wersja do wydruku Beata Białek 16.10.2017 12:14

Nabór na stanowisko: starszy archiwista

Archiwum Państwowe w Kielcach

Ogłoszenie o naborze z dnia 16 października 2017 r.


OFERTY DO 23 października 2017 roku

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1

Nabór do pracy na czas przewidywanej nieobecności pracownika

 

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy archiwista

w Oddziale III Udostępniania, Informacji i Edukacji Archiwalnej

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kielce
 

ADRES URZĘDU:

Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce


WARUNKI PRACY

Praca biurowa wykonywana 8 godzin dziennie w siedzibie urzędu, związana z obsługą klienta zewnętrznego (częste kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe). Praca z materiałami archiwalnymi (kontakt z kurzem archiwalnym, czynnikiem alergennym, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi akt), wymagająca wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt. 
Budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażony jest w podjazd, windy, odpowiednio dostosowane pomieszczenia sanitarne. 
Budynek wyposażony jest w system kontroli dostępu. 
Stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt biurowy, w tym w monitor ekranowy. Oświetlenie na stanowisku pracy jest naturalne i sztuczne. 

ZAKRES ZADAŃ

-realizacja kwerend krajowych i zagranicznych dla osób fizycznych, instytucji i urzędów oraz kwerend naukowych/tematycznych

-opracowywanie projektów odpowiedzi prowadzonych kwerend, w tym sporządzanie postanowień administracyjnych, zaświadczeń i informacji

-sporządzanie kopii (kserokopii, skanów, zdjęć cyfrowych), wypisów, odpisów i reprodukcji materiałów archiwalnych, ich uwierzytelnianie i wydawanie

-obsługa interesantów korzystających z Punktu Obsługi Klienta, udzielanie informacji na temat zasobu archiwalnego i zasad korzystania z archiwaliów, przyjmowanie podań

-udostępnianie materiałów archiwalnych i obsługa użytkowników w Pracowni Naukowej

-wprowadzanie danych do baz danych obowiązujących w Archiwum

-pomoc przy organizacji i prowadzeniu działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w celu popularyzacji zasobu archiwalnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

-Wykształcenie: wyższe historyczne lub historyczne ze specjalnością archiwalną

-staż pracy: 2 lata pracy w administracji publicznej

-znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej

-znajomość zagadnień z zakresu stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych

-znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego

-umiejętność redagowania pism

-umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office

-bardzo dobra obsługa sprzętu biurowego (komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka)

-umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych

-komunikatywność i orientacja na interesanta

-terminowość

-Posiadanie obywatelstwa polskiego

-Korzystanie z pełni praw publicznych

-Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

-staż pracy: 1 rok pracy w obszarze archiwistyki

-znajomość w stopniu komunikatywnym jednego z następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego

-bardzo dobra organizacja czasu pracy

-wysoka kultura osobista, cierpliwość, opanowanie

-sumienność i rzetelność

-umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

-Życiorys/CV i list motywacyjny

-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

-Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

-Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

-Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

-Dokumenty należy złożyć do: 23 października 2017 r.

-Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

-Miejsce składania dokumentów: Archiwum Państwowe w Kielcach, ul. Janusza Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce


INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

List motywacyjny, kopie załączonych dokumentów i wymagane oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko starszego archiwisty - zastępstwo”. 
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy. 
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 41 260 53 13.

Nabór zakończony - oferty kandydatów/kandydatek nie spełniały wymagań formalnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór na stanowisko: starszy archiwista
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Beata Białek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:16.10.2017
Data publikacji:16.10.2017 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż