwatora archiwalnego

W pracowni konserwacji masowej w Oddziale VII Konserwacji Archiwaliów

Termin składania ofert: do 16 listopada 2018

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Konserwacja archiwaliów metodą masową Neschen C900. Obsługa urządzeń odkwaszających oraz ręczne wykonywanie napraw konserwatorskich.

2. Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej wykonywanych prac wraz z przeprowadzaniem niezbędnych badań, służących identyfikacji stanu zachowania oraz efektów przeprowadzonych zabiegów.

3. Prace związane z profilaktyką konserwatorską (składanie lub wykonywanie opakowań ochronnych, czyszczenie i odkurzanie archiwaliów)

4. Czynności związane z eksploatacją urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Pracowni Masowego Odkwaszania.

 

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- charakter pracy zarówno umysłowy, jak i fizyczny, wskazany dobry stan zdrowia. (praca w pozycji stojącej do 6 godzin dziennie, wysiłek związany z przenoszeniem akt)

- praca z archiwaliami, kontakt z kurzem

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- praca zespołowa, odpowiedzialność indywidualna

- praca w laboratorium konserwatorskim

- budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętności manualne
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

Doświadczenie pracy w obszarze związanym ochroną i konserwacją zabytków (szczególnie obiektów na podłożu papierowym) lub introligatorstwem

Kursy lub szkolenia z zakresu konserwacji zabytków lub introligatorstwa.

 

Informacje dodatkowe:

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa etapy:

1.Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na podstawie złożonych przez nich dokumentów, wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia".

2. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Potwierdzenie obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

 

Dane osobowe - Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa Tel. +48 22 589 31 18
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@aan.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom ARCHIWUM AKT NOWYCH na podstawie upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz podmiotom udzielającym wsparcia ARCHIWUM AKT NOWYCH na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "pomocnik konserwatora archiwalnego w Oddziale VII”. ·Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja nadesłanych ofert
- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
- rozmowa kwalifikacyjna
 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
 

Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu 22/589 31 06 w godz. 8 00 - 14 00.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze - Pomocnik konserwatora archiwalnego
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Przeździecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.11.2018
Data publikacji:08.11.2018 08:17