wersja do wydruku Marcin Buczek 11.09.2018 09:22

Informacja o zbędnych skladnikach rzeczowych majątku ruchomego Archiwum Państwowego w Lublinie

AK.ADM.233.1.2018                                                                                             Lublin, dn. 2018-09-07

 

 

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o wartości poniżej 300 euro

 

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 wraz z proponowana ceną sprzedaży.

Zbycie składników majątku odbędzie się na poniższych warunkach:
1.    W pierwszej kolejności przy zbyciu składników majątku ruchomego Archiwum Państwowego w Lublinie, będą brane pod uwagę podmioty wymienione w § 38 ww. rozporządzenia.
2.    Nieodpłatne przekazanie nastąpi na wniosek podmiotów spełniających wymagania określone wyżej wymienionym rozporządzeniem.
3.    Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego należy składać do dnia 14 września 2018 r. do godz. 12:00 na adres: Archiwum Państwowe w Lublinie ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin lub faxem na nr: 81 528 61 46 lub w formie elektronicznej: kancelaria@lublin.ap.gov.pl. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu.
4.     Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy i informacje wymienione w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia.
5.    Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu w terminie zgodnie z § 38 ust. 5 ww. rozporządzenia.
6.    Jednostka, której przekazane zostaną zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie jego odbioru.

W przypadku braku wniosków o przekazanie składników majątku ruchomego podmiotów uprawnionych zgodnie z ww. rozporządzeniem zostaną one zbyte na podstawie § 35 ust. 2 trybie sprzedaży ofertowej.

1.    Ofertę kupna może złożyć dowolny zainteresowany podmiot (nabywca).
2.    Podmioty zainteresowane nabyciem składników wymienionych w Załączniku nr 1 zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty stanowiącej formularz ofertowy na zakup składnika rzeczowego majątku ruchomego, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 w terminie do dnia 14 września 2018 r. do godz. 12:00 na adres: Archiwum Państwowe w Lublinie ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin lub faxem na nr: 81 528 61 46 lub w formie elektronicznej: kancelaria@lublin.ap.gov.pl. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup majątku ruchomego”.
3.    Oferta powinna zawierać dane osobowe oferenta, nazwę przedmiotu, nr inwentarzowy oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nabywanych składników majątku i skutków wynikających z rezygnacji z oględzin.
4.    Nabywca zostanie wyłoniony na podstawie oferowanej ceny – zwycięża oferta z najwyższą proponowaną ceną zakupu.
5.    W przypadku zaproponowania przez co najmniej dwóch oferentów takiej samej najwyższej ceny za dany składnik rzeczowy majątku ruchomego, zostanie przeprowadzona dodatkowa aukcja pomiędzy tymi oferentami.

Wszystkie koszty związane z demontażem składników majątku ruchomego oraz ich transportem ponosi odbiorca.
Składniki majątku będą udostępnione do obejrzenia w siedzibie Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13, pod warunkiem uprzedniego telefonicznego uzgodnienia terminu. Informacji dodatkowych udziela Dział Administracji i Kadr tel. 81 528 61 53.
Archiwum Państwowe w Lublinie zastrzega sobie prawo do odwołania oferty sprzedażowej (w całości lub w części)  bez podania przyczyn, a w szczególności, gdy zbywane składniki rzeczowe majątku ruchomego znajdą zainteresowanie wśród podmiotów wymienionych w § 38 przedmiotowego rozporządzenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zbędnych skladnikach rzeczowych majątku ruchomego Archiwum Państwowego w Lublinie
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Marcin Buczek
Informację wytworzył:Marek Dąbrowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2018 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż