Kierownik Oddziału III

mgr Piotr Robaczewski

tel. (056) 651-42-05

Kompetencje:

W zakresie swoich obowiązków kierownik Oddziału III podlega bezpośrednio Dyrektorowi Archiwum Państwowego w Toruniu. Do wspomnianych obowiązków należy: 

1. Kierowanie Oddzialem III, a w szczególności:
-opracowywanie i egezkwowanie wykonania planów pracy oraz składanie sprawozdań z pracy Oddziału
-nadzór i instruktaż metodyczny nad pracami prowadzonymi w Oddziale
2. Całokształt prac wchodzących w zakres nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, a w szczególności: 
-przygotowywanie decyzji w sprawie tworzenia archiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych,
-prowadzenie ewidencji państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych,
-prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych wchodzących w skład państwowego zasobu archiwalnego, gromadzonych w jednostkach organizacyjnych pod nadzorem Archiwum,
-prowadzenie dokumentacji nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
-inicjowanie, opiniowanie i wnioskowanie o wydanie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych przesyłanych do zatwierdzenia do Archiwum,
-przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych i lustracji, według zatwierdzonego przez dyrektora Archiwum planu, sporządzanie protokołów kontroli i lustracji, przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie terminowości i jakości ich wykonania,
-nadzorowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, wykonywanie ekspertyz archiwalnych i opiniowanie wniosków dotyczących generalnych i jednorazowych zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz prowadzenie rejestru zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
-kontrola nad prawidłowym przygotowaniem materiałów archiwalnych do przekazania Archiwum oraz we współpracy z kierownikami Oddziału II i Oddziału we Włocławku uzgadnianie terminów i warunków przejmowania archiwaliów,
-prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego we współpracy z Pracownią Informacji Archiwalnej i Ewidencji,
-szkolenie personelu archiwów zakładowych,
-instruktaż, konsultacje i doradztwo w zakresie spraw nadzoru archiwalnego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kierownik Oddziału III
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2004 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż