wersja do wydruku Beata Białek 09.08.2018 08:12

Nabór na stanowisko młodszy archiwista

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 31919 z dnia 2018-08-09.

Data wyniku: 2018-09-14.

Nazwa stanowiska: młodszy archiwista

Nazwa i adres urzędu: Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57,  25-045 Kielce

Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Michał Kubera,  Kielce

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze z dnia 9 sierpnia 2018 roku

OFERTY DO:  23 sierpnia 2018

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy archiwista

w Oddziale III Udostępniania, Informacji i Edukacji Archiwalnej

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kielce

ADRES URZĘDU: ul. Janusza Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce


WARUNKI PRACY

Praca biurowa wykonywana 8 godzin dziennie w siedzibie urzędu, związana z permanentną obsługą klienta zewnętrznego (kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe).

Praca z materiałami archiwalnymi (kontakt z kurzem archiwalnym, czynnikiem alergennym, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt), wymagająca wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt.

Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony jest w podjazd, windy, odpowiednio dostosowane pomieszczenia sanitarne.

Budynek wyposażony jest w system kontroli dostępu.

Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt biurowy, w tym monitor ekranowy.

Oświetlenie na stanowisku pracy jest naturalne i sztuczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługiwanie interesantów w Punkcie Obsługi Klienta i Czytelni Akt: udzielanie informacji na temat przechowywanego zasobu archiwalnego i miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej z terenu działania Archiwum, zasad korzystania z zasobu archiwalnego oraz procedur realizacji zadań przez Archiwum, udostępnianie materiałów archiwalnych, realizowanie zleceń na wykonanie skanów, kopii, wypisów i odpisów materiałów archiwalnych, przyjmowanie podań
 • przeprowadzanie kwerend krajowych i zagranicznych
 • sporządzanie zdjęć cyfrowych, skanów oraz kopii, wypisów i odpisów materiałów archiwalnych
 • sporządzanie pism dotyczących wyników przeprowadzonych kwerend, postanowień administracyjnych i zaświadczeń
 • sporządzanie kalkulacji kosztów realizacji kwerend i zleceń
 • uczestniczenie w organizowaniu i realizowaniu działań popularyzatorskich i edukacyjnych
 • obsługiwanie elektronicznych baz dotyczących udostępniania bezpośredniego i pośredniego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 4 miesiące w obszarze archiwistyki lub administracji
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i sprzętu biurowego
 • umiejętność redagowania pism
 • komunikatywność i orientacja na interesanta
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 miesiące w instytucji z zasobem historycznym
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów o opłacie skarbowej
 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność i odpowiedzialność
 • sumienność, rzetelność i terminowość

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23 sierpnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Kielcach
  ul. Janusza Kusocińskiego 57
  25-045 Kielce

Oświadczenia, CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "nabór na stanowisko młodszego archiwisty".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.

Kandydatki/kandydaci niewybrani mogą odebrać swoje oferty w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po upływie w/w terminu, oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty otrzymane po terminie (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 53 13.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Kielcach, ul Janusza Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@kielce.ap.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Archiwum Państwowe w Kielcach. Dane osobowe kandydatów nie są przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko młodszy archiwista
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Beata Białek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2018 08:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż