Statut

Załącznik do decyzji Nr 16

Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

z dnia 05 06 2013 r.

 

 

STATUT

Archiwum Państwowego w Siedlcach

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1

Archiwum Państwowe w Siedlcach utworzone rozporządzeniem Nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. (Dz. U. MNSziT Nr 2 poz. 5), zwane dalej „Archiwum” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 , z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”;

2) niniejszego statutu;

3) innych przepisów.

 

§ 2

1. Siedziba Archiwum mieści się w Siedlcach.

2. Zasięgiem działania Archiwum jest:

1) na terenie województwa mazowieckiego obszar obejmujący:

a) miasto na prawach powiatu Siedlce,

b) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: garwolińskiego, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego,

c) miasto Mińsk Mazowiecki i gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica i Stanisławów powiatu mińskiego,

d) gminy: Kołbiel, Osieck i Sobienie Jeziory powiatu otwockiego,

e) gminy Jadów, Poświętne i Strachówka powiatu wołomińskiego.

2) na terenie województwa lubelskiego obszar obejmujący:

a) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu łukowskiego,

b) gminę Kłoczew powiatu ryckiego.

 

§ 3

Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

 

§ 4

Archiwum używa pieczęci urzędowej okrągłej z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku: „Archiwum Państwowe w Siedlcach”.

 

 

Rozdział 2

Zadania i zakres działania

 

§ 5

 1. Do zadań Archiwum należy:

 1. kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym;

 2. przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych;

 3. ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych;

 4. udostępnianie materiałów archiwalnych;

 5. urzędowe potwierdzanie treści przechowywanych materiałów archiwalnych;

 6. prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej;

 7. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów archiwalnych i archiwów;

 8. prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym ustawą.

 1. Oprócz działalności podstawowej Archiwum wykonuje usługi archiwalne w zakresie:

 1. prowadzenia kwerend w zasobie archiwalnym;

 2. kopiowania materiałów archiwalnych dla potrzeb, o których mowa w ust. 1 pkt 4;

 3. przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu systemów

teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych;

 1. konserwacji materiałów archiwalnych.

 1. Archiwum może również prowadzić działalność usługową polegającą na:

 1. przechowywaniu dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej;

 2. wydawaniu odpisów i kopii z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej;

 3. konserwacji dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej.

 

§ 6

W szczególności do zakresu działania Archiwum należy:

 1. w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:

 1. ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są zobowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych, oraz prowadzenie ich ewidencji,

 2. inicjowanie i zatwierdzanie dla organów państwowych, państwowych jednostek organizacyjnych i samorządowych jednostek organizacyjnych – w ramach posiadanego upoważnienia – instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją w formie instrukcji kancelaryjnych i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego (składnicy akt) oraz ich zmian,

 3. inicjowanie i uzgadnianie dla organów państwowych, państwowych jednostek organizacyjnych i samorządowych jednostek organizacyjnych jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz ich zmian,

 4. kontrola archiwów zakładowych, składnic akt, jednostek z powierzonym zasobem archiwalnym oraz innych miejsc przechowywania materiałów archiwalnych stanowiących państwowy zasób archiwalny, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji,

 5. nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, wykonywanie ekspertyz archiwalnych oraz wydawanie jednorazowych zgód na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej,

 6. nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum,

 7. współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz przepisami wydanymi dla tych podmiotów,

 8. prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym z materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych;

 1. w zakresie przejmowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych:

 1. przejmowanie materiałów archiwalnych wraz ze sporządzoną do nich ewidencją,

 2. rozmieszczanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie

im optymalnych warunków przechowywania,

 1. profilaktyka konserwatorska i konserwacja właściwa materiałów archiwalnych,

 2. prowadzenie kopiowania zabezpieczającego materiałów archiwalnych, w tym ich digitalizacja

 3. ochrona i zabezpieczenie zasobu archiwalnego;

 1. w zakresie ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych:

 1. prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,

 2. opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami metodycznymi,

 3. opracowywanie pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz pomocy archiwalnych wyższego rzędu;

 1. w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych:

 1. udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej,

 2. udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie pomocy

ewidencyjno-informacyjnych,

 1. wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych w ramach wymiany międzyarchiwalnej;

 1. w zakresie urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych – wydawanie ich uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów oraz reprodukcji, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;

 2. w zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:

 1. prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych z zakresu archiwistyki i dziedzin pokrewnych oraz udział w komisjach i zespołach powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także udział w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przezeń w tym zakresie,

 2. opracowywanie ekspertyz i opinii naukowych,

 3. organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,

 4. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z innymi instytucjami naukowymi i wydawniczymi,

 5. przygotowywanie do druku wydawnictw źródłowych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz publikacji z zakresu teorii i praktyki archiwalnej;

 1. w zakresie prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej:

 1. przygotowywanie informatorów o materiałach archiwalnych i Archiwum,

 2. współpraca z placówkami informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,

 3. organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych oraz współudział w ich przygotowaniu,

 4. organizowanie oraz prowadzenie wykładów i odczytów o tematyce historyczno-archiwalnej dla zainteresowanych środowisk,

 5. prowadzenie wykładów i zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej oraz studentów,

 6. przyjmowanie wycieczek młodzieży szkolnej, studentów oraz przedstawicieli innych środowisk społecznych,

 7. upowszechnianie wiedzy o Archiwum i jego zasobie w środkach masowego przekazu oraz w sieciach informatycznych dostępnych publicznie,

 8. współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi oraz regionalnymi,

 9. wyszukiwanie i upowszechnianie informacji o zawartości zasobu Archiwum, w szczególności w ramach kwerend tematycznych;

 1. w zakresie spraw dotyczących dokumentacji o czasowym okresie przechowywania:

 1. współpraca z archiwum państwowym realizujacym zadania określone w art. 51 ust. 3 ustawy oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,

 2. zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,

 3. prowadzenie ewidencji dokumentacji zlikwidowanych pracodawców, przejętej przez Archiwum od likwidowanych pracodawców i przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przechowawców akt osobowych,

 4. udostępnianie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania uprawnionym osobom fizycznym oraz jej udostępnianie i wypożyczanie innym uprawnionym podmiotom.

 

§ 7

 1. Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Archiwum, a także jego zasób historyczny.

 2. Do zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne zaliczane do niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 ust.1 i 2 oraz nabywane na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, a także nabyte w innej drodze.

 

§ 8

 1. Realizując działania statutowe Archiwum współpracuje z organami oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych na obszarze jego działania.

 2. Archiwum współpracuje z innymi archiwami mającymi swoją siedzibę na obszarze jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny.

 

 

Rozdział 3

Struktura organizacyjna

 

§ 9

W skład Archiwum wchodzą:

 1. Oddział I - Opracowywania Zasobu, Ewidencji i Konserwacji. w skład którego wchodzi Pracownia konserwatorska;

 2. Oddział II – Informacji, Udostępniania i Popularyzacji, w skład którego wchodzi:

a) Pracownia Naukowa,

b) Pracownia Digitalizacji,

c) Biblioteka;

3) Oddział III - Nadzoru Archiwalnego i Przechowalnictwa;

4) Dział Finansowo-Księgowy;

5) Referat Administracyjno – Gospodarczy.

 

§ 10

 1. Dyrektor Archiwum określa w regulaminie organizacyjnym szczegółowe zadania i organizację komórek organizacyjnych wymienionych w § 9, a także tryb realizacji powierzonych im zadań.

 2. W razie uzasadnionej potrzeby dyrektor Archiwum może tworzyć lub likwidować sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy w obrębie komórek organizacyjnych wymienionych w § 9.

 

§ 11

Schemat organizacyjny Archiwum stanowi załącznik do statutu.

 

 

Rozdział 4

Kierownictwo Archiwum, pracownicy

 

§ 12

 1. Archiwum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

 2. Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.

 

§ 13

 1. Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań.

 2. Do zakresu działań Dyrektora Archiwum należy w szczególności:

 1. ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych, naukowo – badawczych oraz związanych z działalnością archiwalną;

 2. ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum;

 3. reprezentowanie Archiwum na zewnątrz;

 4. przekładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów Archiwum, w tym rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji;

 5. dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych;

 6. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w sprawach wynikających z odrębnych przepisów;

 7. wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz wprowadzania regulaminów i instrukcji;

 8. wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu przepisach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.);

 9. tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji zawodowych, zdobywaniu stopni i tytułów naukowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

 10. kierowanie realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do odrębnych przepisów.

 11. kierowanie realizacją zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;

 12. odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych informacji niejawnych.

 

§ 14

Dyrektor Archiwum współdziała, odpowiednio ze związkami zawodowymi działającymi w Archiwum w zakresie określonym odrębnymi przepisami lub przedstawicielem pracowników przy ustalaniu regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 15

Do zatrudnionych w Archiwum pracowników stosuje się odpowiednio przepisy:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz..1505, z późn. zm.);

 2. ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z  2001 r., Nr 86, poz.953, z późn. zm.);

 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr. 21, poz. 94, z późn. zm.).

 

§ 16

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych wymienionych w § 9, ponoszą odpowiedzialność za całokształt działalności podległej im komórki i są odpowiedzialni przed dyrektorem Archiwum za prawidłową i terminowa realizację zadań.

 2. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9, dokonują opisu podległych im stanowisk pracy, określają zakresy czynności podległych im pracowników oraz przydzielają im zadania wynikające z opisu stanowiska oraz planu pracy komórki organizacyjnej bądź potrzeb bieżących Archiwum, a także kontrolują ich wykonanie.

 3. Dyrektor Archiwum ustala zakresy czynności kierowników oddziałów i działów oraz dokonuje opisów ich stanowisk pracy.

 

Rozdział 5

Organy doradcze i opiniodawcze

 

§ 17

1. W Archiwum działają następujące organy doradcze i opiniodawcze:

 1. Kolegium,

 2. skreślono, (decyzja Nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30 stycznia 2014 r.)

 3. Komisja Metodyczna,

 4. Zespół Zakupu Archiwaliów,

1a. Na rzecz Archiwum działa Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Państwowego w Płocku i Archiwum Państwowego w Siedlcach utworzona w Archiwum Państwowym w Warszawie, wspólna dla Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Państwowego w Płocku i Archiwum Państwowego w Siedlcach,

2. Dyrektor Archiwum może powołać inne komisje i zespoły do rozpatrywania określonych spraw oraz organy przewidziane odrębnymi przepisami.

 

 

§ 18

  1. Dyrektor Archiwum powołuje organ wymieniony w § 17 ust.1 pkt 1, określa jego zakres działania oraz powołuje organy wymienione w § 17 ust. 1 pkt 2 i 4, określając ich skład osobowy.

  2. W przypadki komisji, o której mowa w § 17 ust. 1a dyrektor współdziała z dyrektorami Archiwum Państwowego w Warszawie i Archiwum Państwowego w Płocku w zakresie określenia jej składu osobowego.

 

 

Rozdział 6

Mienie i finanse Archiwum

 

§ 19

Archiwum jest państwową jednostką budżetową, działającą według zasad określonych w ustawie z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

 

§ 20

Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

 

§ 21

 1. Do podejmowania zobowiązań finansowych lub składania oświadczeń woli, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

 2. Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Archiwum upoważniony jest dyrektor Archiwum i główny księgowy działający łącznie lub ustanowieni przez nich pełnomocnicy w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

 

 

Rozdział 7

Przepisy końcowe

 

§ 22

 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.  

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Welik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2013 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.08.2017 21:27 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
08.05.2014 23:03 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
05.01.2011 13:36 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
05.01.2011 13:18 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
05.01.2011 13:12 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
05.01.2011 13:06 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
03.01.2011 14:54 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
16.01.2005 12:15 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
16.01.2005 12:14Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
16.01.2005 11:57 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 07:26 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 07:20 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 07:10 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 07:01 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 06:58 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 06:52 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 06:47 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 06:46 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 06:42 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 06:37 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 06:29 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 06:16 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 06:10 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 05:59 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 05:48 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 05:39 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 05:33 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 05:30 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 05:19 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 05:17 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 05:05 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 04:56 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 04:44 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 04:21 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 04:10 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 04:02 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 03:46 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
13.01.2005 03:42 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
08.10.2004 15:44 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
08.10.2004 15:17 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
08.10.2004 15:07 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 13:20 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 13:05 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 12:49 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 12:36 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 12:28 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 12:04 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 12:02 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 11:57 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 11:51 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 11:40 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 11:36 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 11:34 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
29.12.2003 11:29 Edycja dokumentu (Grzegorz Welik)
17.09.2003 11:38 Utworzenie dokumentu (Grzegorz Welik)