Statut Archiwum Panstwowego w Kaliszu

Tekst ujednolicony Statutu Archiwum Państwowego w Kaliszu, nadanego Decyzją nr 13/2009 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 kwietnia 2009 r., uwzględniający następujące akty zmieniające:
1.    Decyzja nr 37 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu Archiwum Państwowego w Kaliszu
2.    Decyzja nr 26 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany statutu Archiwum Państwowego w Kaliszu
3.    Decyzja nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 września 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Kaliszu
4.    Decyzja nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Kaliszu

 

 STATUT ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KALISZU

I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Archiwum Państwowe w Kaliszu, utworzone na podstawie Zarządzenia Nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich archiwów państwowych (Dz. Urz. M.N.Sz.W.iT., Nr 2, póz. 5), zwane dalej „Archiwum", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą",
2) niniejszego Statutu,
3) innych przepisów normujących działalność archiwalną.
 
§2
1. Siedziba Archiwum mieści się w Kaliszu.
2. Zasięgiem działania Archiwum jest:
1) na terenie województwa wielkopolskiego obszar obejmujący:
   a) miasto na prawach powiatu Kalisz,
b) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, ostrowskiego/ ostrzeszowskiego i pleszewskiego,
c) miasto Sulmierzyce i gminy Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny - w powiecie krotoszyńskim,
2) na terenie województwa dolnośląskiego obszar obejmujący gminy: Dziadowa Kłoda, Międzybórz i Syców w powiecie oleśnickim,
3) na terenie województwa łódzkiego obszar obejmujący gminy: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice, Sokolniki i Wieruszów w powiecie wieruszowskim.
§3
Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.
§4
Archiwum używa pieczęci okrągłej z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku:          Archiwum Państwowe w Kaliszu.
II
 ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA
§5
1. Do zadań Archiwum należy:
1) kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,
2) przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
3) ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,
4) udostępnianie materiałów archiwalnych,
5) urzędowe potwierdzanie treści przechowywanych materiałów archiwalnych,
6) prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
7) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej   na temat materiałów archiwalnych i archiwów,
8) prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym ustawą.
2. Oprócz działalności podstawowej Archiwum wykonuje usługi archiwalne w zakresie:
1) prowadzenia kwerend w zasobie archiwalnym,
2) kopiowania materiałów archiwalnych dla potrzeb, o których mowa w ust. l pkt4,
3) konserwacji materiałów archiwalnych,
3.  Archiwum może również prowadzić działalność usługową polegającą na:
1) przechowywaniu dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej,
2) wydawaniu odpisów i kopii z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej/
3) konserwacji dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowo-płacowej,
§6
W szczególności do zakresu działania Archiwum należy:
l) w zakresie kształtowania i nadzoru nad państwowym zasobem archiwalnym:
a) ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu  terytorialnego  i  innych  samorządowych  jednostek organizacyjnych/ w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są zobowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
b) inicjowanie i zatwierdzanie dla jednostek/ o których mowa w pkt l) lit. a) -w ramach posiadanego upoważnienia - instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją w formie instrukcji kancelaryjnych i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego (składnicy akt) oraz ich zmian,
c) inicjowanie i uzgadnianie dla jednostek, o których mowa w pkt l) lit. a) jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz ich zmian,
d) kontrola archiwów zakładowych, składnic akt, jednostek z powierzonym zasobem archiwalnym oraz innych miejsc przechowywania materiałów archiwalnych stanowiących państwowy zasób archiwalny, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie oraz monitorowanie ich realizacji,
e) nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, wykonywanie ekspertyz archiwalnych i wydawanie jednorazowych zgód na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej,
f) nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum,
g) współdziałanie z  podmiotami działającymi w sferze państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz przepisami wydanymi dla tych podmiotów,
h) prowadzenie instruktaży, konsultacji i doradztwa w zakresie postępowania z dokumentacją, w tym materiałami archiwalnymi w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych.
            2) w zakresie przejmowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych:
a) przejmowanie materiałów archiwalnych wraz ze sporządzoną do nich ewidencją,
b) rozmieszczenie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych oraz zapewnienie im optymalnych warunków przechowywania,
c) profilaktyka  konserwatorska i konserwacja właściwa  materiałów archiwalnych,
d) prowadzenie kopiowania zabezpieczającego materiałów archiwalnych, w tym ich mikrofilmowania,
e) ochrona i zabezpieczenie zasobu archiwalnego,
3) w zakresie ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych:
a) prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,
b) opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami metodycznymi,
c) opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz pomocy wyższego rzędu,
4) w zakresie udostępniania materiałów archiwalnych:
a) udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej,
b) udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
c) wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych i udział w ich międzyarchiwalnej wymianie,
5) w zakresie urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych - wydawanie ich uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów oraz reprodukcji, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
6) w zakresie prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej:
a) prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych z zakresu archiwistyki i dziedzin pokrewnych oraz udział w komisjach i zespołach powołanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a także w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przezeń w tym zakresie.
b) opracowywanie ekspertyz i opinii,
c) organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,
d) współdziałanie ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia studentów archiwistyki i w innych dziedzinach humanistycznych
e) przygotowywanie wydawnictw źródłowych i pomocy ewidencyjno-informacyjnych oraz publikacji z zakresu teorii i praktyki archiwalnej,
7) w zakresie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej:
a) przygotowywanie informatorów o materiałach archiwalnych i Archiwum,
b) współpraca z innymi placówkami informacyjnymi, naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi,
c) wyszukiwanie i upowszechnianie informacji o zawartości zasobu Archiwum, w szczególności w ramach kwerend tematycznych,
d) przyjmowanie wycieczek młodzieży, studentów i przedstawicieli innych środowisk społecznych,
e) organizowanie i prowadzenie wykładów, odczytów i pogadanek o tematyce archiwalno-historycznej dla zainteresowanych środowisk,
f) organizowanie wystaw materiałów archiwalnych i współudział w ich przygotowaniu,
g) współpraca ze stowarzyszeniami naukowymi oraz regionalnymi,
h) upowszechnianie wiedzy o Archiwum i jego zasobie w środkach masowego
 przekazu oraz w sieciach informatycznych dostępnych publicznie, i) prowadzenie
 wykładów i zajęć lekcyjnych dla .młodzieży szkolnej,
8) w zakresie spraw dotyczących dokumentacji o czasowym okresie przechowywania:
a) współpraca z archiwum państwowym realizującym zadania określone w art. 51 u ust. 3 ustawy oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
b) zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po byłych pracodawcach/ którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,
c) prowadzenie ewidencji dokumentami jednostek organizacyjnych, przejętej od likwidowanych pracodawców, a także od przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przechowawców akt osobowych,
d) udostępnianie dokumentacji uprawnionym osobom fizycznym oraz udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji uprawnionym podmiotom.
 §7
1. Zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe w wyniku działalności organów  administracji  rządowej  oraz  innych  państwowych  jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Archiwum, a także jego zasób historyczny.
2. Do zasobu Archiwum wchodzą również materiały archiwalne niepaństwowego zasobu archiwalnego przejmowane na podstawie art. 44 i nabywane na podstawie art. 9 ust. l ustawy  oraz nabyte w innej drodze.
§8
1. Realizując zadania statutowe Archiwum współpracuje z organami   oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych na obszarze jego działania.
2. Archiwum współpracuje z innymi archiwami mającymi siedzibę na obszarze jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny.
 
III
STRUKTURA
 §9
W skład Archiwum wchodzą:
1) Oddział I - Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych/
2) Oddział II - Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych,
3) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
4) Stanowisko ds. Nadzoru Archiwalnego,
5) Stanowisko ds. Finansowo-Księgowych.
§10
1. Dyrektor Archiwum określa w regulaminie organizacyjnym szczegółowe zadania i organizację komórek organizacyjnych wymienionych w § 9 oraz tryb realizacji powierzonych zadań.
2. W razie uzasadnionej potrzeby dyrektor Archiwum może w ramach oddziałów tworzyć lub likwidować sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.
§11
Schemat organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
 
IV
KIEROWNICTWO ARCHIWUM, PRACOWNICY
§12
1. Archiwum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
2. Dyrektor Archiwum podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.
§13
l. Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem jego działalności oraz czuwa nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań.
2. Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych i naukowo-badawczych,
2) ogólny nadzór nad zasobem archiwalnym i majątkiem Archiwum,
3) reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,
4) przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
5) dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
6) wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidywanych odrębnymi przepisami,
7) wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, póz. 1505),
8) tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu przez pracowników kwalifikacji zawodowych i zdobywaniu stopni naukowych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
9) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,
10) kierowanie  realizacją  zadań  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednio do odrębnych przepisów,
11) kierowanie realizacją zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,
12) odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych informacji niejawnych.
§14
Dyrektor Archiwum współdziała z przedstawicielem pracowników przy ustalaniu regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§15
 
Do zatrudnionych w Archiwum pracowników stosuje się odpowiednio przepisy:
1) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, póz. 1505), w obowiązującym zakresie,
2) ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 170, póz. 1218 z późn. zm.)/ w obowiązującym zakresie,
3) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 86, póz. 953 ze zm.),
4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94, z późn. zm.).
§16
1. Kierownicy komórek organizacyjnych wymienionych w § 9 ponoszą odpowiedzialność za całokształt działalności podległej im komórki i są odpowiedzialni przed dyrektorem Archiwum za prawidłową i terminową realizację zadań.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9, określają zakresy czynności podległych im pracowników oraz przydzielają im zadania wynikające z planu pracy komórek organizacyjnych bądź potrzeb bieżących Archiwum, a także kontrolują ich wykonanie.
3. Zakresy czynności pracowników zatrudnianych na samodzielnych stanowiskach ustala Dyrektor Archiwum.
V
ORGANY DORADCZE I OPINIODAWCZE
 
§17
1. W Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:
1) Kolegium,
2) Zespół Zakupu Materiałów Archiwalnych.
2. Na rzecz Archiwum działają następujące organy opiniodawcze i doradcze:
1) Komisja Metodyczna, utworzona w Archiwum Państwowym w Poznaniu, wspólna dla Archiwum Państwowego w Kaliszu, Archiwum Państwowego w Lesznie i Archiwum Państwowego w Poznaniu,
2) Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Państwowego w Kaliszu i Archiwum Państwowego w Lesznie utworzona w Archiwum Państwowym w Poznaniu, wspólna dla Archiwum Państwowego w Kaliszu, Archiwum Państwowego w Lesznie i Archiwum Państwowego w Poznaniu.
3.  Dyrektor Archiwum może powołać inne komisje i zespoły do rozpatrywania określonych spraw oraz komisje przewidziane odrębnymi przepisami.
4. Dyrektor powołuje organ wymieniony w ust. 1, pkt l, określa jego zakres działania i skład osobowy, a także powołuje organ wymieniony w ust. l pkt 2 i określa jego skład osobowy.
5. W przypadku komisji, o których mowa w § 17 ust. 2 dyrektor współdziała z dyrektorem Archiwum Państwowego w Poznaniu w zakresie określenia ich składu osobowego.
 
 
VI
MIENIE I FINANSE ARCHIWUM
§18
Archiwum jest państwową jednostką budżetową działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240, z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
§19
Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.
§20
1. Do podejmowania zobowiązań finansowych lub składania oświadczeń majątkowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy, w zakresie wyraźnie określonym w pełnomocnictwie.
2. Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Archiwum upoważniony jest dyrektor Archiwum i główny księgowy oraz upoważnieni przez nich pełnomocnicy, działający wyłącznie w zakresie wyraźnie określonego pełnomocnictwa.
VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§21
Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Archiwum Panstwowego w Kaliszu
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Anna Bestian-Zając
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2016 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.01.2016 14:47 Edycja dokumentu (Anna Bestian-Zając)
27.01.2016 14:45 Edycja dokumentu (Anna Bestian-Zając)
27.01.2016 14:45Dodano załącznik "STATUT AP Kalisz tekst ujednolicony.doc"
(Anna Bestian-Zając)
27.01.2016 14:44 Edycja dokumentu (Anna Bestian-Zając)
27.01.2016 14:44Dodano załącznik "STATUT AP Kalisz tekst ujednolicony.doc"
(Anna Bestian-Zając)
27.01.2016 14:43Dodano załącznik "STATUT AP Kalisz tekst ujednolicony.doc"
(Anna Bestian-Zając)
27.01.2016 14:42 Usunięto załącznik STATUT AP Kalisz tekst
ujednolicony.doc

(Anna Bestian-Zając)
27.01.2016 14:40 Edycja dokumentu (Anna Bestian-Zając)
27.01.2016 14:38 Utworzenie dokumentu. (Anna Bestian-Zając)