Statut

 

 

STATUT

 

Archiwum Państwowego w Toruniu

 

nadany Zarządzeniem nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 5 marca 2001 r. ze zmianami na podstawie Decyzji Nr 30 z dnia 30 sierpnia 2004 r. , Decyzji nr 40 z dnia 22 grudnia 2010 r., Decyzji nr 28  z dnia 18 września 2013 r oraz Decyzji nr 5 z dnia 30 stycznia 2014r. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych I

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Archiwum Państwowe w Toruniu utworzone na podstawie zarządzenia nr 4. Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. / Dz. U. M. N. S. W. i T., nr 2, poz. 5/ zwane dalej "Archiwum" działa na podstawie:

 „1/ ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 698, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,”;

 2/ niniejszego statutu,

 3/ innych przepisów.

 

§ 2

 

1. Siedziba Archiwum mieści się w Toruniu.

 2. Zasięgiem działania Archiwum jest:

 

1/ na terenie województwa kujawsko – pomorskiego obszar obejmujący:

 miasta na prawach powiatu Grudziądz, Toruń i Włocławek;

 wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: alekandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko – dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego.

 2/ na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obszar obejmujący wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu nowomiejskiego.

 

§ 3

 

Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

 

§ 4

 

Archiwum używa pieczęci urzędowej okrągłej z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku: Archiwum Państwowe w Toruniu.

 

II. Zadania i zakres działania

 

§ 5

 

1. Do zadań Archiwum należy:

 

1/ kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,

 2/ przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,

 3/ ewidencjonowanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,

 4/ udostępnianie materiałów archiwalnych,

 5/ prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,

 6/ prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej o materiałach archiwalnych i archiwach,

 7/ prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,

 8/ wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych,

 9/ prowadzenie spraw w zakresie przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, zlikwidowanych przedsiębiorców i pracodawców.

 

2. Archiwum może prowadzić działalność usługową polegającą na przechowywaniu, kopiowaniu i konserwacji dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

 

§ 6

 

W szczególności do zakresu działań Archiwum należy:

 

1/ W zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:

 

a/ ustalenie i prowadzenie ewidencji państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne, wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych,

 b/ współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego zarządzania dokumentacją,

 c/ inicjowanie, opiniowanie i zatwierdzanie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych,

 d/ przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich wykonania (lustracje),

 e/ nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej, przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych i wydawanie zezwoleń na brakowanie,

 f/ nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum,

 g/ instruktaże, konsultacje i doradztwo w zakresie spraw nadzoru archiwalnego,

 h/ szkolenie personelu archiwów zakładowych.

 

2/ W zakresie przejmowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych:

 

a/ przejmowanie materiałów archiwalnych,

 b/ rozmieszczenie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie im optymalnych warunków przechowywania,

 c/ profilaktyka i konserwacja materiałów archiwalnych,

 d/ prowadzenie mikrofilmowania zabezpieczającego,

 e/ ochrona zasobu archiwalnego.

 

3/ W zakresie ewidencjonowania i opracowania materiałów archiwalnych:

 

a/ prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,

 b/ opracowanie zasobu archiwalnego,

 c/ opracowanie archiwalnych pomocy ewidencyjno – informacyjnych,

 d/ prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego.

 

4/ W zakresie udostępniania materiałów archiwalnych:

 

a/ udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie pomocy ewidencyjno– informacyjnych,

 b/ udostępnianie materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej,

 c/ wykonywanie reprodukcji materiałów archiwalnych,

 d/ wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,

 e/ wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych poza Archiwum w ramach wymiany międzyarchiwalnej;

 

5/ W zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:

 

a/ podejmowanie i prowadzenie indywidualnych i zespołowych badań w zakresie archiwistyki oraz dyscyplin pokrewnych, a także udział w zespołach naukowo-badawczych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

 b/ organizowanie zebrań, konferencji naukowych,

 c/ opracowanie ekspertyz i opinii naukowych,

 d/ współpraca z instytucjami naukowymi i wydawniczymi,

 e/ publikowanie pomocy archiwalnych, przygotowanie wydawnictw źródłowych oraz publikacji naukowych z archiwistyki, a także promujących dorobek Archiwum i archiwistów,

 f/ podnoszenie kwalifikacji zawodowych i uzyskiwanie stopni naukowych,

 g/ szkolenie specjalistyczne,

 h/ wspóldziałanie ze szkołami w zakresie kształcenia studentów archiwistyki i innych dziedzin humanistycznych;

 

6/ W zakresie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej:

 

a/ przygotowanie informatorów o materiałach archiwalnych, współpraca z Centralnym Ośrodkiem Informacji Archiwalnej oraz innymi placówkami informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,

 b/ upowszechnianie informacji o Archiwum i jego zasobie w sieci internetowej,

 c/ organizowanie wystaw i pokazów,

 d/ upowszechnianie wiedzy o archiwach poprzez organizowanie spotkań o tematyce archiwalnej, a także udzielanie informacji środkom masowego przekazu,

 e/ współpraca ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, Polskim Towarzystwem Historycznym i stowarzyszeniami regionalnymi,

 f/ prowadzenie wykładów oraz zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej jako realizacja programu oświaty,

 g/ badanie potrzeb środowiska naukowego i społeczności lokalnej.

 

7/ W zakresie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania:

 

a/ współpraca z archiwum państwowym realizujacym zadania okreśłone w art. 51 u ust. 3 ustawy oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,”;

 b/ zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,

 c/ prowadzenie ewidencji dokumentacji pracodawców przejętej od zlikwidowanych przedsiębiorców,

 d/ wydawanie odpisów i kopii z przechowywanej dokumentacji,

 e/ udostępnianie dokumentacji upoważnionym osobom i organom.

 

§ 7

 

1. Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów administracji rządowej oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych z terenu właściwości działania Archiwum, a także jego zasób historyczny.

 

2. Do zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne zaliczone do niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art.  44 ust. 1 i 2 oraz nabyte na podstawie art. 9 ust. 1, a takze nabyte w innej drodze.";

 

§ 8

 

1. Archiwum współpracuje, zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego, jak również z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań statutowych.

 

2. Archiwum współpracuje z innymi archiwami mającymi swoją siedzibę na terenie właściwości jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny.

 

III. Struktura organizacyjna

 

§ 9

 

1. W skład Archiwum wchodzą:

 

1/ Oddział I – materiałów archiwalnych wytworzonych do końca XVIII w.

 

W ramach oddziału funkcjonuje Pracownia Informacji Archiwalnej i Ewidencji,

 

2/ Oddział II – materiałów archiwalnych z XIX i XXI ww.,

 

3 / Oddział III – do spraw archiwów zakładowych,

 

4/ Pracownia konserwacji,

 

5/ Dział administracyjno – gospodarczy,

 

6/ Dział finansowo – księgowy.

 

7/ Samodzielne stanowisko ds. dokumentacji osobowo-płacowej

 

2. W skład Archiwum wchodzi również oddział zamiejscowy we Włocławku noszący nazwę "Archiwum Państwowe w Toruniu, Oddział we Włocławku".

 

§ 10

 

Dyrektor określa w regulaminie organizacyjnym szczegółowe zadania i organizację komórek organizacyjnych wymienionych w paragrafie 9 oraz tryb realizacji powierzonych zadań.

 

§ 11

 

W razie uzasadnionej potrzeby dyrektor Archiwum może utworzyć w ramach Oddziałów – sekcje, pracownie lub samodzielne stanowiska pracy.

 

§ 12

 

Schemat organizacyjny Archiwum stanowi załącznik do niniejszego statutu.

 

IV. Kierownictwo Archiwum, pracownicy

 

§ 13

 

1. Archiwum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Dyrektor kieruje Archiwum przy pomocy zastępcy dyrektora.

 

2. Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.

 

§ 14

 

1. Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem jego działalności oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych.

 

2. Do zakresu działalności dyrektora Archiwum należy w szczególności:

 

1/ ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych, naukowo – badawczych,

 2/ ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,

 3/ reprezentowanie archiwum na zewnątrz,

 4/ przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

 5/ dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,

 6/ wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,

 7/ czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,

 8/ wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,

 9/ kierowanie realizacją zadań p. poż., bhp i obronnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

 10/ kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do odrębnych przepisów;,

11/ wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o słiużbie cywioonej,

12/ kierowanie realizacją zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego

13/ odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych informacji

 

§ 15

 

Dyrektor Archiwum współdziała, odpowiednio, z organami związkowymi działającymi w Archiwum w zakresie określonym odrębnymi przepisami lub przedstawicielem załogi przy ustalaniu regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 16

 

Do zatrudnionych w Archiwum pracowników stosuje się odpowiednio przepisy:

 

1/ ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.);

 

2/ ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. Nr. 86, poz. 953, z późn. zm.);

 

3/ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);

 

§ 17

 

Kierownicy komórek organizacyjnych wymienionych w § 9:

 

1/ kierują całokształtem działalności podległej komórki organizacyjnej i odpowiadają przed dyrektorem za prawidłową i terminową realizację zadań.

 

2/ określają zakresy czynności podległych im pracowników oraz przydzielają im zadania wynikające z planów pracy komórki organizacyjnej, bądź potrzeb bieżących Archiwum i kontrolują ich wykonanie.

 

V. Organy doradcze i opiniodawcze

 

§ 18

 

1 . W Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze :

 

1/ Kolegium,

 2/ Rada naukowo-programowa,

 3/ Komisja Metodyczna,

 4/ Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Toruniu,

 5/ Zespół Zakupu Archiwaliów.

 

2. Dyrektor Archiwum może powołać inne komisje i zespoły do rozpatrzenia określonych spraw oraz komisje przewidziane odrębnymi przepisami.

 

§ 19

 

Dyrektor Archiwum powołuje, określa skład i zakres działania Kolegium oraz skład organów wymienionych w paragrafie 18 ust. 1 pkt. 1 – 5 i ust. 2.

 

§ 20

 

1. Rada naukowo – programowa Archiwum, zwana dalej "Radą", powoływana jest przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na wniosek dyrektora Archiwum.

 

2. Do zakresu działania Rady należy opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących działalności Archiwum, a zwłaszcza w sprawach działalności naukowo – badawczej i wydawniczej

 

VI. Mienie i finanse Archiwum

 

§ 21

 

Archiwum jest państwową jednostką budżetowądziałająca według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.";

 

§ 22

 

Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

 

§ 23

 

1. Do podejmowania zobowiązań finansowych oraz składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

2. Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych Archiwum upoważniony jest dyrektor Archiwum i główny księgowy lub ustanowieni przez nich pełnomocnicy.

 

VII. Przepisy przejściowe

 

§ 24

 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 5 marca 2001 roku.

 

Pod statutem pieczęć i podpis Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2003 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż