Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Narodowym Archiwum Cyfrowym

 • Zasób archiwalny Narodowego Archiwum Cyfrowego  (NAC) dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). Wyjątki w tym zakresie dopuszczalne są ze względu na ustawowe ograniczenia dostępności materiałów archiwalnych, wynikające w szczególności z art. 6 powołanej ustawy albo z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2015 poz. 1446 ze zm.).
 • Zasób archiwalny dostępny jest bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu, do którego to utworu Skarbowi Państwa – NAC przysługują autorskie prawa majątkowe albo prawa pokrewne. O zaistnieniu powyższych okoliczności zainteresowany użytkownik zostanie przez Archiwum powiadomiony.
 • Zasób archiwalny NAC dostępny jest w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu archiwalnego NAC, także w celu ponownego wykorzystywania, jest bezpłatne – w zakresie samodzielnego pozyskiwania informacji przez zainteresowanych użytkowników, zarówno tych, które są dostępne w formach tradycyjnych, jak i w systemach teleinformatycznych. Opłaty są natomiast pobierane w przypadku zlecenia przez użytkownika dostarczenia mu informacji w szczególny sposób albo w szczególnej formie, wykraczających poza standardową ofertę informacyjną NAC i pociągających za sobą dodatkowe koszty. Zlecenia podlegające standardowym opłatom realizowane są w archiwach państwowych w trybie usług, na podstawie upoważnienia z art. 16 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – z tym jednak, że kalkulacja należności ogranicza się do ponoszonych kosztów, nie obejmując zysku.
 • W przypadku zleceń nietypowych brane są pod uwagę następujące ewentualne czynniki mające wpływ na wysokość opłat albo na czas przygotowania lub przekazania informacji
 1. konieczność zaangażowania zewnętrznego specjalisty lub podwykonawcy;
 2. konieczność przeprowadzenia ekspertyz w sprawie wpływu realizacji zlecenia na stan fizyczny materiałów archiwalnych;
 3. zakres przetworzenia informacji niezbędnego dla realizacji zlecenia.
 • Od decyzji dyrektora NAC w sprawie odmowy udostępnienia materiałów archiwalnych, w tym również udostępnienia w celu ponownego wykorzystywania, służy, w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 • Oferta NAC w zakresie opłat, a także świadczenia realizowane w trybie usług archiwalnych mogą być zaskarżone przed organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.
 • W przypadkach, gdy z przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wynika dopuszczalność złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Od decyzji dyrektora NAC, wydanej na skutek sprzeciwu służy, w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • NAC nie jest stroną umów na wyłączność w zakresie korzystania z materiałów archiwalnych należących do jego zasobu archiwalnego.
 • Kalkulacja standardowych opłat zamieszczonych w cenniku usług archiwalnych obejmuje następujące kategorie kosztów (jeśli faktycznie wystąpiły):
 1. za odwzorowania (kopie) materiałów archiwalnych:

         a) materiały eksploatacyjne / nośniki informacji,

         b) energia,

         c) amortyzacja sprzętu,

         d) koszty osobowe bezpośrednie,

         e) koszty administracyjne działalności usługowej,

         f) obsługa księgowa,

         g) nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),

         h) ewidencja obiegu materiałów archiwalnych,

         i) ewidencja zamówień,

         j) ewidencja wykonanych prac,

         k) nadzór konserwatorski,

         l) zabiegi konserwatorskie,

         m) eksploatacja lokalu,

         n) konserwacja sprzętu i naprawy,

         o) obsługa kancelaryjna,

         p) koszty pocztowe.

2. za odwzorowania (kopie) materiałów archiwalnych:

a) koszty osobowe bezpośrednie,

b) obsługa księgowa,

c) nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),

d) obsługa kancelaryjna,

e) ewidencja wykonanych prac,

f) koszty pocztowe.

Szczególne warunki udostępniania materiałów archiwalnych z zasobu NAC oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego reguluje zarządzenie dyrektora NAC w sprawie regulaminu udostępniania materiałów archiwalnych i świadczenia usług odnośnie wykorzystania kopii materiałów archiwalnych z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w Narodowym Archiwum Cyfrowym
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Dariusz Pełka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2016 12:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż