Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych

Dz.U. 2001 Nr 13 poz. 116

ROZPORZĽDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 13 grudnia 2000 r.
w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu
wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych
(Dz. U. z dnia 23 lutego 2001 r.)

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 155, poz. 1016 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 546 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, od których wytworzenia nie upłynęło 30 lat, mogą być udostępniane w przypadkach uzasadnionych potrzebami nauki i kultury, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
2. Materiały archiwalne powstałe do końca 1989 r. w związku z działalnością partii i organizacji politycznych są w każdym przypadku udostępniane na potrzeby nauki i kultury, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
3. Udostępnianie materiałów archiwalnych, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 2. 1. Do wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych właściwe są:
1) archiwa państwowe,
2) jednostki organizacyjne z powierzonym zasobem archiwalnym,
3) biblioteki i muzea, które gromadzą i przechowują materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego,
4) szkoły wyższe, których archiwa zakładowe posiadają zasób historyczny.
2. Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej, określonej w ust. 1, wyraża zgodę na udostępnienie materiałów archiwalnych, o których mowa w § 1.

§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych składa wniosek we właściwej jednostce organizacyjnej wymienionej w § 2 ust. 1. 2. We wniosku należy podać w szczególności:
1) tytuł materiału archiwalnego bądź temat, którego on dotyczy,
2) cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego,
3) nazwę jednostki organizacyjnej oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o udostępnienie materiału archiwalnego.

§ 4. Oryginały materiałów archiwalnych udostępniane są tylko wtedy, gdy archiwum nie dysponuje kopiami bądź gdy jest to niezbędne ze względu na cel i sposób wykorzystania tych materiałów.

§ 5. W razie nieskorzystania z materiałów archiwalnych w ciągu 12 miesięcy od daty uzyskania zezwolenia, należy ponownie uzyskać zezwolenie na wcześniejsze udostępnianie tych materiałów w trybie określonym w § 2 i 3.

§ 6. 1. Odmowa wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych wymaga uzasadnienia decyzji w formie pisemnej.
2. Na odmowę wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych przysługuje prawo do odwołania do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz. U. Nr 41, poz. 217).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Waliś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2004 17:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż