Klauzula informacyjna Archiwum Państwowego w Łodzi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej „rozporządzeniem”) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Łodzi jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi. Siedzibą Dyrektora jest Archiwum Państwowe w Łodzi plac Wolności 1, 91-415 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 632-02-02; adresu e-mail: kancelaria@lodz.ap.gov.pl.
  2. Inspektorem ochrony danych w Archiwum Państwowym w Łodzi jest Pan Wojciech Kowaluk, tel. +48 (42) 636-85-35 w. 12, e-mail: iod@lodz.ap.gov.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

-  udzielenia odpowiedzi na złożone pismo zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

-  realizacji złożonego w czytelni Archiwum zamówienia użytkownika na udostępnienie materiałów archiwalnych, książek i czasopism,

   -  realizacji złożonego zamówienia na wykonanie kopii,

   -  rozpatrzenia przedstawionej oferty zakupu materiałów archiwalnych,

- wystawiania i przechowywania rachunków za wykonane usługi związane z realizacją odpowiedzi na złożone pismo lub złożonym zamówieniem wykonania kopii.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, a także przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji, określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Archiwum Państwowym w Łodzi.
  3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje: 

          6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia;

          6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 rozporządzenia;

          6.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rozporządzenia;

          6.4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 rozporządzenia.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych).

  1. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
  2. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna Archiwum Państwowego w Łodzi
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Wojciech Kowaluk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.05.2018 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż