wersja do wydruku Beata Białek 16.04.2018 12:43

Nabór na stanowisko starszy archiwista - zastępstwo

Archiwum Państwowe w Kielcach

Ogłoszenie o naborze z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Oferty do dnia 23 kwietnia 2018 roku

 

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: STARSZY ARCHIWISTA

w Oddziale III Udostępniania, Informacji i Edukacji Archiwalnej

Nabór w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kielce

ADRES URZĘDU:

Archiwum Państwowe w Kielcach
ul. Janusza Kusocińskiego 57
25-045 Kielce


WARUNKI PRACY

Praca biurowa wykonywana 8 godzin dziennie w siedzibie urzędu, związana z obsługą klienta zewnętrznego (częste kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe). Praca z materiałami archiwalnymi (kontakt z kurzem archiwalnym, czynnikiem alergennym, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt), wymagająca wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt.
Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony jest w podjazd, windy, odpowiednio dostosowane pomieszczenia sanitarne.
Budynek wyposażony jest w system kontroli dostępu.
Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt biurowy, w tym monitor ekranowy. Oświetlenie na stanowisku pracy jest naturalne i sztuczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja kwerend krajowych i zagranicznych dla instytucji, urzędów i osób fizycznych oraz kwerend naukowych/tematycznych
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi do prowadzonych kwerend, sporządzanie postanowień administracyjnych, zaświadczeń i informacji
 • Sporządzanie kopii (kserokopii, skanów, zdjęć cyfrowych), wypisów, odpisów i reprodukcji materiałów archiwalnych, ich przygotowanie do uwierzytelnienia i wydawanie
 • Obsługa interesantów w Punkcie Obsługi Klienta
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych i obsługa interesantów w Pracowni Naukowej
 • Realizowanie zadań związanych z popularyzacją zasobu archiwalnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie prowadzenia poszukiwań w zasobie archiwalnym
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do niej
 • Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Biegła obsługa pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Terminowość, komunikatywność i orientacja na interesanta, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne i studia podyplomowe z archiwistyki lub zarządzania dokumentacją, lub wyższe historyczne ze specjalnością archiwalną
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w archiwum, w muzeum lub innej instytucji z zasobem historycznym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Wysoka kultura osobista, sumienność i rzetelność, cierpliwość i opanowanie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23 kwietnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Kielcach
  ul. Janusza Kusocińskiego 57
  25-045 Kielce

Oświadczenia, CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "nabór na starszego archiwistę - zastępstwo".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.
Kandydatki/kandydaci niezakwalifikowani mogą odebrać swoje oferty w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.
Po upływie w/w terminu, oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 41 260 53 13

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 25126 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Data wyniku: 27 kwietnia 2018 r.

Nazwa stanowiska: starszy archiwista

Nazwa urzędu: Archiwum Państwowe w Kielcach

Adres urzędu: Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57,  25-045 Kielce

Wyniki naboru: brak ofert kandydatek/kandydatów

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko starszy archiwista - zastępstwo
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Beata Białek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż