kompetencje

1.   Dyrektor kieruje działalnością Archiwum, a z jego upoważnienia i w zakresie przez
      niego określonym zastępca dyrektora i kierownicy komórek organizacyjnych.
2.   Do zadań dyrektora należy w szczególności:
     
1)  reprezentowanie Archiwum wobec władz oraz urzędów administracji rządowej i
           samorządowej, sądów, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych, bądź innych
           jednostek organizacyjnych.
      
2)  organizowanie i koordynowanie prac Archiwum w tym zatwierdzanie planów pracy i
           sprawozdań z działalnoś
ci Archiwum.
     
3)  inicjowanie zmian organizacyjnych i wydawanie normatywów wewnętrznych  
           regulujących sposoby realizacji zadań statutowych.
      4)  wykonywanie zadań przewidzianych w służbie cywilnej dla dyrektora generalnego
           urzędu w ustawie o służbie [ Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r o służbie cywilnej (Dz.
           U. 1999 r, nr 49 poz. 483 z póżn. zmian.)
      5)  kierowanie sprawami związanymi z obsadą personalną, przyjmowanie i zwalnianie
           pracowników.
      6)  nadzorowanie działalności komórek organizacyjnych,
      
7)  przewodni
czenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego( w którym komisja
           została powołana).
      8) podejmowanie decyzji związanych z wydatkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
      9) składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz
          podejmowanie zobowiązań finansowych,
      10) dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących Archiwum,
      11) decydowanie w sprawach udostępniania materiałów archiwalnych i kwerend
           podmiotom krajowym, zagranicznym lub międzynarodowym,
      12) wydawanie zezwoleń na wcześniejsze udostępnianie materiałów archiwalnych,
      13) organizowanie mikrofilmowania lub reprografowania na innym nośniku materiałów 
           archiwalnych w celu zabezpieczenia zasobu,
      14) ustalenie jednostek organizacyjnych w których powstają materiały wchodząc do 
           państwowego zasobu archiwalnego, innych niż obejmujące swoją działalnością
           obszar całego państwa,
      15) wydawanie zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
      
16) nadzorowanie wykonywania kontroli archiwalnych przez Archiwum,
      
17) wydawanie decyzji w toku postępo
wania administracyjnego,
      
18) współdziałanie z organizacjami związkowymi działającymi na terenie archiwum w
           zakresie określonym przez przepisy prawa,
      19) zapewnianie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny,
           bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz
ochrony danych osobowych,
     
20) udzielanie pełnomocnictw,
      
21) wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych Naczelnego Dyrektora Archiwów  
           Państwowych,
      22) informowanie na bieżąco podległych pracowników o decyzjach, instrukcjach i innych 
           materiałach otrzymanych z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
      23) wykonywanie innych zadań z zakresu kierowania Archiwum.
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Welik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2003 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż