wersja do wydruku Anna Wajs 04.12.2003 12:48

kompetencje


Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań.


Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:


1)    ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych;
2)    ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum;
3)    reprezentowanie Archiwum na zewnątrz;
4)    przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów Archiwum, w tym rzeczowych i finansowych, oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji;
5)    dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych;
6)    wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;
7)    wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz wprowadzanie na ich podstawie regulaminów i instrukcji;
8)    wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.);
9)    tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji zawodowych i zdobywaniu stopni naukowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
10)    kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do odrębnych przepisów;
11)    kierowanie realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Anna Wajs
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.12.2003 12:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.02.2012 08:42 Edycja dokumentu (Anna Belka)
04.12.2003 12:48 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
22.10.2003 13:45 Edycja dokumentu (Anna Wajs)
17.09.2003 11:42 Utworzenie dokumentu (Anna Wajs)