Nabór na stanowisko Młodszego informatyka

Dyrektor Archiwum Państwowego w Siedlcach poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy informatyk

Dział Administracyjno-Gospodarczy


 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

SIEDLCE

ADRES URZĘDU:

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SIEDLCACH 
UL. KOŚCIUSZKI 7 
08-110 SIEDLCE

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie. 
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 
Praca na piętrze, brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu.
 • Administrowanie siecią teleinformatyczną, serwerami , bazami danych, urządzeniami pamięci masowej i oprogramowaniem.
 • Nadzór nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych cyfrowych przechowywanych w ramach infrastruktury informatycznej archiwum oraz nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, ochrona danych osobowych, itp.)
 • Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w tym dokonywanie aktualizacji, nadawanie uprawnień, naprawy i usuwanie awarii w działaniu systemu i urządzeń towarzyszących.
 • Zarządzanie stroną internetową , kontami poczty elektronicznej , usług hostingowych i BIP.
 • Instalowanie sprzętu komputerowego, diagnostyka, naprawa, modernizacja, usuwanie awarii.
 • Wsparcie procesu digitalizacji zabezpieczającej materiałów archiwalnych, retrokonwersja, uzupełnianie baz danych.
 • Podejmowanie samodzielnych decyzji o sposobie realizacji powierzonych zadań i tworzenia nowych koncepcji realizacji zadań. Pracownik sam proponuje przełożonym rozwiązania niestandardowych problemów. Może pełnić nadzór merytoryczny nad realizowanymi zadaniami.
 • Kontakty z serwisami oraz dystrybutorami sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zawodzie.
 • jezyk angielski - poziom podstawowy
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows serwer, SQL Server 2014 na poziomie zarządzania oraz baz danych
 • znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows, sieci komputerowych, protokołu TCP/IP oraz baz danych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • staż pracy: 1 rok w zawodzie.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.11.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Siedlcach 
  ul. Kościuszki 7 
  08-110 Siedlce

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko Młodszego informatyka" 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów 25 6333723, 25 6322574 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem. 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko Młodszego informatyka
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Welik
Informację wytworzył:Grzegorz Welik
Data na dokumencie:09.11.2017
Data publikacji:09.11.2017 00:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż