Ogłoszenie o naborze - główny specjalista ds. kadr

Ogłoszenie o naborze nr 12045 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

do spraw: Kadr

Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa
 
ADRES URZĘDU:
02-103 Warszawa
ul. Hankiewicza 1

WARUNKI PRACY

- Praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych
- Brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzi sprawy związane ze stosunkiem pracy: zakłada i na bieżąco prowadzi akta osobowe zatrudnionych pracowników, przygotowuje nabory do służby cywilnej oraz rekrutacje na pozostałe stanowiska, prowadzi ewidencję czasu pracy; ewidencję wystawionych i wydanych legitymacji służbowych, delegacji służbowych, przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno-rentowych, ustala uprawnienia pracowników do: urlopów, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz przekazuje niezbędną dokumentację odpowiednim komórkom organizacyjnym Archiwum.
 • Wystawia i podpisuje świadectwa pracy oraz zaświadczenia z zakresu stosunku pracy.
 • Uczestniczy jako sekretarz w pracach Zespołu ds. opisu i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
 • Koordynuje proces ocen pracowniczych i program indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników AAN.
 • Sporządza obligatoryjną sprawozdawczość z obszaru kadrowo – szkoleniowego.
 • Prowadzi kompleksową politykę szkoleniową w Archiwum.
 • Sporządza projekty wewnętrznych aktów prawnych z zakresu polityki kadrowo-szkoleniowej.
 • Współpracuje z zakładami świadczącymi opiekę lekarską w zakresie medycyny pracy oraz prowadzi ewidencję okresowych badań lekarskich pracowników AAN.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy w kadrach na samodzielnym stanowisku
 • Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie.
 • Umiejętność organizacji pracy.
 • Znajomość Pakietu MS Office.
 • Odporność na stres.
 • Dobra organizacja pracy i samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku - Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata W jednostkach administracji publicznej
 • Ukończony kurs z zakresu prawa pracy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu o ukończonym kursie z zakresu prawa pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30 czerwca 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Akt Nowych
  ul. Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa

  Kancelaria pokój 101, I piętro
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:15 - 16:00


 

INNE INFORMACJE:

 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "główny specjalista ds. kadr i szkoleń" wraz z podaniem nr ogłoszenia BIP.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja nadesłanych ofert
- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
- rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru,
zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu
22/589 31 98 w godz. 9 00 - 15 00.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze - główny specjalista ds. kadr
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Przeździecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:14.06.2017
Data publikacji:14.06.2017 09:05