Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego

Komunikat

 • Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Opolu dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [Dz. U. z 2016 r. poz. 352]. Wyjątki  w tym zakresie dopuszczalne są ze względu na ustawowe ograniczenia dostępności materiałów archiwalnych, wynikające w szczególności z art. 6 powołanej ustawy albo  z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 11506].
 • Zasób archiwalny dostępny jest bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu, do którego to utworu Skarbowi Państwa – Archiwum Państwowemu przysługują autorskie prawa majątkowe albo prawa pokrewne. O zaistnieniu powyższych okoliczności zainteresowany użytkownik zostanie przez Archiwum powiadomiony.
 • Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Opolu dostępny jest w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Opolu, także w celu ponownego wykorzystywania, jest bezpłatne – w zakresie samodzielnego pozyskiwania informacji przez zainteresowanych użytkowników, zarówno tych, które są dostępne w formach tradycyjnych,  jak i w systemach teleinformatycznych. Opłaty są natomiast pobierane w przypadku zlecenia przez użytkownika dostarczenia mu informacji w szczególny sposób albo w szczególnej formie, wykraczających poza standardową ofertę informacyjną Archiwum  i pociągających za sobą dodatkowe koszty. Zlecenia podlegające standardowym opłatom realizowane są w archiwach państwowych w trybie usług, na podstawie upoważnienia z art. 16 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – z tym jednak, że kalkulacja należności ogranicza się do ponoszonych kosztów,  nie obejmując zysku.

 

Cennik usług

Archiwum Państwowego w Opolu w odniesieniu do usług świadczonych

w ramach ponownego wykorzystywania

(zał. nr 2 do Zarządzenia nr 18/2016 Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu

z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany zasad świadczenia usług

przez Archiwum Państwowe w Opolu)

 1. KWERENDY:

 

Rodzaj usługi

Jednostka obliczeniowa

Cena

wyszukiwanie dokumentów lub informacji

za każdą pełną godzinę

w przypadku niepełnych godzin:

 • do 30 min
 • powyżej 30 min

25,00 zł

 

12,50 zł.

25,00 zł.

 

 1. USŁUGI REPROGRAFICZNE:
 • KSEROKOPIE

Rodzaj usługi

Jednostka obliczeniowa

Cena

kserokopie monochromatyczne

format A4, A3

2,60 zł

 

 • SKANY

Rodzaj usługi

Jednostka obliczeniowa

Cena

skan

format A4, A3, A2

200, 300, 400, 600 dpi

1,30 zł

skan z mikrofilmu

monochromatyczny,  1 strona

1,30 zł

       

 

 • FOTOGRAFIE CYFROWE

Rodzaj usługi

Jednostka obliczeniowa

Cena

wykonanie fotografii cyfrowej

1 ujęcie

2,20 zł

 

 • WYDRUKI SKANÓW

Rodzaj usługi

Jednostka obliczeniowa

Cena

skan

wydruk monochromatyczny

format A4, A3

  0,10 zł

wydruk barwny

format A4, A3

  0,10 zł

 

 • INNE FORMY PRZEKAZANIA SKANÓW

Rodzaj usługi

Jednostka obliczeniowa

Cena

zapis na nośniku               CD-R lub DVD-R

 

1,40 zł


W przypadku zleceń nietypowych brane są pod uwagę następujące ewentualne czynniki mające wpływ na wysokość opłat albo na czas przygotowania lub przekazania informacji:

 1. konieczność zaangażowania zewnętrznego specjalisty lub podwykonawcy;
 2. konieczność przeprowadzenia ekspertyz w sprawie wpływu realizacji zlecenia na stan fizyczny materiałów archiwalnych;
 3. zakres przetworzenia informacji niezbędnego dla realizacji zlecenia.
 • Do postępowania w sprawie odmowy dostępu do materiałów archiwalnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23].
 • Od decyzji dyrektora Archiwum Państwowego, podjętej w sprawie odmowy dostępu  do materiałów archiwalnych lub w sprawie odmowy udostępnienia materiałów archiwalnych w celu ponownego wykorzystywania, przysługuje – na zasadzie odpowiednio przepisu art. 16e ust.3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 11506] lub przepisu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [Dz. U. z 2016 r. poz. 352] - w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23] do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
 • Oferta Archiwum Państwowego w zakresie opłat, a także świadczenia realizowane w trybie usług archiwalnych mogą być zaskarżone przed organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.
 • W przypadkach, gdy z przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wynika dopuszczalność złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Od decyzji dyrektora Archiwum Państwowego, wydanej na skutek złożenia sprzeciwu, rozstrzygającej odpowiednio o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje - na zasadzie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego [Dz. U. z 2016 r. poz. 352] - w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego [tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23] składane odpowiednio do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych lub Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w Opolu (w przypadku, gdy wnioskodawca jest konsumentem) bądź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest konsumentem).
 • Archiwum Państwowe nie jest stroną umów na wyłączność w zakresie korzystania z materiałów archiwalnych należących do jego zasobu archiwalnego.
 • Kalkulacja standardowych opłat zamieszczonych w cenniku usług archiwalnych obejmuje następujące kategorie kosztów (jeśli faktycznie wystąpiły):

KWERENDY

1. Wyszukiwanie dokumentów lub informacji:

a. koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,

b. energia.

USŁUGI REPROGRAFICZNE

1. Wykonanie kserokopii:

a. koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,

b. energia,

c. amortyzacja roczna kserokopiarki, 

d. koszty tonera,

e. koszty papieru

2. Wykonanie skanu:

a. koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,

b. energia,

c. amortyzacja roczna skanerów. 

3. Wykonanie fotografii cyfrowej:

a. Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,

b. energia.

4. Wydruk skanu:

a. koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,

b. energia,

c. koszty tonera,

d. koszty papieru.

5. Zapis na nośniku CD-R lub DVD:

a. koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,

b. energia,

c. koszty zakupu płyty. 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ponowne wykorzystywanie Informacji Sektora Publicznego
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Andrzej Sosnowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.07.2016 12:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż