kompetencje


Dyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań, a w szczególności:

 • reprezentuje Archiwum wobec władz oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej, sądów, instytucji, mediów, osób prawnych i osób fizycznych, bądź innych jednostek organizacyjnych,
 • organizuje i koordynuje prace w Archiwum w tym zatwierdza plany pracy i sprawozdania z działalności Archiwum,
 • inicjuje zmiany organizacyjne i wydaje normatywy wewnętrzne regulujące sposoby realizacji zadań statutowych,
 • wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1345),
 • kieruje sprawami związanymi z obsadą personalną, przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,
 • nadzoruje działalność komórek organizacyjnych,
 • podejmuje decyzje związane z wydatkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
 • składa oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmuje zobowiązania finansowe,
 • dysponuje środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących Archiwum,
 • decyduje w sprawach udostępniania materiałów archiwalnych i kwerend podmiotom krajowym, zagranicznym lub międzynarodowym,
 • wydaje zezwolenia na wcześniejsze udostępnianie materiałów archiwalnych,
 • ustala jednostki organizacyjne, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, inne niż obejmujące swoją działalnością obszar całego państwa,
 • wydaje zezwolenia na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • nadzoruje wykonywanie kontroli archiwalnych przez Archiwum,
 • wydaje decyzje w toku postępowania administracyjnego,
 • współdziała z organizacjami związkowymi działającymi na terenie Archiwum w zakresie określonym przez przepisy prawa,
 • zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników dyscypliny, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • udziela pełnomocnictw,
 • wykonuje inne zadania i polecenia służbowe Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • informuje na bieżąco podległych pracowników o decyzjach, instrukcjach i innych materiałach otrzymywanych z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
 • wykonuje inne zadania z zakresu kierowania Archiwum.

Dyrektor kieruje działalnością Archiwum, a z jego upoważnienia i w zakresie przez niego określonym Zastępca Dyrektora i kierownicy komórek organizacyjnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Skawiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.11.2003 09:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż