kompetencje


Kierowanie całokształtem działalności AP oraz czuwanie nad prawidłową realizacją zadań statutowych, a zwłaszcza:
1. Ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, organizacyjnych i administracyjnych.
2. Ogólny nadzór nad zasobem oraz majątkiem AP i odpowiedzialność za nie.
3. Reprezentowanie AP na zewnątrz.
4. Przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji.
5. Występowanie do NDAP z wnioskami i sprawami wymagającymi opinii, zgody lub decyzji NDAP.
6. Zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych.
7. Wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności AP oraz przewidzianych odrębnymi przepisami.
8. Ustalanie składów komisji i przewodniczenie w komisjach AP.
Powoływanie członków Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i innych komisji w ramach posiadanych uprawnień.
9. Wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
10. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników i decydowanie w innych sprawach kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami AP.
11. Nadzór nad personelem naukowym i działalności podstawowej.
12. Czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników.
13. Troska o zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy.
14. Dbałość o prawidłowy układ stosunków międzyludzkich w AP.
15. Awansowanie pracowników w ramach posiadanych kompetencji, przyznawanie nagród, występowanie o odznaczenia.
16. Kierowanie realizacja zadań obronnych w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
17. Podpisywanie korespondencji do NDAP, władz państwowych i samorządowych, korespondencji zagranicznej oraz innej ważniejszej korespondencji. Podpisywanie rachunków.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Korba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2003 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż