Pracownia naukowa

 

 

 

 

 

W pracowni naukowej udostępniane są materiały archiwalne do bezpośredniego korzystania.  Zasady udostępniania określa  Zarządzenie nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych oraz Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Kaliszu.

Prawo do korzystania z materiałów archiwalnych przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, organizacji społecznej, organowi państwowemu lub samorządowemu, jak również jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Osoba fizyczna może działać w imieniu własnym lub jako upoważniony przedstawiciel podmiotu zainteresowanego. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może korzystać z pomocy własnego tłumacza. Udostępnianie materiałów jest bezpłatne i podlegają mu wszystkie archiwalia zewidencjonowane tzn. posiadające pomoce ewidencyjno-informacyjne umożliwiające identyfikację poszczególnych jednostek archiwalnych  o określonej zawartości.

Nie udostępnia się materiałów: niezewidencjonowanych, nieuporządkowanych i w złym stanie fizycznym. Archiwalia udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego tzw. Zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego (załącznik poniżej). Wniosek zawiera dane osobowe użytkownika oraz informacje charakteryzujące przedmiot i rodzaj prowadzonych prac. W odniesieniu do informacji prawnie chronionych wymagane jest złożenie przez użytkownika pisemnego zobowiązania dotyczącego sposobu i zakresu ich wykorzystania.

Użytkownicy mogą korzystać ze środków ewidencyjno-informacyjnych zasobu Archiwum: spisu,  kartoteki zespołów (zbiorów), inwentarzy, spisów zdawczo-odbiorczych, spisów roboczych, indeksów, skorowidzów i repertoriów. Interesujące użytkownika jednostki archiwalne udostępniane są na podstawie zamówienia - rewersu. Zamówienie wypełnia się oddzielnie dla każdej jednostki. Maksymalnie jednorazowo można zamówić 5 jednostek archiwalnych (z wyjątkiem akt stanu cywilnego i ksiąg USC oraz kart meldunkowych, gdzie dopuszczalne jest 10 jednostek lub kart),; nie ma natomiast limitu dziennego udostępnianych jednostek. Akta zmikrofilmowane lub zdigitalizowane udostępniane są wyłącznie w formie mikrofilmu lub kopii cyfrowej. Na wniosek i koszt użytkownika Archiwum może sprowadzić do pracowni naukowej mikrofilmy spoza swego zasobu, przechowywane w innym archiwum państwowego lub innej instytucji. Osoba korzystająca z materiałów archiwalnych może samodzielnie wykonywać fotografie cyfrowe w pracowni naukowej. Na zlecenie użytkownika wykonuje się odpłatnie reprografie dokumentów (cennik w załączeniu poniżej).

Pracownia naukowa w Archiwum Państwowym w Kaliszu czynna jest w następujących godzinach:

 

 Poniedziałek              8.30-15.30 
 Wtorek 8.30-18:30
 Środa 8.30-15.30
 Czwartek 8.30-15.30
 Piątek 8.30-15.30

Zamawianie materiałów archiwalnych codziennie w godzinach od 8.30 do 15.00

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownia naukowa
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Waliś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.07.2008 10:30