Reuse - komunikaty

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – komunikaty

 • Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Koszalinie  dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). Wyjątki w tym zakresie dopuszczalne są ze względu na ustawowe ograniczenia dostępności materiałów archiwalnych, wynikające w szczególności z art. 6 powołanej ustawy albo z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z 2016 r. poz 352].
 • Zasób archiwalny dostępny jest bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu, do którego to utworu Skarbowi Państwa – Archiwum Państwowemu przysługują autorskie prawa majątkowe albo prawa pokrewne. O zaistnieniu powyższych okoliczności zainteresowany użytkownik zostanie przez Archiwum powiadomiony.
 • Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Koszalinie dostępny jest w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Koszalinie, także w celu ponownego wykorzystywania, jest bezpłatne – w zakresie samodzielnego pozyskiwania informacji przez zainteresowanych użytkowników, zarówno tych, które są dostępne w formach tradycyjnych, jak i w systemach teleinformatycznych. Opłaty są natomiast pobierane w przypadku zlecenia przez użytkownika dostarczenia mu informacji w szczególny sposób albo w szczególnej formie, wykraczających poza standardową ofertę informacyjną Archiwum i pociągających za sobą dodatkowe koszty. Zlecenia podlegające standardowym opłatom realizowane są w archiwach państwowych w trybie usług, na podstawie upoważnienia z art. 16 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – z tym jednak, że kalkulacja należności ogranicza się do ponoszonych kosztów, nie obejmując zysku.

Cennik usług Archiwum Państwowego w Koszalinie

 

 

Cennik usług archiwalnych świadczonych przez archiwum państwowe w Koszalinie

Rozdział 1

§ 1. 1. Archiwum Państwowe w Koszalinie (zwane dalej: Archiwum) wykonuje usługi archiwalne  w zakresie wyszukiwania dokumentów i informacji w przechowywanym w swoim zasobie materiale archiwalnym, kopiowania przechowywanych w swoim zasobie materiałów archiwalnych oraz w zakresie przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych. Ponadto w zakresie usług archiwalnych wykonywane są kopie z zasobu bibliotecznego Archiwum.

 2. Kopie materiałów archiwalnych i bibliotecznych wykonywane są w postaci kserokopii (czarno-białych), skanów i fotografii cyfrowych oraz ich wydruków .

§ 2. Archiwum przyjmuje na przechowywanie i udostępnia dokumentacje osobowo-płacową i inną o czasowym okresie przechowywania (kategorii B). Koszty jej przechowywania są ustalane indywidualnie. Opłaty za wykonywanie kopii oraz odpisów z tej dokumentacji reguluje § 16 cennika.

§ 3. Do działalności usługowej nie zalicza się:

1) Udostępniania archiwaliów w pracowni naukowej, które zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. Nr 97, poz. 673 z 2006 r.) udostępnia się bezpłatnie.

2) Wydawania zaświadczeń i uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wypisów mających w obrocie prawnym rangę zaświadczeń osobom fizycznym i prawnym, które są stronami w postępowaniu administracyjnym zgodnie z art. 1 i art. 28 kpa i lub w inny sposób wykażą swój interes prawny w uzyskaniu wyżej wymienionych dokumentów (z uwzględnieniem zastrzeżeń z § 4 pkt 5 i 7).

3) Sporządzania w jednym egzemplarzu wypisów, odpisów i reprodukcji dokumentów dla potrzeb władz publicznych (z uwzględnieniem zastrzeżeń wyszczególnionych w § 4) pod warunkiem, że:

a) Zamawiający określi sprawę z zakresu swej właściwości, do której załatwienia wymienione reprodukcje (odpisy i wypisy) są niezbędne, a także wskaże poszczególne dokumenty objęte zamówieniem;

b) Zamawiający jest ustawowo upoważniony do zbierania określonych kategorii danych bez związku ze sprawami indywidualnymi.

§ 4. Przy sporządzaniu wypisów, odpisów i reprodukcji materiałów archiwalnych dla potrzeb władz publicznych oraz mających w obrocie prawnym rangę zaświadczeń obowiązują następujące zasady szczegółowe:

1) Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez organy władzy publicznej, z wyłączeniem sądów, organów prokuratury i polskich urzędów konsularnych, są wykonywane nieodpłatnie w ramach limitu reprodukcji 20 stron lub odpisów (wypisów) 2 dokumentów, w odniesieniu do określonej sprawy. Za ewentualne dalsze reprodukcje lub odpisy do tej samej sprawy pobiera się należność według opłat określonych w § 12, 13 i 14.

2) Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez polskie sądy i organy prokuratury  wykonuje się nieodpłatnie.

3) Kopie oraz odpisy zamawiane do własnych celów urzędowych przez obce przedstawicielstwa w Polsce są wykonywane na ogólnych zasadach podanych w niniejszym cenniku, chyba że umowy międzynarodowe lub ustawy stanowią inaczej.

4) W przypadku, gdy realizacja zamówienia złożonego przez organ władzy publicznej pociągałby za sobą znaczne koszty, należy uzgodnić z Zamawiającym pokrycie przezeń całości albo tych kosztów.

5) W sprawach wydawania zaświadczeń oraz równorzędnych z nimi dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego wyszukanie dokumentu jest kwalifikowane jako usługa, o ile Wnioskodawca nie jest w stanie wskazać wystawcy dokumentu i przybliżonego (z dokładnością do jednego roku) czasu powstania dokumentu oraz innych danych niezbędnych do identyfikacji dokumentu, a ich ustalenie przez Archiwum wymaga znacznego nakładu pracy.

6) Zasady wymienione w pkt. 5 nie mają zastosowania w przypadku dokumentów wydawanych na podstawie materiałów archiwalnych do celów emerytalno - rentowych, które w całości są wydawane bezpłatnie (nie dotyczy dokumentów z akt przejętych na przechowanie odpłatnie w ramach usług archiwalnych).

7) Za wykonanie kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów pobierane są opłaty zgodnie z  § 12, 13 i 14 niniejszego cennika.

8) Należności określone w pkt 5 i 7 są pobierane niezależnie od ewentualnych opłat skarbowych wymaganych na podstawie odrębnych przepisów.

9) Dyrektor Archiwum może odstąpić w całości albo w części od żądania należności z tytułów określonych usług, jeśli uzna za uprawdopodobnioną trudną sytuację materialną osoby ubiegającej się o zaświadczenie urzędowe.

Rozdział 2

§ 5. 1. Usługi archiwalne świadczone są na podstawie zamówienia na piśmie złożonego w Archiwum albo przesłanego drogą elektroniczną.

2. Zamówienie musi zawierać dane o Zamawiającym i jego potrzebach oraz szczegółowe określenie zarówno przedmiotu usługi jak i celu wykorzystania kopii materiałów archiwalnych oraz formy zapłaty należności. W razie potrzeby w zamówieniu powinny zostać określone wymogi techniczne, według których zamówienie powinno zostać zrealizowane.

Osoba zlecająca poszukiwania informacji w wytworzonych przed upływem 100 lat od daty złożenia zamówienia:

1) kościelnych księgach metrykalnych,

2) aktach lub księgach gruntowych i katastralnych,

3) innych aktach zawierających chronione dane osobowe lub zamawiająca kopie z takich akt, zobowiązana jest do oświadczenia o stopniu pokrewieństwa z osobami, których wpis dotyczy (w budzących wątpliwości przypadkach Dyrektor Archiwum może żądać udowodnienia pokrewieństwa). Zamawiający występujący w imieniu osób trzecich zobowiązany jest przedstawić pełnomocnictwo lub zlecenie od osoby spokrewnionej lub spowinowaconej z osobami, których wpis w aktach dotyczy. Zamówienie usług na rzecz osób trzecich bez ich zlecenia, jest możliwe przy spełnieniu przesłanki zawartej w art. 752 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm).

4. Archiwum przystępuje do realizacji usługi po poinformowaniu Zamawiającego o wysokości opłat, terminie realizacji i przewidywanej wysokości końcowego rachunku oraz po uzyskaniu jego akceptacji i wpłaceniu przez niego zaliczki, która podlega rozliczeniu w rachunku końcowym. Brak wniesienia zaliczki przez Zamawiającego jest traktowany jako rezygnacja z zamówienia usługi.

5. Przy zamówieniach na wykonanie niewielkich ilości kopii Archiwum może odstąpić od pobierania zaliczki.

6. Realizacja usługi, której koszty wykonania przekraczają kwotę 150 zł, może zostać uzależniona od uiszczenia przez Zamawiającego należności z góry.

§ 6. Ceny usług nietypowych nie wymienionych w tym cenniku ustalane są indywidualnie po otrzymaniu zamówienia.

§ 7. 1. Niezależnie od wieku materiałów archiwalnych Archiwum może nie podjąć się wykonania usług archiwalnych  z uwagi na:

1) zły stan fizyczny materiałów archiwalnych;

2) brak możliwości technicznych realizacji zamówienia przez Archiwum,

3) kolizję z obligatoryjnymi zadaniami archiwum i przewidywaną dużą czasochłonność lub skomplikowanie realizacji zmówienia,

4)  w przypadku gdy wykonanie usługi i udostępnienie spowodowałoby naruszenie:

a) prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych i obywateli;

b) tajemnic ustawowo chronionych.

2.  Ze względu na obowiązek zabezpieczenia zasobu archiwalnego przed zniszczeniem, Archiwum nie wykonuje kserokopii  z:

1) materiałów archiwalnych wytworzonych przed 1816 r.,

2) materiałów archiwalnych mających formę poszytu lub księgi oprawnej, szytej lub klejonej, o grubości powyżej 1 cm – niezależnie od czasu ich powstania,

3) materiałów archiwalnych o formacie większym niż A3,

4) materiałów archiwalnych zachowanych w złym stanie technicznym (np. przedarcia, zły stan papieru).

3. Z dokumentacji wymienionej w punkcie 2 możliwe jest jedynie wykonanie skanów i zdjęć cyfrowych.

§ 8. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek Zamawiającego Dyrektor Archiwum może wydać mu zgodę na samodzielne reprodukowanie materiałów archiwalnych jego własnym aparatem fotograficznym (nie dopuszcza się używania skanerów ręcznych oraz przenośnych skanerów płaskich).

2.  Reprodukowanie archiwaliów własnym aparatem fotograficznym Zamawiającego rozumiane jest jako wykonanie zdjęcia cyfrowego „z ręki” (bez użycia statywu) sprzętem stanowiącym własność Zamawiającego i użytego bez  dodatkowego oświetlenia (np. lamp błyskowych, fleszy, itp.). Wykonanie tak rozumianej reprodukcji może odbywać się tylko na stole, na którym materiały wykorzystywane są przez użytkownika oraz zawsze w obecności wskazanego przez Dyrektora upoważnionego pracownika Archiwum. Opłata za wykonanie reprodukcji własnym sprzętem Zamawiającego została określona w § 13.

3. Z opłaty mogą być zwolnieni użytkownicy wykonujący zdjęcia cyfrowe na potrzeby prowadzonej przez siebie pracy badawczej. W takim przypadku zwolnienie od opłaty jest uzależnione od wypełnienia przez badacza druku „Deklaracji zamiaru samodzielnego wykonania kopii materiałów archiwalnych własnym sprzętem użytkownika zasobu archiwalnego”, w tym od ujawnienia tematu pracy badawczej.

 4.  Kopiowaniu własnym aparatem fotograficznym Zamawiającego nie podlegają:

1) materiały archiwalne wytworzone przed 1816 r.;

2) materiały archiwalne w złym stanie zachowania;

3) akta szczególnie cenne określone decyzją Dyrektora Archiwum;

4) materiały archiwalne posiadające kopię cyfrową i dostępne w Archiwum za opłatą określoną w § 13 pkt. 2.

§ 9. 1. Zamawiający mogą uiszczać należności w kasie Archiwum lub przekazywać je przelewem na rachunek bankowy Archiwum.

2. W rozliczeniach z zamawiającymi, którzy przebywają za granicą, dopuszczalne jest wnoszenie należności w EURO lub dolarach USA, przelewem na rachunek bankowy Archiwum, według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3. Do kwoty należności za usługi dolicza się koszty przesyłki oraz kwoty opłat pobieranych przez bank od Archiwum z tytułu przeprowadzenia operacji związanych z zapłatą.

§ 10. 1. Zamówienia na kserokopie są realizowane przez Archiwum:

1) w dniu zamówienia, jeżeli zamówienie obejmuje nie więcej niż 30  kserokopii  i zostanie złożone przed godziną 12.00

2) w terminie uzgodnionym indywidualnie, jeżeli zamówienie dotyczy kserokopii w ilości większej niż podane powyżej lub zostanie złożone po godzinie 12.00.

2. Zamówienia na skany, zdjęcia cyfrowe oraz ich wydruki są realizowane w terminie uzgodnionym indywidualnie z użytkownikiem.

3. Zamówienia realizowane w dniu złożenia zamówienia w sytuacji innej, niż podane w ust. 1 i 2, są traktowane jako zamówienia ekspresowe i podlegają podwójnej opłacie.

§ 11. 1. Kopie cyfrowe wykonywane są przy pomocy skanera płaskiego lub działowego oraz aparatu cyfrowego w formatach JPG i TIFF.

2. Skany i zdjęcia cyfrowe archiwaliów są udostępniane na płytach CD i DVD lub za pomocą sieci informatycznych.

3. Wykonanie wydruków z kopii cyfrowych zamówionych przez Zamawiającego jest odrębną usługą.

4. Opłata za wykonanie kserokopii jest uzależniona od formatu kopiowanego dokumentu – nie od formatu wykonanej kserokopii.

 

Rozdział 3

§ 12. 1. Ustala się następujące stawki cen w złotych polskich za wykonanie kserokopii monochromatycznych z oryginału materiału archiwalnego lub jego kopii:

Format reprodukowanego dokumentu
Cena w zł za stronę kserokopii
Z formatu A4 i mniejsze
2,00
Z formatu powyżej A4 zmniejszane do formatu A4
4,00
Format A3
4,00

2. Stawki za wykonanie kserokopii monochromatycznych druku ze zbiorów bibliotecznych:

Format reprodukowanego druku Cena w zł za stronę kserokopii
Z formatu A4 i mniejsze 1,00
Z formatu powyżej A4 zmniejszane do formatu A4 2,00
Format A3 2,00

3. Stawki za wydruki skanów

Format i kolor wydruku Cena w zł za wydruk ze skanu o jakości  300 dpi Cena w zł za wydruk ze skanu o jakości  600 dpi
A4
czarno-biały
kolorowy
 
 
 
 
2,00
4,00
 
 
 
 
4,00
8,00
A3
czarno-biały
kolorowy
 
 
 
4,00
8,00
 
 
 
8,00
16,00
A2
czarno-biały
kolorowy
 
 
 
8,00
16,00
 
 
 
16,00
32,00
A1
czarno-biały
kolorowy
 
 
 
16,00
32,00
 
 
 
32,00
64,00
A0
czarno-biały
kolorowy
 
 
 
32,00
64,00
 
 
 
64,00
128,00

§ 13. 1. Ustala się następujące ceny usług reprografii cyfrowej:

1) Zdjęcie cyfrowe wykonane przez użytkownika jego aparatem (z wyłączeniem zdjęć do pracy badawczej):

Wykonanie 1 zdjęcia, niezależnie od formatu dokumentu: opłata w zł
z akt (tekstu lub ikonografii) 1,00
ze zbioru bibliotecznego Archiwum 0,50

 

2) Kopie cyfrowe wykonane w pracowni reprograficznej archiwum:

  REPRODUKCJE CYFROWE Cena w zł za skan wielkości 300 dpi Cena w zł za skan wielkości 600 dpi
A
zdjęcie cyfrowe tekstu lub ikonografii, niezależnie od formatu strony,  kolorowe, JPG, 1536 x 2048 pikseli  
 
4,00
 
-
B
skan 1 strony o formacie A4 – A3
JPG
TIFF
 
 
 
2,00
8,00
 
 
 
4,00
16,00
C
skany map i planów o formatach A2 – A1
JPG
TFF
 
 
 
12,00
20,00
 
 
 
20,00
30,00
D
skany map i planów o formacie  A0
JPG
TIFF
 
 
 
 
20,00
40,00
 
 
 
 
30,00
60,00
E
skany z archiwaliów o formacie powyżej A0 wykonywane poza Archiwum
Opłata wg kosztów wykonania + 20% ceny
 
-
F
Opłata za kopie cyfrową nagrań za kazde rozpoczete 5 minut w formacie:
WAW
mp3
 
 
 
 
 
 
1,00
2,00
 
 
 
 
-
G
Cena nośnika (płyta CD, dyskietka), jeżeli Zleceniodawca nie dostarczy własnego.
 
3,00
 
-

 

3) Opłata za przesłanie skanów (tylko w formacie JPG i do 300 dpi) pocztą elektroniczną:

 

do 5 skanów 

bezpłatnie

powyżej 5 sztuk, za każdy skan    

0,40 zł

 

Rozdział 4

§ 14. 1.  Z dokumentów, które ze względu np. na zły stan zachowania nie mogą być reprodukowane, można zlecić Archiwum wykonanie odpisu (wypisu) dokumentu.

Sporządzenia odpisu bądź wypisu z materiału archiwalnego podlega następującym opłatom:

 

lp. Rodzaj usługi Cena w zł
1. Odpis  lub wypis z druku lub maszynopisu z akt w języku polskim (za każdą rozpoczętą stronę – standard 1800 znaków) 15,00
2. Odpis lub wypis z rękopisu lub tekstu mieszanego (rękopis + druk lub maszynopis) z akt w języku polskim (za każdą rozpoczętą stronę – standard 1800 znaków) 30,00
3. Odpis lub wypis z druku lub maszynopisu z akt w języku obcym (za każdą rozpoczętą stronę – standard 1800 znaków) 30,00
4. Odpis lub wypis z rękopisu lub tekstu mieszanego (rękopis + druk lub maszynopis) z akt w języku obcym (za każdą rozpoczętą stronę – standard 1800 znaków) 60,00

 

Rozdział 5

§ 15. 1. W ramach usług archiwalnych Archiwum prowadzi poszukiwania dokumentów i informacji oraz udostępnia wyniki z archiwalnych baz danych.

2. Za usługę archiwalną nie może być uważane udostępnianie do wglądu w pracowni naukowej   Archiwum baz danych stanowiących ewidencję zasobu włącznie z bazami tematycznymi.

 

Rodzaj usługi Cena w zł za 1 godzinę poszukiwań
Wyszukiwanie dokumentów i informacji w aktach w języku polskim 40,00
Wyszukiwanie dokumentów i informacji w aktach w języku obcym 100,00
Udostępnianie tematycznych raportów z archiwalnych baz danych - wydruk 1 strony A4 2,00
Udostępnianie tematycznych raportów z archiwalnych baz danych - transmisja elektroniczna - 1 MB 2,00
 

 

Rozdział 6

§ 16. 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 Nr 28, poz. 240) za wykonanie kopii lub odpisów z dokumentacji przechowywanej w zbiorach Archiwum Państwowego pobierane są następujące opłaty:

1) za sporządzenie kopii świadectwa prac – 17 zł;

2) za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt. 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – 4 zł;

3) za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac – 4zł;

4) za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każda rozpoczętą stronę – 35 zł;

5) za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę – 8 zł;

6) za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) – 4 zł.

2. Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200,00 zł;

3. Nie pobiera się opłat za kopie lub odpisy do celów emerytalno - rentowych wykonywanych z  materiałów archiwalnych (zgodnie z §  4 pkt. 5 cennika).

 

 • Kalkulacja standardowych opłat zamieszczonych w cenniku usług archiwalnych obejmuje następujące kategorie kosztów (jeśli faktycznie wystąpiły):
 •  
 1. za odwzorowania (kopie) materiałów archiwalnych:
 1. materiały eksploatacyjne / nośniki informacji,
 1. energia,
 1. amortyzacja sprzętu,
 1. koszty osobowe bezpośrednie,
 1. koszty administracyjne działalności usługowej,
 1. obsługa księgowa,
 1. nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
 1. ewidencja obiegu materiałów archiwalnych,
 1. ewidencja zamówień,
 1. ewidencja wykonanych prac,
 1. nadzór konserwatorski,
 • zabiegi konserwatorskie,
 1. eksploatacja lokalu,
 • konserwacja sprzętu i naprawy,
 • obsługa kancelaryjna,
 1. koszty pocztowe.

 

 1. za wyszukiwanie informacji (kwerendy) i sporządzanie odpisów:
 1. koszty osobowe bezpośrednie,
 1. obsługa księgowa,
 1. nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
 1. obsługa kancelaryjna,
 1. ewidencja wykonanych prac,
 1. koszty pocztowe.

 

 

 • Od decyzji dyrektora Archiwum Państwowego w sprawie odmowy udostępnienia materiałów archiwalnych, w tym również udostępnienia w celu ponownego wykorzystywania, służy,      w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów ustawy    z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 • Oferta Archiwum Państwowego w zakresie opłat, a także świadczenia realizowane w trybie usług archiwalnych mogą być zaskarżone przed organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.
 • W przypadkach, gdy z przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wynika dopuszczalność złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Od decyzji dyrektora Archiwum Państwowego, wydanej na skutek sprzeciwu służy, w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Archiwum Państwowe nie jest stroną umów na wyłączność w zakresie korzystania z materiałów archiwalnych należących do jego zasobu archiwalnego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Reuse - komunikaty
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Andryszak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.06.2016 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż