Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę „ Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego urządzenia NAS TS-EC1280U o dwie dodatkowe półki dyskowe REXP-1620U-RP i przełączniki szt. 2.

Nasz znak: AG.26.19.2017

Data: 01.12.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 €.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę „ Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego urządzenia NAS TS-EC1280U o dwie dodatkowe półki dyskowe REXP-1620U-RP i przełączniki szt. 2.

”.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Archiwum Państwowe, ul. św. Wojciecha 13, 70-410 Szczecin,

tel. 91 4335002, fax. 91 4343896

www.szczecin.ap.gov.pl

e-mail:  dag@szczecin.ap.gov.pl

Godziny urzędowania 8 00 – 15 00

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa rozbudowa posiadanego urządzenia NAS TS-EC1280U.

2) Określenie trybu zamówienia: na podstawie art. 4 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

3) Opis przedmiotu oraz wielkość zamówienia:

         sprzęt nie gorszej jakości niż:

1. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego urządzenia NAS TS-EC1280U o dwie dodatkowe półki dyskowe REXP-1620U-RP.

Każda z półek dyskowych musi zostać dostarczona z 16 dyskami twardymi o pojemności 8 TB każdy.

Zaoferowane dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności oferowanego sprzętu na stronie producenta urządzenia NAS oraz muszą być przeznaczone do pracy w urządzeniach NAS.

Wraz z półkami należy dostarczyć szyny montażowe do szafy rack oraz kable łączące oferowane półki z urządzeniem głównym.

Gwarancja na oferowane rozwiązanie – 36 miesięcy. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta oferowanych półek, że oferowany sprzęt pochodzi z autoryzowanego, legalnego kanału sprzedaży.

W ofercie należy podać modele oferowanych dysków twardych wraz P/N.

2. Switch - 2 sztuki

 

LP.

Wymagane parametry techniczne

Oferowane parametry

 

 

Należy podać producenta i model oferowanego przełącznika

 

 

 1. 1

Przełącznik posiadający 48 porty 10/100/1000BASE-T.

 

 1. 2

Przełącznik posiadający 4 porty 10GbE SFP+.

 

 1. 3

Wysokość urządzenia 1U.

 

 1. 4

Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 176 Gb/s.

 

 1. 5

Szybkość przełączania min. 130.9 Milionów pakietów na sekundę.

 

 1. 6

Tablica MAC adresów min. 16k.

 

 1. 7

Wsparcie dla ramek Jumbo Frames.

 

 1. 8

Obsługa Quality of Service, IEEE 802.1p.

 

 1. 9

Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB.

 

 1. 10

Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED).

 

 1. 11

Obsługa CDPv2.

 

 1. 12

Wbudowany dodatkowy port Fast Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management.

 

 1. 13

Wbudowany port pozwalający na podłączenie zewnętrznego redundantnego zasilacza RPS.

 

 1. 14

Możliwość monitoringu pakietów.

 

 1. 15

Obsługa TACACS+ (RFC 1492).

 

16.

Obsługa klienta RADIUS RFC 2865.

 

17

Obsługa RADIUS Accounting RFC 2866.

 

 1. 18

Obsługa SSH 1.5 oraz 2.0:

 • RFC 4252: SSH authentication protocol,
 • RFC 4253: SSH transport layer protocol,
 • RFC 4254: SSH connection protocol,
 • RFC 4251: SSH protocol architecture,
 • RFC 4716: SECSH public key file format,
 • RFC 4419: Diffie-Hellman group exchange for the SSH transport layer protocol.

 

 

 1. 19

Obsługa routing statycznego.

 

 1. 20

Obsługa IEEE 802.3x —Flow control.

 

 1. 21

Obsługa Multicast VLAN Registration (MVR).

 

 1. 22

Obsługa Independent VLAN Learning (IVL).

 

 1. 23

Obsługa Multi-Switch Link Access Group (MLAG). Połączenie link aggregation do dwóch  niezależnych przełączników.

 

 1. 24

Obsługa RFC 4541 (IGMP).

 

 1. 25

Obsługa minimum 4 instancji MSTP.

 

 1. 26

Obsługa dynamicznego routing IPv4 (RFC 2453 RIP v2).

 

 1. 27

Obsługa statycznego routingu IPv6, do 64 tras.

 

 1. 28

Możliwość tworzenia stosu urządzeń. Stos zarządzany za pomocą jednego adresu IP.

 

 1. 29

Obsługa Policy-Based Routing.

 

 1. 30

Obsługa Listy kontroli dostępu ACL do 10 na port.

 

 1. 31

Obsługa list kontroli dostępu dla ruchu przychodzącego na podstawie:

 • Czasu,
 • Źródłowego i docelowego adresu IP,
 • TCP/UDP źródłowy i docelowy,
 • Rodzaju protokołu IP,
 • EtherType,
 • IEE 802.1p,
 • Źródłowy i docelowy adres MAC,
 • Vlan id.

 

 

 1. 32

Zakres temperatury pracy 0-40 °C.

 

 1. 33

Obsługa skryptów CLI.

 

 1. 34

Gwarancja Lifetime realizowana przez pięć lat po zakończeniu produkcji urządzenia.

 

 

3. Usługa instalacji i konfiguracji oferowanego rozwiązania sprzętowego.

Cały projekt ma na celu stworzenie bezpiecznego środowiska sieciowego w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego oraz zwiększenie pojemnościowe zasobów dyskowych.

Wykonawca zobowiązuje się, że zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w czasie i w związku z realizacją przedmiotu umowy od Zamawiającego.

Wykonawca musi wykazać się że posiada wdrożony w organizacji system zarządzania bezpieczeństwem ISO 27001:2013 w zakresie realizacji infrastruktury zintegrowanych systemów informatycznych i infrastruktury teletechnicznej obejmująca projektowanie, dostawę, wykonania i serwisowanie, sprzedaż sprzętu i oprogramowania – ważny certyfikat załączyć do oferty.

Wykonawca musi wykazać się, że dysponuje:

- minimum dwoma osobami z których każda posiada łącznie certyfikat Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastrukture oraz Microsoft Certified Solution Expert Cloud Platform and Infrastructure – ważne certyfikaty należy załączyć do oferty.

- minimum jedną osobą posiadającą ważny certyfikat Cisco Certified Network Professional oraz Cisco Certified Design Associate – certyfikaty należy załączyć do oferty.

- minimum jedną osobą posiadającą łącznie certyfikat zarządzania projektami Prince2 Practitioner, certyfikat zarządzania ryzykiem MoR Practitioner – ważne certyfikaty należy załączyć do oferty.

Prace do wykonania:

Fizyczna instalacja oferowanych półek dyskowych  NAS w szafie teleinformatycznej.

Fizyczne podłączenie oferowanych półek dyskowych z urządzeniem głównym.

Instalacja dysków twardych w oferowanych urządzeniach. Konfiguracja grup RAID, wydzielenie zasobów dla posiadanych serwerów rack zgodnie z zaleceniami zamawiającego

Demontaż posiadanego przełącznika Cisco.

Fizyczna instalacja nowych przełączników w szafie rack.

Rekonfiguracja połączeń sieciowych na nowych przełącznikach dla całej infrastruktury teleinformatycznej według zaleceń zamawiającego.

Konfiguracja przełączników i podłączanych do nich serwerów musi odbyć się za pomocą dwóch niezależnych ścieżek połączeniowych, tak aby w przypadku uszkodzenia jednego z przełączników była zapewniona komunikacja sieciowa pomiędzy serwerami a sprawnym przełącznikiem.

Przeprowadzenie testów powdrożeniowych.

Rekonfiguracja posiadanych przez zamawiającego serwerów IBM.

Rekonfiguracja zasobów znajdujących się na posiadanej przez zamawiającego macierzy IBM  z kontrolerami FC.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z ustaleniami z zamawiającym oraz w siedzibie zamawiającego.

 

 

4)   Opis warunków i sposobu oceniania

 1. W ofercie cenowej Wykonawcy umieszczą cenę netto, VAT, cenę brutto
 2. Wszystkie ceny o ofercie cenowej powinny być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku,
 3. Rozliczenia pomiędzy stronami będą prowadzone w walucie polskiej, rozliczenie za dostawę nastąpi po przedłożeniu faktury, termin płatności 21 dni. Forma płatności przelew bankowy.

4.Termin wykonania zamówienia do 27.12.2017 r.

 1. Kryterium oceny oferty – cena 100 %.

5) Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia, zmawiający będzie się kierował kryterium:

 • najniższej ceny

6) Termin składania ofert:

08.12.2017 r. godzina 1200

Miejsce:

Archiwum Państwowe, ul. św. Wojciecha 13, 70-410 Szczecin,

tel. 91 4335002,

fax. 91 4343896

Sekretariat AP -  pokój nr 12

7) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załącznik nr 1 – wzór umowy

 

Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie                                                                                            

dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę „ Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego urządzenia NAS TS-EC1280U o dwie dodatkowe półki dyskowe REXP-1620U-RP i przełączniki szt. 2.
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jarosław Wiżynis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.12.2017 15:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż