Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 17953 z dnia 14.11.2017 r.

 • Oferty do 24 listopada 2017
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1
 • Status nabór w toku

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy archiwista

do spraw: kształtowania narastającego zasobu archiwalnego organów państwa oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych

Oddział II Kształtowania Narastającego Zasobu 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

02-103 Warszawa
ul. Hankiewicza 1

WARUNKI PRACY

- Praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych
- Brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich
- Praca częściowo w magazynach
-Wysiłek fizyczny przy przenoszeniu akt w trakcie opracowywania materiałów archiwalnych

ZAKRES ZADAŃ

 • Opiniowanie projektów normatywów kancelaryjnych i archiwalnych nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem ww. projektów.
 • Kontrolowanie prawidłowości funkcjonowania archiwów zakładowych i prawidłowości postępowania z dokumentacją w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych poprzez kontrole przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym.
 • Opiniowanie wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej państwowych jednostek organizacyjnych w celu wydania zgody oraz sporządzanie projektów ww. zgód, a także wydawanie opinii dotyczących brakowania dokumentacji jednostek niepaństwowych.
 • Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych w jednostkach organizacyjnych.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie porządkowania dokumentacji oraz kontrola prawidłowości przygotowania matriałów archiwalnych do przekazania do AAN ( weryfikacja przygotowanych materiałów i ich ewidencji), oraz sporządzanie notatek informacyjnych dla Oddziału III AAN).
 • Udzielanie konsultacji z zakresu prawa archiwalnego.
 • Przygotowywanie wniosków do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zorganizowania i prowadzenia archiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych, które wytwarzają materiały archiwalne.
 • Udzielanie instruktażu w sprawach prawidłowego postępowania z dokumentacją w państwowych i niepaństwowych jednostkach organizacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat praca w jednostkach administracji publicznej
 • Znajomość prawa archiwalnego oraz przepisów dotyczących zarządzania dokumentacją
 • Znajomość funkcjonowania kancelarii współczesnych i systemów kancelaryjnych
 • Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania archiwów zakładowych
 • Umiejetność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność formułowania myśli na piśmie
 • Samodzielność
 • Zdolności organizacyjne i interpersonalne
 • Stanowczość
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe archiwalne lub historyczne / podyplomowe archiwalne
 • doświadczenie zawodowe: 4 lata w obszarze metodyki oraz prawa archiwalnego
 • szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania EZD
 • Umiejętność prowadzenia instruktaży ( szkoleń)
 • Umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo scigane z oskarzenia pblicznego lub przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.11.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Akt Nowych
  ul. Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa
  Kancelaria pokój 101 I piętro
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15
  lub wysłać pocztą na podany wyżej adres

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "st. archiwista w Oddziale II Kształtowania Narastającego Zasobu" wraz z podaniem nr ogłoszenia BIP.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja nadesłanych ofert
- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
- rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu
22/589 31 06 w godz. 8 00 - 14 00.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze - starszy archiwista
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Przeździecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:14.11.2017
Data publikacji:14.11.2017 08:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż