wersja do wydruku Beata Białek 03.10.2018 08:22

Nabór na stanowisko młodszy archiwista

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 35242 z dnia 2018-10-03.

Data wyniku: 2018-11-08.

Nazwa stanowiska: młodszy archiwista w Oddziale w Sandomierzu

Nazwa i adres urzędu: Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57,  25-045 Kielce

Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Sylwia Rutkowska,  Sandomierz

 

 

Archiwum Państwowe w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 35242 z dnia 03 października 2018 r.

OFERTY DO 15 października 2018

WYMIAR ETATU 1

STANOWISKA 1

STATUS nabór w toku

 

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy archiwista

do spraw: obsługi kancelarii i przeprowadzania kwerend archiwalnych

Oddział w Sandomierzu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sandomierz

Archiwum Państwowe w Kielcach
Oddział w Sandomierzu
ul. Żydowska 4
27-600 Sandomierz

ADRES URZĘDU:

Archiwum Państwowe w Kielcach
ul. Janusza Kusocińskiego 57
25-045 Kielce


WARUNKI PRACY

Praca biurowa wykonywana 8 godzin dziennie w siedzibie Oddziału w Sandomierzu, związana z permanentną obsługą klienta zewnętrznego (kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe). Praca z materiałami archiwalnymi (kontakt z kurzem archiwalnym, czynnikiem alergennym, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt), wymagająca wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt, ich zdejmowaniem i umieszczaniem na regałach.
Praca wykonywana jest w pomieszczeniach na parterze i pierwszym piętrze. Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt biurowy, w tym monitor ekranowy. Oświetlenie w miejscu pracy jest naturalne i sztuczne.
Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kancelarii oddziału (m.in. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, rejestracja pism w systemie EZD)
 • udzielanie informacji na temat przechowywanego zasobu archiwalnego, dokumentacji pracowniczej oraz procedur realizacji zadań
 • sporządzanie uwierzytelnionych kopii, odpisów, wypisów i reprodukcji z materiałów archiwalnych i dokumentacji pracowniczej
 • udostępnianie materiałów archiwalnych
 • przeprowadzanie kwerend krajowych i zagranicznych
 • sporządzanie pism dotyczących wyników przeprowadzonych kwerend, postanowień administracyjnych i zaświadczeń
 • sporządzanie kalkulacji kosztów realizacji kwerend i zleceń
 • obsługiwanie elektronicznych baz dotyczących udostępniania bezpośredniego i pośredniego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 4 miesiące w obszarze archiwistyki lub administracji
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów kancelaryjnych
 • Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i sprzętu biurowego
 • Umiejętność redagowania pism
 • Komunikatywność i orientacja na interesanta
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 miesiące w instytucji z zasobem historycznym
 • Znajomość przepisów o opłacie skarbowej
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Systematyczność i odpowiedzialność
 • Terminowość, rzetelność i sumienność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15 października 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce

  Oświadczenia, CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "nabór - Sandomierz".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kielce.ap.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Archiwum Państwowe w Kielcach. Dane osobowe kandydatów nie są przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko młodszy archiwista
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Beata Białek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2018 08:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż