wersja do wydruku Paweł Dudek 11.05.2018 07:49

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Dyrektor poszukuje kandydatów \ kandydatek na stanowisko:
młodszy archiwista
do spraw: nadzór nad archiwami zakładowymi z obszaru właściwości Archiwum
w Oddziale I Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym

Miejsce wykonywania pracy:
Rzeszów
Adres Urzędu:
ul. Warneńczyka 57, 35-612 Rzeszów

Warunki pracy
Praca w siedzibie Urzędu, przy komputerze oraz kontrole archiwów zakładowych (wyjazdy służbowe).

Dla osób niepełnosprawnych istniej możliwość poruszania się po budynku (windy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety) – brak barier architektonicznych.

 

Zakres zadań

 1. Rejestracja pism dotyczących spraw realizowanych przez Oddział I Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym.
 2. Gromadzenie dokumentacji z zakresu nadzoru archiwalnego w teczkach aktowych w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi.
 3. Rozpatrywanie wniosków o uzgodnienie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic akt.
 4. Przeprowadzanie kontroli na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Sporządzanie dokumentacji pokontrolnej (protokoły, wystąpienia pokontrolne, pisma wyjaśniające).
 6. Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic akt.
 7. Udzielanie porad i konsultacji przedstawicielom podmiotów w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi oraz funkcjonowania archiwów zakładowych/składnic akt.
 8. Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych dokumentacji.
 9. Porządkowanie i przekazywanie dokumentacji wytworzonej i zgromadzonej przez Oddział I do archiwum.
 10. Rozpatrywanie wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 11. Przygotowywanie pism zawierających uwagi do wniosków w celu zapewnienia prawidłowego postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi.
 12. Przygotowywanie informacji dotyczących zadań/spraw realizowanych przez Oddział I do: sprawozdań, zestawień, analiz w celu dostarczenia aktualnej informacji o ich stanie.

 

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie: średnie
 2. Znajomość przepisów kancelaryjnych.
 3. Znajomość przepisów archiwalnych.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie: wyższe – prawnicze lub historyczne
 2. .Doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy kancelaryjnej (biurowej) lub archiwalnej.

 

Dokumenty i doświadczenia niezbędne

 1. Życiorys / CV oraz list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo.
 4. W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o nieskazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Dokumenty należy złożyć do: 21 maja 2018 r.
 2. Decyduje data: wpływu oferty do Urzędu
 3. Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Rzeszowie
  ul. Warneńczyka 57
  35-612 Rzeszów

 

Inne informacje

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 2. Proponowane wynagrodzenie brutto: 2.500 zł brutto
 3. Umowa o pracę na zastępstwo.
 4. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
 5. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
 6. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wybranymi kandydatami (drogą elektroniczną lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne.
 7. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 8. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do Urzędu.
 9. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji.
 10. Oferty można osobiście składać w siedzibie Urzędu (sekretariat) w godz. 730 – 1530 oraz listownie z dopiskiem na kopercie „NABÓR”.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Dudek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:11.05.2018
Data publikacji:11.05.2018 07:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż