wersja do wydruku Marcin Buczek 15.06.2017 11:32

Oferta pracy - młodszy archiwista w Oddziale III – nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
młodszy archiwista
w Oddziale III nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym


Miejsce wykonywania pracy:
Lublin

Adres urzędu:
ul. Jezuicka 13
20-950 Lublin ,
 
WARUNKI PRACY

 • reprezentacja urzędu,
 • wyjazdy służbowe,
 • praca z materiałami archiwalnymi,
 • możliwy kontakt z czynnikiem alergennym.
 • praca z komputerem i urządzeniami peryferyjnymi.

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrola prawidłowego postępowania z dokumentacją w archiwach zakładowych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • wartościowanie i ocena dokumentacji w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 • opiniowanie projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych regulujących postępowanie z dokumentacją,
 • opiniowanie pod względem merytorycznymi i formalnym wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2016 r., poz. 1506 z poźn. zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Windows, MS Office) oraz urządzeń peryferyjnych (kserokopiarka, skaner),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne (preferowana specjalizacja archiwalna), prawo lub prawo administracyjne, nauki polityczne
 • przeszkolenie dotyczące różnych rodzajów dokumentacji współczesnej: technicznej, geodezyjnej i kartograficznej, audiowizualnej, elektronicznej,
 • znajomość języka rosyjskiego, niemieckiego lub angielskiego.
 • umiejętność pracy w systemie EZD

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 20.06.2017
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Archiwum Państwowe, ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
 • Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani/ne/ zostaną powiadomieni/ne/ o terminie rozmowy wstępnej,
 • Oferty kandydatów/kandydatek niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Dodatkowe informacje: (81) 528-61-48.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta pracy - młodszy archiwista w Oddziale III – nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Marcin Buczek
Informację wytworzył:Sobczyk Albina
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.06.2017 11:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż