Regulamin pracowni naukowj

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych
w pracowniach naukowych archiwów państwowych
(wyciąg z Zarządzenia nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja
2000r.w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych)

 

§ 1

 

 1. Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej
   archiwum państwowego składa Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego. Obejmuje ono dane użytkownika oraz charakterystykę zamierzonych poszukiwań archiwalnych.

     2.     Podanie informacji niezbędnych dla bieżącego zarządzania udostępnianiem archiwaliów 
             jest obligatoryjne. Pozostałe pola Zgłoszenia użytkownika, graficznie wyróżnione na
             formularzu, wypełniane są dobrowolnie. Informacje należące do tej drugiej grupy służą
             analizie potrzeb badawczych, a ich ewentualne pominięcie nie powoduje ograniczenia
             uprawnień do korzystania z materiałów archiwalnych.

     3.     Zgłoszenie użytkownika może być ponadto uzupełnione o dodatkowe oświadczenia
             dotyczące zakresu wykorzystania informacji zawartych w archiwaliach - o ile użytek z
             nich podlega prawnym ograniczeniom.

§ 2

 

 1. Informacje o materiałach archiwalnych niezbędnych do złożenia zamówień wyszukiwane
   są przez użytkowników zasobu samodzielnie.

      2.    Podstawową pomoc w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych stanowią posiadane przez
             archiwum środki ewidencyjne i opracowania informacyjne.

      3.    Pomoce ewidencyjno-informacyjne mogą być udostępnione przed złożeniem Zgłoszenia 
             użytkownika
.

      4.    Ogólnych informacji o zasobie archiwum państwowego, dostępnych pomocach
              ewidencyjno-informacyjnych i o zasadach udostępniania archiwaliów udzielają
              pracownicy archiwum dyżurujący w pracowni naukowej.

§ 3

 

 1. Materiały archiwalne lub ich reprodukcje udostępniane są na podstawie zamówienia
  (rewersu). Zamówienia wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej.
 2. Udostępniane jednostki archiwalne opatrzone są drukami rejestru udostępnienia
  (metryczkami). Użytkownik zasobu zobowiązany jest wpisać w odpowiednich polach datę
  korzystania z jednostki oraz swoje imię i nazwisko; może też podać temat swojej pracy
  (przedmiot badań).

                                                                                      § 4

 

              Użytkownicy zasobu mogą być zobowiązani do posługiwania się w pomieszczeniach 
              archiwum państwowego kartą identyfikacyjną, wydaną im przed podjęciem korzystania
              z archiwaliów.

§ 5

 

 1. Zamówione materiały archiwalne wydawane są uprawnionemu użytkownikowi z
  podręcznego depozytu pracowni naukowej przy każdorazowym podjęciu przezeń
  korzystania z archiwaliów.
 2. W przypadku materiałów szczególnie cennych użytkownik przerywający pracę nad
  udostępnionymi mu archiwaliami i na krótki czas opuszczający pracownię naukową może
  być zobowiązany do każdorazowego deponowania ich u dyżurnego pracownika.
 3. Dyrektor archiwum państwowego ustala maksymalną liczbę jednostek archiwalnych,
  jaka może być udostępniona jednej osobie w ciągu dnia – ze względu na wymogi
  bezpieczeństwa zasobu.
 4. Po każdorazowym zakończeniu pracy korzystający z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej zwraca je dyżurującemu pracownikowi, z dyspozycją ich zwrotu do magazynu lub zachowania w depozycie pracowni naukowej.
 5. Jeżeli przerwa w korzystaniu z akt znajdujących się w podręcznym depozycie przekroczy dwa tygodnie, są one zwracane do magazynu bez dyspozycji użytkownika. Podjęcie pracy nad nimi wymaga złożenia ponownego zamówienia. Dyrektorzy archiwów państwowych mogą ustalić krótszy od podanego czas deponowania archiwaliów uznanych za szczególnie cenne.

§ 6

 

 1. Materiały archiwalne, z których sporządzono reprodukcje użytkowe (głównie –
  mikrofilmy), udostępniane są w postaci reprodukcji. Dotyczy to zwłaszcza dokumentów
  uznanych za szczególnie cenne. Dyrektor archiwum państwowego może dopuścić do
  zamówienia takich materiałów w oryginale tylko w indywidualnych i uzasadnionych
  przypadkach, na podstawie umotywowanego oświadczenia użytkownika o
  nieprzydatności korzystania w zamierzonej pracy z reprodukcji.
 2. Jednostki archiwalne zawierające dokumenty luźne udostępnia się kolejno: po zwróceniu
  dyżurnemu wykorzystanej jednostki użytkownik otrzymuje następną. Wyjątki od tej
  zasady dopuszczalne są w przypadkach umotywowanych szczególnymi potrzebami
  badawczymi.

§ 7

 

             Ze względu na wymogi bezpieczeństwa zasobu archiwalnego osoby korzystające
             z materiałów archiwalnych mogą być w uzasadnionych przypadkach wezwane do okazania
             upoważnionym pracownikom zawartości toreb itp. Kontroli mogą być też poddane
             materiały wynoszone z pracowni naukowej, w tym sporządzone przez użytkowników notatki
             z przeglądanych archiwaliów. Za upoważnione w tym zakresie uważa się osoby dyżurujące
             w pracowni i pracowników ochrony a także ich przełożonych.

§ 8

 

 1. Użytkownik materiałów archiwalnych korzysta z nich w ramach złożonego przezeń
  Zgłoszenia, nie ingerując w ich układ i treść, zachowując dbałość o ich stan fizyczny i
  bezpieczeństwo.
 2. Korzystanie z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej powinno być prowadzone w sposób nie zakłócający pracy innych użytkowników akt.
 3. Wynoszenie poza pomieszczenie pracowni naukowej materiałów archiwalnych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych przez użytkowników jest zabronione - pod rygorem odmowy dalszego udostępniania archiwaliów, niezależnie od ewentualnych innych sankcji przewidzianych prawem.
 4. Do pracowni naukowej archiwum państwowego nie należy wnosić przedmiotów i substancji mogących spowodować uszkodzenie dokumentów (w tym artykułów spożywczych, środków barwiących, łatwopalnych itp.) a także teczek, toreb.
  Wyjątek stanowią torby przeznaczone do transportu przenośnych komputerów; inne
  odstępstwa od powyższej zasady wymagają każdorazowego uzgodnienia z dyżurującym
  pracownikiem.
 5. Udostępnienie materiałów archiwalnych nie uprawnia do samodzielnego ich
  reprodukowania. Posługiwanie się przez użytkowników własnymi urządzeniami kopiującymi jest ściśle ograniczone do uregulowanego w odrębnym trybie filmowania lub fotografowania (analogicznie: skanowania) materiałów archiwalnych - pod warunkiem wyraźnej zgody dyrektora archiwum - o ile archiwum państwowe nie jest w stanie wykonać takiej usługi, a użytkownik uzasadni zastosowanie określonej przezeń techniki kopiowania (rejestracji obrazu).

 

§ 9

 

             Nieprzestrzeganie powyższych zasad przez użytkownika lub stwierdzenie rażącego braku
             przygotowania do samodzielnych badań może spowodować wydanie przez dyrektora
             archiwum decyzji o odmowie bezpośredniego udostępniania materiałów archiwalnych.

§ 10

 

             Szczegółowy tryb udostępniania materiałów archiwalnych unormowany jest w Zarządzeniu
             nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2000 r.
w sprawie
             organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin pracowni naukowj
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Dariusz Bednarek
Informację wytworzył:Dyrektor Archiwum
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2004 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż