Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego- komunikaty

 

 

Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Siedlcach dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U.poz.352).Wyjątki w tym zakresie dopuszczalne są ze względu na ustawowe ograniczenia dostępności materiałów archiwalnych, wynikające  szczególności z art.6 powołanej ustawy albo z art.16 b ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz. U.2015 r. poz. 1446 z późn. zm.] oraz Prawo o aktach stanu cywilnego z 28 listopada 2014 r. [Dz.U.2014 r. , poz.1741 z poźn.zm.]

• Zasób archiwalny dostępny jest bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym  wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu , do którego to utworu Skarbowi Państwa – Archiwum Państwowemu w Siedlcach  przysługują autorskie prawa majątkowe albo prawa pokrewne. O zaistnieniu powyższych okoliczności zainteresowany użytkownik zostanie przez Archiwum powiadomiony. 
• Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Siedlcach dostępny jest w trybie bezwnioskowym. 
• Udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Siedlcach, także w celu ponownego wykorzystania, jest bezpłatne - w zakresie samodzielnego pozyskiwania informacji przez zainteresowanych użytkowników, zarówno tych, które są dostępne w formatach tradycyjnych, jak i w systemach teleinformatycznych. Opłaty są natomiast pobierane w przypadku zlecenia przez użytkownika dostarczenia mu informacji w szczególny sposób albo w szczególnej formie, wykraczających poza standardową ofertę informacyjną Archiwum i pociągających za sobą dodatkowe koszty (patrz poniżej Cennik usług Archiwum). Zlecenia podlegające standardowym opłatom realizowane są archiwach państwowych w trybie usług, na podstawie upoważnienia z art.16. ust.2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – z tym jednak, że kalkulacja należności ogranicza się do ponoszonych kosztów, nie obejmując zysku. 

 

 

 

Zasady wykonywania kopii w Archiwum Państwowym w Siedlcach

 

1. Zamówienia na kopie mogą być składane w Czytelni Archiwum oraz przesyłane pocztą tradycyjną, mailową lub poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie AP w Siedlcach - www.siedlce.ap.gov.pl

2. Z materiałów archiwalnych posiadających  kopię  w wersji cyfrowej wykonuje się skan lub wydruk z kopii plików cyfrowych.

3. Z książek wykonuje się kopie w ilości nie przekraczającej 1 arkusza wydawniczego ( ok.22 stron) zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U.1994, nr 24, poz. 83 z poźn. zm.). 

4. Podczas skanowania nie dokonuje się retuszu obrazu  ani też nie ingeruje się w obiekt

5. Czas realizacji zamówienia ustala się zgodnie z bieżącymi możliwościami realizacji zamówień na usługi , w zależności od ilości stron podlegających skanowaniu oraz możliwości  technicznych Archiwum. 

6. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania zamówionego rodzaju kopii Archiwum Państwowe w Siedlcach zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

7. Zamówione kopie cyfrowe przesyłane są na wskazany przez Zamawiającego adres e- mail. 

8. W szczególnych przypadkach kopie cyfrowe mogą zostać przesłane na płycie CD pocztą  tradycyjną listem poleconym, przy czym do ogólnych kosztów zostanie doliczony koszt nośnika.

9. Kopie uwierzytelnione przesyłane są tradycyjną pocztą listem poleconym.

10.Opłata za wykonanie zamówienia jest pobierana przed wysłaniem /odebraniem kopii. Informacja o opłacie przesyłana jest pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

11.Opłaty za wykonane usługi mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na konto Archiwum Państwowego w Siedlcach lub też w kasie Archiwum. 

12. Podjęcie działalności usługowej uzależnione jest od uiszczenia z góry należności, bądź wpłacenia zaliczki na jej poczet. Kwota zaliczki jest rozliczana w ramach końcowej  należności. 

13. Wysyłka /odbiór zamówionych kopii następuje po wpłaceniu należnej kwoty przez Zamawiającego. 

14.Zamawiający ma 14 dni, od daty otrzymania kopii na zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących wykonania kopii. Po tym okresie reklamacje  nie będą uwzględniane. 

15. W przypadku zleceń nietypowych będą brane pod uwagę ewentualne czynniki mające wpływ na wysokość opłat albo na czas przygotowania lub przekazania informacji:

a) konieczność zaangażowania zewnętrznego specjalisty lub podwykonawcy;

b) konieczność przeprowadzenia ekspertyz w sprawie wpływu realizacji zlecenia na stan  fizyczny materiałów archiwalnych;

c) zakres przetworzenia informacji  niezbędnych do realizacji zlecenia.

16. Od decyzji dyrektora Archiwum Państwowego w Siedlcach w sprawie odmowy udostępniania materiałów archiwalnych, w tym również udostępniania w celu ponownego wykorzystania, służy w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r, poz.23)

17Archiwum Państwowe w Siedlcach  nie jest  stroną  umów  na wyłączność   w zakresie  korzystanie  z materiałów  archiwalnych  należących  do jego  zasobu archiwalnego. 

18. Kalkulacja standardowych opłat zamieszczonych w regulaminie usług archiwalnych obejmuje następujące kategorie kosztów (jeśli faktycznie wystąpiły)

1) za odwzorowania (kopie) materiałów archiwalnych:

• materiały eksploatacyjne / nośniki informacji,
• energia,
• amortyzacja sprzętu,
• koszty osobowe bezpośrednie,
• koszty administracyjne działalności usługowej,
• obsługa księgowa,
• nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
• ewidencja obiegu materiałów archiwalnych,
• ewidencja zamówień,
• ewidencja wykonanych prac,
• nadzór konserwatorski,
• zabiegi konserwatorskie,
• eksploatacja lokalu,
• konserwacja sprzętu i naprawy,
• obsługa kancelaryjna,
• koszty pocztowe

2) za wyszukiwanie informacji (kwerendy) i sporządzanie odpisów:

• koszty osobowe bezpośrednie,
• obsługa księgowa,
• nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
• obsługa kancelaryjna,
• ewidencja wykonanych prac,
• koszty pocztowe.

 

 

 

 

 

Cennik usług Archiwum Państwowego w Siedlcach  ( usługi typowe)

 

                                                      

                  Rodzaj usługi

         

Cena

                             

Wykonanie reprodukcji

 

Kserokopia z oryginałów ( czarno - biała)

Format A4

3,00

            

Format A3

5,00

Skan lub  fotografia  cyfrowa  

5,00

Kopia cyfrowa z materiału zdigitalizowanego

2,00

Wydruk kopii cyfrowej  z materiału zdigitalizowanego

do formatu A3

2,00

Kserokopia ze zbiorów bibliotecznych i pomocy archiwalnych

FormatA4

1,00

 

Format A3

2,00

Zryczałtowana cena za nośnik

CD/ DVD

1,50

                                                    

Wyszukiwanie dokumentów

 

Za każde pół godziny poszukiwań prowadzonych przez Archiwum

25,00

Zaliczka ( pół godziny poszukiwań)

25,00

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ponowne wykorzystywanie
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Welik
Informację wytworzył:Grzegorz Welik
Data na dokumencie:16.06.2016
Data publikacji:16.06.2016 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż