Przedmiot działalności


Archiwum Państwowe w Opolu prowadzi działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne oraz prowadzi działalność informacyjną.

Do zakresu działania Archiwum Państwowego w Opolu należy w szczególności:

- kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
- prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego;
- ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;
- kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
- wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
- prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
- wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Opolu na terenie województwa opolskiego obejmuje obszar:
- miasto na prawach powiatu: Opole,
- wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko- kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego,
- gminę Zębowice z powiatu oleskiego.


Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Opolu szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Skawiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.11.2003 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż