Statut

Załącznik do decyzji Nr 46

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

z dnia 12 czerwca 2014 r.

zmienionej
Zarządzeniem Nr 48
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 19 lipca 2017 r.

i Zarządzeniem Nr 50

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

z dnia 26 czerwca 2018 r.,

zmienionym

Zarządzeniem Nr 51

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Tekst ujednolicony

 

STATUT

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W SUWAŁKACH

(Tekst ujednolicony)

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Archiwum Państwowe w Suwałkach, utworzone na podstawie Zarządzenia Nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich archiwów państwowych (Dz. Urz. MNSzWiT Nr 2, poz. 5), zwane dalej „Archiwum”, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,
 2. niniejszego statutu,
 3. innych przepisów.

§ 2

 1. Siedziba Archiwum mieści się w Suwałkach.
 2. Zasięgiem działania Archiwum jest:
 1. na terenie województwa podlaskiego obszar obejmujący:
  1. miasto na prawach powiatu Suwałki,
  2. wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego,
 2. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obszar obejmujący:
  1. wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego,
  2. gminę Mikołajki w powiecie mrągowskim.

§ 3

Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

§ 4

Archiwum używa pieczęci urzędowej okrągłej z Godłem Państwa pośrodku i napisem w otoku: „Archiwum Państwowe w Suwałkach”.

II

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5

 1. Do zadań Archiwum należy:
 1. kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym;
 2. gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych;
 3. ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych;
 4. udostępnianie materiałów archiwalnych;
 5. urzędowe potwierdzanie treści przechowywanych materiałów archiwalnych;
 6. prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej;
 7. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów archiwalnych i Archiwum;
 8. prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym ustawą;
 9. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa.
  1. Oprócz działalności podstawowej Archiwum wykonuje usługi archiwalne w zakresie:
   1. wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych;
   2. sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych, dźwiękowych lub cyfrowych materiałów archiwalnych wraz z ich metadanymi;
   3. przetwarzania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych.
  2. Archiwum może również prowadzić działalność usługową polegającą na:
   1. przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania;
   2. wydawaniu odpisów i kopii z dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania;
   3. konserwacji dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania.

§ 6

W szczególności do zakresu działania Archiwum należy:

 1. w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:
  1. ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są obowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych, oraz prowadzenie ich ewidencji,
  2. uzgadnianie dla organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy - w ramach posiadanego upoważnienia - instrukcji kancelaryjnej i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz zmian do nich,
  3. przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego
   i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach
   i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji oraz wykonywanie ekspertyz archiwalnych,
  4. nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum oraz wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  5. współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz przepisami wydanymi dla tych podmiotów,
  6. prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych;
 2. w zakresie gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych:
  1. przejmowanie materiałów archiwalnych wraz ze sporządzoną do nich ewidencją,
  2. rozmieszczanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie im optymalnych warunków przechowywania,
  3. profilaktyka konserwatorska i konserwacja właściwa materiałów archiwalnych,
  4. prowadzenie kopiowania zabezpieczającego materiałów archiwalnych, w tym ich digitalizacja,
  5. ochrona i zabezpieczenie zasobu archiwalnego;
 3. w zakresie ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych:
  1. prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,
  2. opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami metodycznymi,
  3. opracowywanie pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz pomocy archiwalnych wyższego rzędu;
 4. w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych:
  1. udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni oraz on-line
  2. udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
  3. wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych w ramach wymiany między archiwalnej;
 5. w zakresie urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych – wydawanie ich uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów oraz reprodukcji, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
 6. w zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:
  1. prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych z zakresu archiwistyki i dziedzin pokrewnych oraz udział w komisjach i zespołach powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także udział w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przezeń w tym zakresie,
  2. opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych,
  3. organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,
  4. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z innymi instytucjami naukowymi i wydawniczymi,
  5. przygotowywanie do druku wydawnictw źródłowych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz publikacji z zakresu teorii i praktyki archiwalnej;
 7. w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej:
  1. przygotowywanie informatorów o materiałach archiwalnych i Archiwum,
  2. współpraca z placówkami informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,
  3. organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych oraz współudział w ich przygotowaniu,
  4. organizowanie oraz prowadzenie wykładów i odczytów o tematyce historyczno-archiwalnej dla zainteresowanych środowisk,
  5. prowadzenie wykładów i zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej oraz studentów,
  6. przyjmowanie wycieczek młodzieży szkolnej, studentów oraz przedstawicieli innych środowisk społecznych,
  7. upowszechnianie wiedzy o Archiwum i jego zasobie w środkach masowego przekazu oraz w sieciach informatycznych dostępnych publicznie,
  8. współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi oraz regionalnymi,
  9. wyszukiwanie i upowszechnianie informacji o zawartości zasobu Archiwum, w szczególności w ramach kwerend tematycznych;
 8. w zakresie spraw dotyczących dokumentacji o czasowym okresie przechowywania:
  1. współpraca z archiwum państwowym realizującym zadania określone w art. 51 u ust. 3 ustawy oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w związku z orzeczeniami sądów rejestrowych,
  2. zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,
  3. prowadzenie ewidencji dokumentacji zlikwidowanych pracodawców, przejętej przez Archiwum od likwidowanych pracodawców i przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przechowawców akt osobowych,
  4. udostępnianie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania uprawnionym osobom fizycznym oraz jej udostępnianie i wypożyczanie innym uprawnionym podmiotom.

§ 7

 1. Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Archiwum, a także jego zasób historyczny.
 2. Do zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne zaliczane do niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz nabywane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, a także nabyte w innej drodze.

§ 8

 1. Realizując zadania statutowe Archiwum współpracuje z organami oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych na obszarze jego działania.
 2. Archiwum współpracuje z innymi archiwami mającymi siedzibę na obszarze jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny.

III

STRUKTURA

§ 9

1.  W skład Archiwum wchodzą:

 1. Oddział Ewidencji, Informacji, Opracowania, Zabezpieczania i Udostępniania Zasobu.
 2. Stanowisko ds. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym,
 3. Stanowisko ds. Niepaństwowego Ewidencjonowanego Zasobu Archiwalnego i Dokumentacji o Czasowym Okresie Przechowywania,
 4. Archiwum zakładowe,
 5. Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 6. Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych.

2.  W skład Archiwum wchodzi również oddział zamiejscowy w Ełku, noszący nazwę: „Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku”.

§ 10

 1. Dyrektor Archiwum określa w regulaminie organizacyjnym szczegółowe zadania i organizację komórek organizacyjnych oraz zadania wykonywane na samodzielnych stanowiskach wymienionych w § 9, a także tryb realizacji powierzonych zadań.
 2. W razie uzasadnionej potrzeby dyrektor Archiwum może tworzyć lub likwidować sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy w obrębie komórek organizacyjnych wymienionych w § 9.
 3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Archiwum Dyrektor Archiwum może zatrudnić Zastępcę Dyrektora Archiwum.

§ 11

Schemat organizacyjny Archiwum stanowi załącznik do statutu.

IV

KIEROWNICTWO ARCHIWUM, PRACOWNICY

§ 12

 1. Archiwum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
 2. Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.

§ 13

 1. Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań.
 2. Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:
 1. ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych, naukowo-badawczych oraz związanych z działalnością archiwalną;
 2. ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum;
 3. reprezentowanie Archiwum na zewnątrz;
 4. przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów Archiwum, w tym rzeczowych i finansowych, oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji;
 5. dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych;
 6. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;
 7. wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz wprowadzanie na ich podstawie regulaminów i instrukcji;
 8. wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm,);
 9. tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji zawodowych, zdobywaniu stopni i tytułów naukowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
 10. kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do odrębnych przepisów;
 11. kierowanie realizacją zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
 12. odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych informacji niejawnych.

§ 14

Dyrektor Archiwum współdziała, odpowiednio, ze związkami zawodowymi działającymi w Archiwum w zakresie określonym odrębnymi przepisami lub przedstawicielem pracowników przy ustalaniu regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 15

Do zatrudnionych w Archiwum pracowników stosuje się odpowiednio przepisy:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511);
 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

§ 16

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych, wymienionych w § 9, ponoszą odpowiedzialność za całokształt działalności podległej im komórki i są odpowiedzialni przed dyrektorem Archiwum za prawidłową i terminową realizację zadań.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9, dokonują opisu podległych im stanowisk pracy, określają zakresy czynności podległych im pracowników oraz przydzielają im zadania wynikające z opisu stanowiska oraz planu pracy komórki organizacyjnej bądź potrzeb bieżących Archiwum, a także kontrolują ich wykonanie.
 3. Dyrektor Archiwum ustala zakresy czynności kierowników oddziałów i działów, a także pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach  oraz dokonuje opisu ich stanowisk pracy.

V

ORGANY DORADCZE I OPINIODAWCZE

§ 17

 1. W Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:
  1. Kolegium,
  2. (uchylony),
  3. Komisja Metodyczna.
 1. Na rzecz Archiwum działa jako organ opiniodawczy i doradczy Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Suwałkach, utworzona w Archiwum Państwowym w Białymstoku, wspólna dla obu jednostek organizacyjnych.
 2. Dyrektor Archiwum może powołać inne komisje i zespoły do rozpatrywania określonych spraw oraz organy przewidziane odrębnymi przepisami

§ 18

 1. Dyrektor Archiwum powołuje organ wymieniony w § 17 ust. 1 pkt 1, określa jego zakres działania i skład osobowy, a także powołuje organ wymieniony w § 17 ust. 1 pkt 2 i określa jego skład osobowy.
 2. W przypadku komisji, o której mowa w § 17 ust. 2, Dyrektor współdziała z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku w zakresie określania jej składu osobowego.

 

VI

MIENIE I FINANSE ARCHIWUM

§ 19

Archiwum jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

§ 20

Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

§ 21

 1. Do podejmowania zobowiązań finansowych lub składania oświadczeń woli, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
 2. Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Archiwum upoważniony jest dyrektor Archiwum i główny księgowy działający łącznie oraz ustanowieni przez nich pełnomocnicy, działający w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 22

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Filipowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2004 13:49