Załatwianie spraw

Archiwum załatwia sprawy na podstawie pisemnego podania. Powinno ono zawierać dane osoby od której pochodzi (nazwisko, imię, adres) oraz żądanie załatwienia sprawy zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach szczególnych. Podanie może być wniesione pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną lub ustnie do protokołu. W przypadku odpłatnych usług należy wnieść zamówienie na piśmie z własnoręcznym podpisem.

Zainteresowany może załatwiać sprawę osobiście lub przy pomocy pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych.. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej (pełnomocnik powinien dołączyć do akt oryginału lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa). W sprawach mniejszej wagi można odstąpić od żądania pełnomocnictwa jeżeli daną osobę reprezentuje członek rodziny lub domownik.

Zasób Archiwum czynnej codziennie (oprócz sobót) w godzinach od 10.30 do 17.30 w poniedziałek i od 8 do 15  wtorek- piątek, w oparciu o Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych. W świetle przytoczonego Zarządzenia archiwa państwowe udostępniają materiały archiwalne osobom fizycznym lub prawnym, organizacjom społecznym, organom państwowym i samorządowym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Osoby fizyczne korzystają z materiałów we własnym imieniu lub charakterze upoważnionych pełnomocników podmiotów prawnych. Użytkownicy mają do dyspozycji dostępne pomoce archiwalne (dostęp do pomocy może być wyjątkowo ograniczony ze względu na przeszkody prawne, przede wszystkim w zakresie ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, lub dóbr osobistych.), mogą również zamawiać odpłatne reprodukcje.

Podania, zaświadczenia, pełnomocnictwa, uwierzytelnianie kserokopii podlega opłacie. Jej wysokość i formy pobierania reguluje ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami). Z opłat skarbowych zwolnione są wnioski organów administracji rządowej i samorządowej oraz osoby ubiegające się od dokumenty w sprawach rentowo-emerytalnych, odszkodowawczych (Fundacja Polsko-Niemiecka „Pojednanie”) i kombatanckich.

Archiwum świadczy płatne usługi w zakresie poszukiwań własnościowych, genealogicznych i tematycznych. Wysokość opłat reguluje Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 10.02.2012 Dyrektora APB. Wysokość stawek dostępna na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Białymstoku.

        

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jarosław Jasiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2003 09:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż