wersja do wydruku Izabela Mazur 31.05.2004 09:09

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

dr Wojciech Woźniak

 

Kompetencje:

 

Dz.U.84.41.218

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI

z dnia 25 lipca 1984 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1984 r.)

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych kieruje Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

2. Do zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych należy w szczególności koordynowanie oraz nadzorowanie działalności archiwalnej w sprawach:

1) organizacji i funkcjonowania archiwów państwowych:

a) występowanie z wnioskami o tworzenie lub likwidację archiwów państwowych,
b) nadawanie statutów archiwom państwowym,
c) określanie zasad i trybu brakowania akt w archiwach państwowych;

2) państwowego zasobu archiwalnego:

a) określanie form i metod gromadzenia, przechowywania, brakowania, ewidencji, opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych,
b) ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych o ogólnokrajowym zasięgu działania, obowiązanych do tworzenia archiwów zakładowych,
c) powierzanie państwowym jednostkom organizacyjnym o szczególnym charakterze, na stałe lub na czas określony, uprawnień do gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych,
d) określanie sposobów udostępniania państwowego zasobu archiwalnego,
e) prowadzenie centralnej ewidencji państwowego zasobu archiwalnego, z wyłączeniem zasobu archiwalnego archiwów państwowych wyodrębnionych,

3) niepaństwowego zasobu archiwalnego:

a) określanie zasad współpracy państwowej sieci archiwalnej z archiwami niepaństwowych jednostek organizacyjnych,
b) określanie zasad i trybu rejestracji niepaństwowego zasobu archiwalnego,
c) określanie zasad i warunków konserwacji materiałów archiwalnych wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego, wpisanych do rejestru;

4) polityki naukowej i wydawniczej archiwów państwowych:

a) zatwierdzanie planów prac naukowych prowadzonych w archiwach państwowych,
b) prowadzenie polityki w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie archiwistyki,
c) współpraca z instytutami naukowo-badawczymi i szkołami wyższymi w zakresie badań dotyczących archiwistyki,
d) zatwierdzanie planów wydawniczych,
e) współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia kadry oraz z innymi zakładami szkolenia zawodowego archiwistów;

5) wzbogacania narodowego zasobu archiwalnego:

a) określanie warunków nabywania i przejmowania materiałów archiwalnych stanowiących niepaństwowy zasób archiwalny,
b) gromadzenie informacji o materiałach archiwalnych dotyczących dziejów państwa i narodu polskiego, znajdujących się poza granicami państwa, oraz przygotowywanie wniosków i prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem lub odzyskaniem tych materiałów;

6) współpracy międzynarodowej:

a) zawieranie umów i porozumień o współpracy archiwalnej z zagranicznymi organami i instytucjami oraz międzynarodowymi organizacjami działającymi w dziedzinie archiwistyki, a także nadzór nad realizacją wynikających z nich zadań,
b) organizowanie wymiany kadr naukowych i specjalistów,
c) określanie charakteru materiałów archiwalnych przewidzianych do wywiezienia za granicę oraz udzielanie zezwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów archiwalnych.

§ 2. W celu realizacji zadań określonych w § 1 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych:

1) opracowuje wnioski w zakresie polityki archiwalnej,
2) opracowuje i wydaje przepisy w sprawach archiwalnych w zakresie przyznanych uprawnień,
3) opracowuje programy i plany działalności archiwalnej,
4) prowadzi politykę kadrową,
5) prowadzi działalność w zakresie informacji oraz organizuje systemy informacyjne w ramach państwowej sieci archiwalnej,
6) opracowuje statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,
7) powołuje komisje i zespoły.

§ 3. W sprawach, o których mowa w § 1 i 2 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych współdziała z właściwymi organami administracji państwowej, z organizacjami społecznymi, politycznymi i spółdzielczymi oraz ze związkami zawodowymi.

§ 4. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wykonuje również inne zadania określone w odrębnych przepisach.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Izabela Mazur
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:26.09.2006
Data publikacji:31.05.2004 09:09