Majątek i finanse
Archiwum Państwowe w Katowicach jest państwową jednostką budżetową.
Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi  zmianami). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Katowicach posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 28.943.861,50 zł, w tym:

-  Grunty                                                      -  9.730.906,00

-  Budynki                                                     -  8.115.762,98

-  Urządzenia techniczne i maszyny      -     511.727,99

-  Środki transportu                                    -       50.894,46

-  Inne środki trwałe                                   -     239.672,81

-  Środki trwałe w budowie                      -     10.294.897,26

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie danych na 31.12.2014 r.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Korba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2004 12:12