wersja do wydruku Beata Białek 06.01.2004 10:50

Załatwianie spraw


Archiwum Państwowe w Kielcach załatwia sprawy na podstawie wniesionego na piśmie wniosku (podania).

Zgodnie z obowiązującą w archiwach państwowych instrukcją kancelaryjną każdy wniosek (pismo) jest dekretowany przez Dyrektora Archiwum, bądź osobę przez niego upoważnioną i poprzez nadanie znaku sprawy, rejestrowany w sekretariacie Archiwum. Następnie pismo trafia do kierownika komórki organizacyjnej, której zakres kompetencji odpowiada przedstawionej w piśmie sprawie. Kierownicy kierują pismo do poszczególnych pracowników merytorycznych. Pracownicy załatwiają sprawę zgodnie z dyspozycjami przełożonych, przygotowują projekt odpowiedzi i po zaaprobowaniu jej przez przełożonego przekazują do sekretariatu Archiwum. Sekretariat przedkłada pismo do podpisu Dyrektorowi Archiwum lub osobie przez niego upoważnionej, sprawdza pod względem formalnym i wysyła pod wskazany adres.

Kierownicy oddziałów Archiwum podpisują pisma w zakresie posiadanych upoważnień.

 

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej pełny adres korespondencyjny i konkretne wskazanie przedmiotu żądania oraz czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie może być wniesione pisemnie  lub za pomocą  telefaksu, czy poczty elektronicznej.  

W przypadku usług świadczonych przez Archiwum odpłatnie, wymagane jest wniesienie zamówienia na piśmie z własnoręcznym podpisem.

Strona może działać osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik winien dołączyć  do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.  W sprawach mniejszej wagi można odstąpić od żądania pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

W celu ułatwienia sformułowania wniosków zamieszczono wzory formularzy. 

Zbiory archiwalne do bezpośredniego korzystania udostępniane są w pracowni naukowej.  Szczegółowe unormowania dotyczące korzystania z akt w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Kielcach zostały zawarte w regulaminie pracowni naukowej.

Podania, pełnomocnictwa, zaświadczenia oraz uwierzytelnienie kserokopii podlegają opłacie skarbowej. Jej wysokość, zasady poboru i zwolnienia określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami ).

Archiwum świadczy odpłatnie usługi w zakresie poszukiwań tematycznych, genealogicznych i majątkowych. Archiwum pobiera również opłaty za usługi reprograficzne. Szczegółowe informacje w tym zakresie  zawiera cennik usług oferowanych przez Archiwum wprowadzony Zarządzeniem nr 21/2012 Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach z dnia 10 września 2012 roku

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Beata Białek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.01.2004 10:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż