Dostęp do informacji publicznych

 
 

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Jawność życia publicznego i przejrzystość działania władz publicznych należą do fundamentów demokratycznego państwa. Obywatelskie prawo do wiedzy o działalności organów władzy i osób pełniących funkcje publiczne, zagwarantowane w art. 61 Konstytucji RP, zostało unormowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, z późn. zm.).

(fragment)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 3. 2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

 

Realizacji tego uprawnienia ma służyć m.in. Biuletyn Informacji Publicznej - urzędowy publikator teleinformatyczny, utworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej.

 

Dostęp do informacji publicznych

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej NDAP, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, z późn. zm.) są udostępniane na wniosek.
 
Wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: ndap@archiwa.gov.pl 

listownie na adres:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
02-517 Warszawa
ul. Rakowiecka 2 D

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostęp do informacji publicznych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Damian Jończyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2012 13:41