Statut

(Załącznik do zarządzenia Nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowego w Zamościu).

 

STATUT

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZAMOŚCIU

 

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Archiwum Państwowe w Zamościu, utworzone na podstawie Zarządzenia Nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r., w sprawie utworzenia wojewódzkich archiwów państwowych (Dz. Urz. MNSzWiT Nr 2, poz. 5), zwane dalej „Archiwum” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1506, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;
 2. niniejszego statutu;
 3. innych przepisów.

 

§ 2

 1. Siedziba Archiwum mieści się w Zamościu.
 2. Zasięg działania Archiwum jest na terenie województwa lubelskiego obszar obejmujący:

1)      miasto na prawach powiatu Zamość;

2)      wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego;

3)      gminy: Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka powiatu krasnostawskiego;

4)      gminy: Wysokie i Zakrzew powiatu lubelskiego.

 

§ 3

Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

 

§ 4

Archiwum używa pieczęci urzędowej okrągłej z Godłem Państwa pośrodku i napisem w otoku: „Archiwum Państwowe w Zamościu”.

 

 

II

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§ 5

 1. Do zadań Archiwum należy:
 1. kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym;
 2. gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych;
 3. ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych;
 4. udostępnianie materiałów archiwalnych;
 5. urzędowe potwierdzanie treści przechowywanych materiałów archiwalnych;
 6. prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej;
 7. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów archiwalnych i archiwów;
 8. prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym ustawą;
 9. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa.
  1. Oprócz działalności podstawowej Archiwum wykonuje usługi archiwalne w zakresie:
   1. wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych;
   2. sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych, dźwiękowych lub cyfrowych materiałów archiwalnych wraz z ich metadanymi;
   3. przetwarzania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych.
  2. Archiwum może również prowadzić działalność usługową polegającą na:
   1. przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania;
   2. wydawaniu odpisów i kopii z dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania;
   3. konserwacji dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania.

 

§ 6

W szczególności do zakresu działania Archiwum należy:

 1. w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:
  1. ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są obowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych, oraz prowadzenie ich ewidencji,
  2. uzgadnianie dla organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy – w ramach posiadanego upoważnienia – instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz zmian do nich,
  3. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi, wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji oraz wykonywanie ekspertyz archiwalnych,
  4. nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum oraz wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  5. współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz przepisami wydanymi dla tych podmiotów,
  6. prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  7. współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz przepisami wydanymi dla tych podmiotów,
  8. prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych;
 2. w zakresie gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych:
  1. przejmowanie materiałów archiwalnych wraz ze sporządzoną do nich ewidencją,
  2. rozmieszczanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie im optymalnych warunków przechowywania,
  3. profilaktyka konserwatorska i konserwacja właściwa materiałów archiwalnych,
  4. prowadzenie kopiowania zabezpieczającego materiałów archiwalnych, w tym ich mikrofilmowania,
  5. ochrona i zabezpieczenie zasobu archiwalnego;
 3. w zakresie ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych:
  1. prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,
  2. opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami metodycznymi,
  3. opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz pomocy archiwalnych wyższego rzędu;
 4. w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych:
  1. udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni oraz on-line,
  2. udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
  3. wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych w ramach wymiany międzyarchiwalnej;
 5. w zakresie urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych – wydawanie ich uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów oraz reprodukcji, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
 6. w zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:
  1. prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych z zakresu archiwistyki i dziedzin pokrewnych oraz udział w komisjach i zespołach powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także udział w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przezeń w tym zakresie,
  2. opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych,
  3. organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,
  4. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z innymi instytucjami naukowymi i wydawniczymi,
  5. przygotowywanie do druku wydawnictw źródłowych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz publikacji z zakresu teorii i praktyki archiwalnej;
 7. w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej:
  1. przygotowywanie informatorów o materiałach archiwalnych i Archiwum,
  2. współpraca z placówkami informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,
  3. organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych oraz współudział w ich przygotowaniu,
  4. organizowanie oraz prowadzenie wykładów i odczytów o tematyce historyczno-archiwalnej dla zainteresowanych środowisk,
  5. prowadzenie wykładów i zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej oraz studentów,
  6. przyjmowanie wycieczek młodzieży szkolnej, studentów oraz przedstawicieli innych środowisk społecznych,
  7. upowszechnianie wiedzy o Archiwum i jego zasobie w środkach masowego przekazu oraz w sieciach informatycznych dostępnych publicznie,
  8. współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi oraz regionalnymi,
  9. wyszukiwanie i upowszechnianie informacji o zawartości zasobu Archiwum, w szczególności w ramach kwerend tematycznych;
 8. w zakresie spraw dotyczących dokumentacji o czasowym okresie przechowywania:
  1. współpraca z Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w związku z orzeczeniami sądów rejestrowych,
  2. zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,
  3. prowadzenie ewidencji dokumentacji zlikwidowanych pracodawców, przejętej przez Archiwum od likwidowanych pracodawców i przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przechowawców akt osobowych,
  4. udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej uprawnionym osobom fizycznym oraz jej udostępnianie i wypożyczanie uprawnionym podmiotom.

 

§ 7

 1. Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Archiwum, a także jego zasób historyczny.
 2. Do zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz nabywane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.), a także nabyte w innej drodze.

 

§ 8

 1. Realizując zadania statutowe Archiwum współpracuje z organami oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych na obszarze jego działania.
 2. Archiwum współpracuje z innymi archiwami mającymi siedzibę na obszarze jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny.

 

 

III

STRUKTURA

 

§ 9

W skład Archiwum wchodzą:

 1. Oddział Ewidencji, Zabezpieczania, Udostępniania Zasobu i Informacji.

W skład Oddziału wchodzi:

 1. Czytelnia i biblioteka,
 2. Pracownia konserwacji i reprografii;
 3. Samodzielne Stanowisko ds. Opracowania Zasobu;
 4. Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym;
 5. Samodzielne Stanowisko ds. Przechowalnictwa Dokumentacji o Czasowym Okresie Przechowywania;
 6. Samodzielne Stanowisko ds. Administracji;
 7. Główny Księgowy.

 

§ 10

 1. Dyrektor Archiwum określa w regulaminie organizacyjnym szczegółowe zadania i    organizację komórki organizacyjnej oraz zadania wykonywane na samodzielnych stanowiskach, wymienionych w § 9, a także tryb realizacji powierzonych zadań.
 2. W razie uzasadnionej potrzeby dyrektor Archiwum może w ramach oddziałów tworzyć lub likwidować sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.
 3. W razie uzasadnionej potrzeby dyrektor Archiwum może w ramach oddziału tworzyć lub likwidować sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.

 

§ 11

Schemat organizacyjny Archiwum stanowi załącznik do statutu.

 

 

IV

KIEROWNICTWO ARCHIWUM, PRACOWNICY

 

§ 12

 1. Archiwum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
 2. Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.

 

§ 13

 1. Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań.
 2. Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:
 1. ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych;
 2. ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum;
 3. reprezentowanie Archiwum na zewnątrz;
 4. przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów Archiwum, w tym rzeczowych i finansowych, oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji;
 5. dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych;
 6. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;
 7. wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz wprowadzanie na ich podstawie regulaminów i instrukcji;
 8. wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.);
 9. tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji zawodowych i zdobywaniu stopni naukowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 10. kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do odrębnych przepisów;
 11. kierowanie realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych.

 

§ 14

Dyrektor Archiwum współdziała, odpowiednio, ze związkami zawodowymi działającymi w Archiwum w zakresie określonym odrębnymi przepisami lub przedstawicielem pracowników przy ustalaniu regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 15

Do zatrudnionych w Archiwum pracowników stosuje się odpowiednio przepisy:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 poz. 1511);
 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

 

§ 16

 1. Kierownik komórki organizacyjnej wymienionej w § 9 ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności podległej im komórki i jest odpowiedzialny przed dyrektorem Archiwum za prawidłową i terminową realizację zadań.
 2. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 9, dokonuje opisu podległych mu stanowisk pracy oraz przydziela podległym pracownikom zadania wynikające z opisu stanowiska oraz planu pracy komórki organizacyjnej bądź potrzeb bieżących Archiwum, a także kontroluje ich wykonanie.
 3. Zakres czynności kierownika oddziału oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach ustala dyrektor Archiwum.

 

 

V

ORGANY DORADCZE I OPINIODAWCZE

 

§ 17

 1. W Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:
  1. Kolegium;
  2. Zespół Zakupu Materiałów Archiwalnych.
 1. Na rzecz Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:
 1. Komisja Metodyczna, utworzona w Archiwum Państwowym w Lublinie, wspólna dla Archiwum Państwowego w Lublinie oraz Archiwum Państwowego w Zamościu;
 2. Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji, utworzona w Archiwum Państwowym w Lublinie, wspólna dla Archiwum Państwowego w Lublinie oraz Archiwum Państwowego w Zamościu.
 1. Dyrektor Archiwum może powołać inne komisje i zespoły do rozpatrywania określonych spraw oraz komisje przewidziane odrębnymi przepisami.
 2. Dyrektor Archiwum powołuje organ wymieniony w ust. 1 pkt 1, określa jego zakres działania i skład osobowy, a także powołuje organ wymieniony w ust. 1 pkt 2 i określa jego skład osobowy.
 3. W przypadku komisji, o których mowa w ust. 2, dyrektor współdziała z dyrektorem Archiwum Państwowego w Lublinie w zakresie określania ich składów osobowych.

 

VI

MIENIE I FINANSE ARCHIWUM

 

§ 18

Archiwum jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

 

§ 19

Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

 

§ 20

 1. Do podejmowania zobowiązań finansowych lub składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
 2. Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Archiwum upoważniony jest dyrektor Archiwum i główny księgowy oraz ustanowieni przez nich pełnomocnicy, działający w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

 

VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 21

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jakub Żygawski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2017 21:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż