Cennik usług archiwalnych

                                                                                      Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3
                                                                                      Dyrektora Archiwum Państwowego
                                                                                    we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2002r.
                                                                                  Tekst cennika uwzględnia Aneks nr 1
                                                                                  z dnia 1 marca 2007r., Aneks nr 2
                                                                                 z dnia 18 stycznia 2008 r. oraz
                                                                                 Aneks nr 3 z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

 

 

C E N N I K

 

usług świadczonych w Archiwum Państwowym

 

we Wrocławiu

 

 

 

 

I. Stawki podstawowe (w złotych polskich)

 

 

1.      Reprodukcje:

1)      kserokopie monochromatyczne (czarno - białe) z oryginału:

a) format A4                                                                           -   2,00

b) format A3                                                                          -   4,00

c) formaty większe od A3: wycena indywidualna, nie mniejsza niż 5,00 zł.

2)      kserokopie monochromatyczne z mikrofilmu:

a) format A4                                                                           -   1,50

b) format A3                                                                          -   3,00

3)      fotografie:

a) negatyw (1 szt.)                                                                  -   20,00

b) diapozytyw (1 szt.)                                                             - 120,00

c) powiększenie fotograficzne  (czarno - białe i barwne):

- format 9 - 14                                                                       -   12,00

- format 13 - 18                                                                     -   15,00

- format 18 - 24                                                                     -   20,00

- format 24 - 30                                                                     -   30,00

- format 30 - 40                                                                     -   40,00

4)      za przygotowanie materiałów archiwalnych do filmowania, fotografowania lub skanowania własnym sprzętem zamawiającego - za zgodą dyrektora archiwum - pobiera się za 1 obiekt, którego wielkość nie przekracza formatu A3 - 20,00 zł ; przygotowanie obiektów o większych rozmiarach, a także korzystanie przez zamawiającego ze sztucznego oświetlenia zalicza się do utrudnień, o jakich mowa w ust. 4.

5)      skany:

a)      skany do formatu A-3 obiektów ikonograficznych, kartograficznych, dokumentów pergaminowych (bez ceny  nośnika):

- rozdzielczość do 350 dpi                                          -   20,00

- rozdzielczość powyżej 350 dpi                                 -   25,00

b) retusz elektroniczny:

- 1 skan                                                                                  -   10,00 

c)      wydruki skanów (zbioru ikonograficznego, kartograficznego, dokumentów pergaminowych):

- na papierze fotograficznym – ceny jak za powiększenia fotograficzne, według formatów

- na papierze zwykłym:

                      - czarnobiałe, format A-4                                  -    2,00

                                            format A-3                                 -    4,00

                      - kolor, format A-4                                           -    4,00

                                   format A-3                                         -    8,00

d)      skan z mikrofilmów:

 - do 100 szt., za 1 klatkę                                                      -    1,50

 - powyżej 100 szt., za 1 klatkę                                             -   1,00

e) skany dokumentów tekstowych za 1 stronę                      -   2,00

     wydruki skanów tekstowych (czarno - białe A4)    -    2,00

6)      mikrofilm:

a)      negatywowy (1 klatka) - należność minimalna

jak za 10 klatek                                                                -    2,50

b) pozytywowy (1 m)                                                             -  25,00

7)      nagrania dźwiękowe (z montażem, bez ceny nośnika,

za 1 minutę)                                                                      -  10,00

8)      fotografia cyfrowa:

 - do formatu A-3 (1 ujęcie)                                                  -    5,00

 - powyżej A-3 (1 ujęcie)                                                      -  25,00

9)  w przypadku wykonywania zdjęć własnym sprzętem przez zamawiającego, (po uzyskaniu zgody dyrektora archiwum), pobiera się:

 - za jedno ujęcie fotograficzne                                             -  2,00

- za przygotowanie materiałów archiwalnych (za 1 obiekt)  -  20,00

Reprodukowanie archiwaliów do celów genealogicznych lub własnościowych własnym sprzętem zamawiającego jest zabronione

 

2.      Odpisy i wypisy:

(ceny dotyczą każdej rozpoczętej strony, standard - 1800 znaków)

1) odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu                -   15,00

2) odpisy (wypisy) z rękopisu                                      -   25,00

3) przekład z języka obcego                                                   -   40,00

 

3.      Informacja archiwalna:

1)      wyszukiwanie dokumentów, kwerendy

(za 1 godzinę pracy)                                                         -   40,00

2)      udostępnianie raportów z archiwalnych baz danych:

a) wydruk (1 strona)                                                               -     3,00

b) transmisja elektroniczna (1 MB)                                          -     2,00

 

4.      W przypadku specyficznych utrudnień wynikających z charakteru zamówień, składanych w zakresie ust. 1 - 3, ceny za usługę mogą być ustalane indywidualnie, w wysokości wyższej od podanej powyżej - w trybie ust. 20 "Zasad ..." W szczególności do utrudnień takich zalicza się:

1)      reprodukowanie dokumentów wielkoformatowych,

2)      reprodukowanie wymagające wielokrotnych zmian ustawienia parametrów (np. niejednakowa skala obrazu, przyciemnianie ,rozjaśnianie, kontrast),

3)      fotografie złożonych obiektów trójwymiarowych, głównie pieczęci,

4)      prowadzenie kwerendy lub sporządzenie odpisów (wypisów) na podstawie trudno czytelnych dokumentów rękopiśmiennych, bądź obcojęzycznych,

5)      operowanie dokumentami, których stan zachowania wymaga specjalnych środków ostrożności, zabezpieczeń lub zabiegów konserwatorskich.

 

5.      Konserwacja dokumentów:

Wycena usług uwzględnia zasady opracowane przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP. Wskaźniki cenowe są wyrażane procentem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale według komunikatu GUS. Zalecana wycena dotyczy 1 dm2 obiektu. Cena za prace z materiałem zagrzybionym lub zakażonym wzrasta o 50%.

1)      obiekty na podłożu papierowym:

a)      rękopis na papierze:

- zwykłym:                                                                              - 0,44 -   4,26%

- iluminowanym                                                                      - 0,55 -   5,36%

b)      druki i maszynopisy:

- karty zadrukowane ( lub maszynopisy)                     - 0,11 -   1,59%

- druk (maszynopis) mieszany z rękopisem                - 0,33 -   4,26%

- mapy kolorowane ręcznie                                                     - 2,17 -   6,72%

c)      rękopis na pergaminie:

- zwykłym                                                                                   - 0,44 -   4,26%

- iluminowanym                                                                      - 0,55 -   5,36%

2)      obiekty na podłożu skóry:

a)      naturalnej:

- jasnej                                                                                   - 1,40 -   4,92%

- ciemnej                                                                                - 0,75 -   2,85%

b) tłoczonej:

- jasnej                                                                                   - 1,74 -   5,36%

- ciemnej                                                                                - 0,99 -   3,30%

c) polichromowanej                                                                - 1,98 -   3,61%

d) złoconej                                                                             - 2,09 -   5,14%

e) archeologicznej                                                                   - 1,10 -   3,30%

3)      pieczęcie:

a) woskowe                                                                           - 1,24 -   7,16%

b) ołowiane                                                                            - 1,92 -   9,07%

c) lakowe                                                                               - 2,83 - 10,67%

d) papierowe                                                                          - 1,07 -   5,34%

4)      dezynfekcja dokumentów w komorze próżniowej lub ręczna - cena uwzględniana  indywidualnie, w zależności od dostępnych warunków technicznych, rodzaju i stopnia skażenia,

5)      prace introligatorskie i ekspertyzy konserwatorskie - cena uzgadniana indywidualnie.

 

 

 

 

II. Usługi ekspresowe

 

 

6.      Cena usługi ulega podwyższeniu z tytułu realizacji zamówienia, na wniosek zamawiającego, w terminie wcześniejszym niż to wynika z terminarza realizacji zamówień - za skrócenie terminu co najmniej o 2/3 - o 100%.

 

7.      Terminarz ustala się zgodnie z bieżącymi możliwościami realizacji zamówień na usługi.

 

8.      Archiwum prowadzi ewidencje zamówień na usługi, tak aby była wiadoma kolejność złożonych zamówień oraz wynikające z niej zwykłe terminy realizacji zamówień.

 

 

 

III.  Koszty pocztowe i bankowe

 

 

9.      Do kwoty należności obliczonej według powyższych zasad dolicza się koszty przesyłki oraz kwoty opłat pobieranych przez bank od archiwum z tytułu przeprowadzenia operacji związanych z zapłatą.

 

 

IV. Waluty obce.

 

10.  W rozliczeniach z zamawiającymi, którzy przebywają za granicą, dopuszczalne jest wnoszenie należności w  euro lub w dolarach USA, przelewem na rachunek bankowy archiwum - według kursu kupna Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 

 

V. Dopłaty

 

skreślony

 

 

VI. Zniżki

 

skreślony

 

 

VII. Zbiory biblioteczne

 

 

11.  Powyższe ceny dotyczące reprodukcji materiałów archiwalnych stosuje się odpowiednio do znajdujących się w archiwum zbiorów bibliotecznych. W szczególności cena za 1 kserokopię z druku zwartego wynosi 1,00 zł.

 

VIII. Zaliczki

 

 

12.  Podjęcie działalności usługowej uzależnione jest od uiszczenia z góry należności, bądź wpłacenie zaliczki na jej poczet -  w wysokości nie mniejszej niż 25% przewidywanej końcowej należności.

 

13.  Zaliczka na poczet należności, która jest ustalana według czasu pracy, stanowi zapłatę za określoną liczbę godzin i stosownie do potrzeb może być uzupełniana.

 

14.  Kwota zaliczki jest rozliczana w ramach końcowej należności ; ewentualne nadpłaty podlegają zwrotowi.

 

 

Aneks nr 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Cennik usług archiwalnych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Dariusz Bednarek
Informację wytworzył:Dyrektor Archiwum
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2004 09:15