Ogłoszenie o naborze nr 11914 na stanowisko specjalista do spraw administracyjnych.

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko specjalista do spraw administracyjnych.

Dział Administracyjny

Wymiar etatu: 0,5

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Gdańsku
ul. Wałowa 5
80-858 Gdańsk


WARUNKI PRACY
Praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, wyjazdy służbowe

ZAKRES ZADAŃ

 • utrzymanie porządku i czystości posesji oraz pomieszczeń użytkowanych budynków
 • dokonywanie z udziałem pracownika odpowiedzialnego za bhp i p. poż. i społecznym inspektorem pracy przeglądów technicznych budynków i pomieszczeń dla ustalenia niezbędnych potrzeb w zakresie prac remontowych
 • prowadzenie ewidencji budynków Archiwum
 • przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych , przedmiotów nietrwałych, bilansowanie wyników inwentaryzacyjnych, sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych inwentaryzacji
 • opracowanie planów remontów kapitalnych i bieżących
 • przegotowywanie umów , organizowanie nadzoru technicznego nad realizowanymi remontami
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej przetargów
 • zlecanie przeglądów i konserwacji głównych instalacji w tym wentylacyjnej i urządzeń w budynkach Archiwum , zgodnie z wymogami przepisów i wymogami prawa miejscowego
 • zakupywanie, przyjmowanie i przechowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania prac biurowych, księgowych, archiwalnych, w zakresie mikrofilmowania i konserwacji
 • prowadzenie ewidencji wydanych materiałów i opracowywanie stosownych sprawozdań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowisku administracyjnym w jednostkach budżetowych Skarbu Państwa
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu Cywilnego
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy pod presją pracy
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • wysoka kultura osobista

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Gdańsku
  ul. Wałowa 5
  80-858 Gdańsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58)301-74-63 wew. 445.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze nr 11914 na stanowisko specjalista do spraw administracyjnych.
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Porolniczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:14.06.2017
Data publikacji:14.06.2017 08:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż