Załatwianie spraw

1. Udostępnianie zasobu archiwalnego

Zasób udostępniany jest w pracowni naukowej codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach: 7.30 - 14.30. W czwartrki pracownia naukowa jest czynna w godzinach 7.30 - 17.30. Archiwalia udostępniane są na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych. Osobiste korzystanie z archiwaliów w pracowni naukowej jest bezpłatne. Materiały archiwalne udostępnia się każdemu, o ile nie narusza to przepisów prawa. Osoby zgłaszające się do pracowni naukowej wypełniają Zgłoszenie użytkownika zasobu. Użytkownicy w celu zamówienia konkretnych materiałów archiwalnych korzystają z dostępnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych (inwentarze, spisy zdawczo-odbiorcze, indeksy, skorowidze). Pracownik Archiwum obsługujący pracownię naukową udziela ogólnych informacji i wyjaśnień w sprawach zasobu archiwalnego oraz zasad jego udostępniania. Materiały archiwalne udostępniane są bezpośrednio w pracowni naukowej na podstawie zamówienia (rewersu), który wypełnia użytkownik. Jeżeli w korzystaniu z materiałów archiwalnych udostępnianych odpowiednio do określonego Zgłoszenie użytkownika zasobu zachowuje ważność przez 12 miesięcy licząc od daty ostatniej wizyty, jednak nie dłużej niż 3 lata.  Szczegółowe unormowania dotyczące korzystania z akt w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Lesznie zawarte są w regulaminie korzystania z pracowni naukowej.

 

2. Wydawanie zaświadczeń oraz kopii, odpisów lub wypisów, poszukiwania

Archiwum załatwia sprawy na podstawie wniosku (podania). Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie może być wniesione pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej autoryzowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP. W przypadku usług świadczonych przez Archiwum odpłatnie, wymagane jest wniesienie zamówienia na piśmie z własnoręcznym podpisem lub pocztą elektroniczną.

Strona może działać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W sprawach mniejszej wagi można odstąpić od żądania pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.  

Zgodnie z postanowieniami art. 217 §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Archiwum wydaje uwierzytelnione kopie lub zaświadczenia, jeżel:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiegająca się o zaświadczenie uprawdopodobni swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

 Kopie oraz odpisy zamawiane dla własnych celów urzędowych przez organy władzy publicznej, sądy, prokuratury i polskie urzędy konsularne wykonuje się bezpłatnie bez względu na ich liczbę.

Archiwum świadczy odpłatnie usługi w zakresie wyszukiwania dokumentów i ionformacji we własnym zasobie archiwlnym. . Archiwum pobiera również opłaty za usługi reprograficzne. Szczegółowe informacje zawiera cennik usług oferowanych przez AP w Lesznie.

 

3. Udzielanie informacji publicznej

 Archiwum Państwowe w Lesznie udostępnia informację publiczną zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 r., poz. 1764, z póżniejszymi zmianami).

4. Załatwianie skarg i wniosków

Skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów:
działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowanie administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).
Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie:
pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu,
e-mailem,
telefaksu,
ustnie do protokołu.

Pisemne skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariacie Archiwum Państwowego w Lesznie pokój nr 5 lub można przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

Ustne skargi i wnioski mogą być zgłaszane dyrektorowi Archiwum Państwowego w Lesznie lub kierownikowi ewidencji i udostępniania. 
Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków –pokój nr 4

Dyrektor Archiwum Państwowego – środa godz. 8.00 – 10.00
Kierownik komórki organizacyjnej przyjmują klientów w godzinach pracy Urzędu w środę. Istnieje także możliwość wcześniejszego telefonicznego umówienia się na spotkanie.

Odpowiedź na skargę bądź wniosek zostaje wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji nie dotrzymania terminu załatwienia skargi lub wniosku dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie zawiadamia wnoszącego skargę bądź wniosek, podając przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Barbara Ratajewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2003 13:43