kompetencje

Do zadań dyrektora należy:
a) reprezentowanie Archiwum wobec władz oraz urzędów administracji rządowej i samorządowej, sądów, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych, bądź innych jednostek organizacyjnych,
b) organizowanie i koordynowanie prac w Archiwum w tym zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań z działalności Archiwum,
c) inicjowanie zmian organizacyjnych i wydawanie normatywów wewnętrznych regulujących sposoby realizacji zadań statutowych,
d) wykonywanie zadań przewidzianych w służbie cywilnej dla dyrektora generalnego urzędu w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z  2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zmianami),
e) kierowanie sprawami związanymi z obsadą personalną, przyjmowanie i zwalnianie pracowników,
f) nadzorowanie działalności komórek organizacyjnych,
g) przewodniczenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego,
h) podejmowanie decyzji związanych z wydatkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
i) składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowanie zobowiązań finansowych,
j) dysponowanie środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących Archiwum,
k) decydowanie w sprawach udostępniania materiałów archiwalnych i wykonywania kwerend dla podmiotów krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych,
l) wydawanie zezwoleń na wcześniejsze udostępnianie materiałów archiwalnych,
m) organizowanie mikrofilmowania materiałów archiwalnych lub ich reprografowania na innym nośniku w celu zabezpieczenia zasobu,
n) ustalanie jednostek organizacyjnych w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, innych niż obejmujące swoją działalnością obszar całego państwa,
o) wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
p) nadzorowanie wykonywania kontroli archiwalnych przez Archiwum,
q) wydawanie decyzji w toku postępowania administracyjnego,
r) współdziałanie z organizacjami związkowymi działającymi na terenie archiwum w zakresie określonym przez przepisy prawa,
s) zapewnianie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony danych osobowych,
t) udzielanie pełnomocnictw,
u) wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
v) informowanie na bieżąco podległych pracowników o decyzjach, instrukcjach i innych materiałach otrzymywanych z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
w) wykonywanie innych zadań z zakresu kierowania Archiwum.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Pietrzyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2003 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż