Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Dz.U./S S181
20/09/2018
410305-2018-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 8
20/09/2018S181
https://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 8
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410305-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Bydgoszcz: Usługi zarządzania budową
2018/S 181-410305

Ogłoszenie o zamówieniu z naniesionymi zmianami – załączniki 

Usługi

Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy ul. Dworcowa 65

Bydgoszcz85-009 Polska

Osoba do kontaktów: Karolina Kawczyńska

Tel.: +48 523395401

E-mail: dz.info@bydgoszcz.ap.gov.pl

Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ap.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.ap.gov.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Archiwum Państwowe

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Zarządzanie archiwami państwowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

Numer referencyjny: AGK.26.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV

71540000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowejsiedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na następujące etapy:

Etap I – przygotowanie do Inwestycji, w tym przeprowadzenie we współpracy z Inwestorem postępowania oudzielenie zamówienia na wykonanie Dokumentacji projektowej oraz STWiORB;

Etap II - pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej na podstawie posiadanego „Projektu koncepcyjnego nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 15 w Bydgoszczy”oraz opracowania „Standard Budynku Archiwum Państwowego”, a także weryfikacja tej dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i do wykonania robót budowlanych Inwestycji;

Etap III - przeprowadzenie we współpracy z Inwestorem postępowania o udzielenie zamówienia na Wykonawcę robót budowlanych;

Etap IV – przekazanie generalnemu Wykonawcy robót budowlanych Dokument

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1)  Nazwa:

 

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71520000

71200000

71300000

79100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na następujące etapy:

Etap I – przygotowanie do Inwestycji, w tym przeprowadzenie we współpracy z Inwestorem postępowania oudzielenie zamówienia na wykonanie Dokumentacji projektowej oraz STWiORB;

Etap II - pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej na podstawie posiadanego „Projektukoncepcyjnego nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 15 w Bydgoszczy”oraz opracowania „Standard Budynku Archiwum Państwowego”, a także weryfikacja tej dokumentacji wzakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i do wykonania robót budowlanych Inwestycji;

Etap III - przeprowadzenie we współpracy z Inwestorem postępowania o udzielenie zamówienia na Wykonawcę robót budowlanych;

Etap IV – przekazanie generalnemu Wykonawcy robót budowlanych Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a także terenu budowy;

 

Etap V – ciągły nadzór nad realizacją Inwestycji, w szczególności nad wykonywaniem robót budowlanych, objętych Umową na roboty budowlane, w tym przygotowanie do odbiorów częściowych i nadzór nad odbiorami częściowymi;

Etap VI – przygotowanie do odbioru oraz nadzór nad odbiorem końcowym, a także dokonanie wszelkich uzgodnień i uzyskanie wszelkich decyzji lub pozwoleń, potrzebnych do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem wykonania Inwestycji, a których uzyskanie nie leży w zakresie obowiązków – zgodnie z umowami - innych podmiotów zaangażowanych w realizację Inwestycji (np. Projektant, Wykonawca robót), w tym wsparcie Wykonawcy robót w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy;

Etap VII – okres powykonawczy – pierwsza faza użytkowania obiektu oraz okres gwarancyjny.

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do wzoru umowy:

1) opis przedmiotu zamówienia,

2) program funkcjonalno-użytkowy,

3) projekt koncepcyjny obiektu Archiwum Państwowego w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza, dz. 37/11 obr. 178,

4) opis do projektu koncepcyjnego obiektu Archiwum Państwowego Bydgoszcz, ul. Karłowicza (dz. nr 37/11 obr.178).

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie Personelu IZ / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja i metodologia zarządzania / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja i metodologia Personelu / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/10/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że:

W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca wykaże, że posiada:

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu) lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia,

środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości minimum 50 000,00 zł W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące tego warunku zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca wykaże, że:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi polegająca na pełnieni funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera kontraktu. Zakres wykonanej usługi musi obejmować minimum: sprawdzenie dokumentacji projektowej, kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym, sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z kontraktem i wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu inwestycji, rozliczenie robót budowlanych. Usługa realizowana w okresie realizacji inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie budowy budynku użyteczności publicznej o łącznej wartości inwestycji wynoszącej niemniej niż 10 000 000,00 PLN brutto lub wartości usługi w zakresie pełnienia funkcji inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto. W przypadku wskazania usługi, która jest wykonywana wartość zrealizowanej części usługi musi potwierdzać spełnianie powyższego warunku.

Zamawiający poprzez usługę „Inżyniera kontraktu” rozumie – prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad procesem robót budowlanych, np. w sposób określony przez FIDIC jako inżynier kontaktu. Powyższe rozumienie ma zastosowanie do wszystkich postanowień SIWZ.

Dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

I. Koordynator Zespołu Inwestora Zastępczego, spełniający następujące wymagania:

Wykształcenie wyższe,

Doświadczenie w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją co najmniej 2 zakończonych inwestycji kubaturowych (minimum jedna z inwestycji musi dotyczyć budynku użyteczności publicznej), o wartości robót nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto,

II. Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, spełniający następujące wymagania:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodne z ustawą Prawo budowlane,

Co najmniej 5-letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi,

Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji co najmniej 2 zakończonych kontraktów dotyczących obiektów kubaturowych o wartości robót nie mniejszej niż10 000 000,00 PLN brutto,

III. Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej (sanitarnej), spełniający następujące wymagania:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w akresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodnych i kanalizacyjnych, zgodne z ustawą Prawo budowlane,

Co najmniej 3-letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu / kierowaniu robotami sanitarnymi,

Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych przy realizacji co najmniej 2zakończonych kontraktów, obejmujących wykonanie instalacji sanitarnych w obiektach kubaturowych;

IV. Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej, spełniający następujące wymagania:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą Prawo budowlane,

Co najmniej 3-letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu / kierowaniu robotami elektrycznymi;

V. Inspektor nadzoru robót sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, spełniający następujące wymagania:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane;

Co najmniej 3-letnie doświadczenie (liczone od uzyskania upra...

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 25/10/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 25/10/2018

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 65, 85-009 Bydgoszcz, POLSKA - Sala Konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje  o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa02-676 Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł za poznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii             Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawyPzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/09/2018

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Stanisław Błażejewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.09.2018
Data publikacji:18.09.2018 16:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.11.2018 14:50 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
28.11.2018 14:50 Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty"

(Stanisław Błażejewski)
25.10.2018 13:31 Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert
"Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla inwestycji
budowy nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w
Bydgoszczy."

(Stanisław Błażejewski)
23.10.2018 09:57 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
23.10.2018 09:56 Dodano załącznik "Wyjaśnienia treści SIWZ "
(Stanisław Błażejewski)
22.10.2018 11:34 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
22.10.2018 11:34 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1- 6"
(Stanisław Błażejewski)
16.10.2018 12:38 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
16.10.2018 12:38 Dodano załącznik "Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub
dodatkowych informacji Usługi (Suplement do Dziennika
Urzedowego Unii Europejskiej , 2018/S 181- 410305"

(Stanisław Błażejewski)
08.10.2018 16:24 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
08.10.2018 16:23 Dodano załącznik "Informacja o zmianie ogłoszenia nr 2"
(Stanisław Błażejewski)
08.10.2018 16:23 Dodano załącznik "Informacja o zmianie ogłoszenia nr 1"
(Stanisław Błażejewski)
08.10.2018 16:23 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 i 3"
(Stanisław Błażejewski)
08.10.2018 16:23 Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1"
(Stanisław Błażejewski)
08.10.2018 16:10 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
21.09.2018 11:10 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
21.09.2018 10:57 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
21.09.2018 10:56 Dodano załącznik "JEDZ - Jednolity europejski dokument
zamówienia (ESPD)"

(Stanisław Błażejewski)
20.09.2018 22:10 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
20.09.2018 21:48 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu Polska-
Bydgoszcz: Usługi zarządzania budową 2018/S 181-410305"

(Stanisław Błażejewski)
20.09.2018 20:23 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 19:11 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 19:10 Dodano załącznik "Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:40 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:40 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:40 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:40 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:40 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:37 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11-"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:37 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:37 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:37 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:37 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11- "

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:31 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11- piętro
"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:31 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11- Parter "

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:31 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11- kontrola
dostępu "

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:31 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11- II
piętro"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:31 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11- IiI
piętro"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:22 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11- elewacja
pd. i zach. w.2"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:22 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11- elewacja
pn. i wsch. 1 w.1"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:22 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11- elewacja
pd. i zach. w.2"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:22 Dodano załącznik "Projekt koncepcyjny obiektu Archiwum
Państwowego w Bydgoszczy ul. Karłowicza dz.37/11- elewacja
pd. i zach. w.1"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:15 Dodano załącznik "Opis do projektu koncepcyjnego obiektu
Archiwum Państwowego w Bydgoszcz, ul. Karłowicza"

(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:12 Dodano załącznik "Koncepcja programowo- przestrzenna"
(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:05 Dodano załącznik "Program funkcjonalno- użytkowy"
(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 18:01 Dodano załącznik "SIWZ- edytowalne załączniki"
(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 17:58 Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia"
(Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 17:54 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 17:41 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 17:33 Edycja dokumentu (Stanisław Błażejewski)
18.09.2018 16:27 Utworzenie dokumentu. (Stanisław Błażejewski)