Regulamin organizacyjny

         

                                                                                      Załącznik Nr 1 do zarządz. Nr 5 

                                                                                                                                Dyrektora AP z dnia 9 kwietnia 2013 r.               

Regulamin Organizacyjny                                          

Archiwum Państwowego w  Elblągu z/s w Malborku

Przepisy wstępne

                                                       

1. Do zakresu działania i zadań Archiwum Państwowego w Elblągu z/s w Malborku należą sprawy

    określone w:

·         ustawie z dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach, zwanej 

    dalej Ustawą ( Dz..U. nr 38, poz.173 z późn. zmianami),

·         statucie nadanym decyzją  Nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych      

    z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie  nadania statutu Archiwum Państwowemu w Elblągu z/s w

    Malborku zwanym dalej  Statutem,                                                                      

·         innych przepisach normujących działalność archiwalną.                     

2. Ramową organizację Archiwum Państwowego w Elblągu z/s w Malborku określa Statut.           

Ilekroć w  regulaminie  organizacyjnym , zwanym dalej Regulaminem, mówi się o:

·         Archiwum – należy przez to rozumieć Archiwum Państwowe w Elblągu z/s w Malborku

·         Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Archiwum Państwowego w Elblągu z/s w Malborku

·         komórce organizacyjnej i  kierowniku komórki organizacyjnej - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne i stanowiska wymienione w § 9 Statutu Archiwum.        

Regulamin określa :

·         Strukturę organizacyjną Archiwum,

·         ogólne zasady pracy w Archiwum,

·         zakresy działania komórek organizacyjnych.

                                             

Postanowienia ogólne.

                                                                

Dyrektor kieruje działalnością Archiwum przy pomocy głównego księgowego i kierownika Oddziału ewidencji, opracowania, zabezpieczania, udostępniania  zasobu i informacji w granicach udzielonych im pełnomocnictw i przyznanych kompetencji.

Zakres działania Dyrektora określa statut Archiwum.

Główny księgowy i kierownik Oddziału ewidencji, opracowania, zabezpieczania, udostępniania  zasobu i informacji i pracownik na samodzielnym stanowisku do spraw narastającego zasobu archiwalnego odpowiadają przed dyrektorem za wykonywanie powierzonych im zadań.

W skład Archiwum wchodzą  następujące  komórki organizacyjne i stanowiska pracy posługujące się w korespondencji symbolami :

1-E 1.Oddział ewidencji, opracowania, zabezpieczania, udostępniania  zasobu i informacji

( dalej: Oddział)

1) Sekcja do spraw ewidencji, informacji , udostępniania i prowadzenia kwerend,

2) Sekcja do spraw opracowania zasobu,

3) Stanowisko pracy do spraw reprografii i konserwacji,

 

3-N 2. Samodzielne stanowisko do spraw narastającego zasobu archiwalnego,

2-A 3. Dział administracyjno – finansowy.

Pracą Oddziału kieruje kierownik, pracą Działu administracyjno - finansowego kieruje Dyrektor

Kierownik komórki organizacyjnej kieruje i odpowiada za całokształt jej działalności, a w szczególności:

1) organizuje jej pracę i zapewnia warunki umożliwiające realizację zadań,

2) opracowuje plany i sprawozdania z działalności,

3) przedkłada Dyrektorowi projekty decyzji i ustaleń w sprawach wchodzących w zakres

działania kierowanej komórki organizacyjnej,

4) inicjuje przedsięwzięcia w zakresie usprawnienia organizacji i funkcjonowania

kierowanej komórki organizacyjnej,

5) kontroluje prawidłowe wykonanie zadań, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów

o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,

6) realizuje politykę personalną w kierowanej komórce organizacyjnej, występuje z

wnioskiem w sprawach zatrudnienia, awansowania i odznaczania pracowników oraz ich

nagradzania i karania - na podstawie odrębnych przepisów,

7) informuje podległych pracowników o bieżących i planowanych zadaniach Archiwum,

8) realizuje zadania określone w indywidualnym zakresie czynności.

Projekty pism, decyzji i innych dokumentów, przedkładanych Dyrektorowi do podpisu, są parafowane przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej. Dokumenty, z których wynikają dla Archiwum zobowiązania finansowe podpisują: Dyrektor Archiwum i główny księgowy lub ustanowieni przez Dyrektora pełnomocnicy.


 Pracownicy Archiwum są zobowiązani do:

·         wykonywania zadań wynikających z ich indywidualnych zakresów czynności oraz zadań zleconych do wykonywania przez kierownika komórki organizacyjnej, związanych z zajmowanym stanowiskiem,

·         wykonywania poleceń służbowych przełożonych,

·         znajomości i przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w powierzonym im zakresie działania,

·         wykazywania inicjatywy w celu pełnego i właściwego wykonywania zadań Archiwum,

·         podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

·         przestrzegania ustalonych zasad organizacji pracy, porządku i dyscypliny pracy, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, a także przepisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów BHiP

·         taktownego i terminowego załatwiania interesantów, należytego i wyczerpującego informowania ich o okolicznościach faktycznych i prawnych istotnych dla załatwianej sprawy,

·         dbałości o użytkowane mienie i estetykę miejsca pracy.

Postanowienia szczegółowe       

I. Oddział ewidencji, opracowania, zabezpieczania, udostępniania  zasobu i informacji

              

Do zadań sekcji wchodzących w skład Oddziału należy w szczególności:

1. Sekcja do spraw ewidencji, informacji, udostępniania   i prowadzenia kwerend

Ewidencja:

 1. przejmowanie materiałów archiwalnych,
 2. prowadzenie ewidencji zbiorczej zasobu: kartoteki, bazy danych SEZAM i kartoteki zbiorczej oraz drugiego egzemplarza spisów zdawczo-odbiorczych,
 3. prowadzenie ewidencji mikrofilmów, skanów
 4. prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Udostępnianie zasobu:

 1. prowadzenie rejestru udostępniania archiwaliów,
 2. prowadzenie rejestru użytkowników pracowni naukowej,
 3. wypożyczanie archiwaliów w obiegu wewnętrznym z magazynów do pracowni naukowej,
 4. udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej,
 5. wypożyczanie materiałów archiwalnych poza Archiwum oraz sprowadzanie materiałów archiwalnych do Archiwum w ramach wypożyczeń międzyarchiwalnych,
 6. gromadzenie pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
 7. udzielanie informacji o zasobie i udostępnianie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych,
 8. wykonywanie kwerend krajowych i zagranicznych oraz przygotowywanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i reprodukcji przechowywanych materiałów archiwalnych, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów oraz prowadzenie prac dokumentacyjnych,
 9. przygotowywanie informatorów o materiałach archiwalnych ,
 10. reprografia materiałów archiwalnych (kserokopiowanie ) i digitalizacja ( skanowanie i fotografowanie),
 11. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru biblioteki Archiwum,
 12. organizowanie zebrań, konferencji i sesji naukowych,
 13. prowadzenie działalności popularyzatorskiej (organizowanie wystaw i pokazów materiałów archiwalnych, przyjmowanie wycieczek młodzieży szkolnej, studentów i przedstawicieli innych środowisk społecznych),
 14. prowadzenie zajęć szkolnych dla młodzieży szkolnej,
 15. współpraca z ośrodkami naukowymi, Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich, Polskim Towarzystwem Historycznym, stowarzyszeniami regionalnymi itp.,
 16. prowadzenie działalności informacyjnej we współpracy ze środkami masowego przekazu,
 17. programowanie, organizowanie i koordynacja działalności informacyjnej (tworzenie i wypełnianie baz danych),
 18. wdrażanie nowych metod i technik gromadzenia i przetwarzania informacji,
 19. Administrowanie strony www Archiwum,
 20. Koordynacja praktyk studenckich, staży itp.

2. Sekcja do spraw opracowania zasobu

Opracowanie zasobu:

 1. prowadzenie prac w zakresie porządkowania i archiwalnego opracowania zasobu Archiwum, zgodnie z zasadami archiwistyki oraz obowiązującymi przepisami metodycznymi,
 2. opracowywanie archiwalnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych i wyższego rzędu,
 3. prowadzenie badań indywidualnych organizowanych w Archiwum lub w ramach międzyarchiwalnych zespołów naukowych,
 4. uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem projektów normatywów metodycznych,
 5. opiniowanie projektów dotyczących typowania materiałów archiwalnych do mikrofilmowania zabezpieczającego lub innych form reprografowania w celu zabezpieczenia zasobu oraz jego profilaktyki i konserwacji,
 6. opiniowanie projektów w zakresie rozmieszczania materiałów archiwalnych,
 7. utrzymywanie kontaktów z innymi archiwami państwowymi w zakresie wymiany doświadczeń metodycznych,
 8. współdziałanie w zakresie zasad przechowywania oraz rozmieszczania zasobu w magazynach archiwalnych,
 9. przedkładanie komisji metodycznej propozycji w zakresie metod opracowania materiałów archiwalnych,
 10. Działania w zakresie prac wydawniczych.

Zabezpieczanie zasobu:

 1. nadzorowanie zabezpieczania materiałów archiwalnych w zakresie zagwarantowania stałych i optymalnych warunków przechowywania materiałów archiwalnych,
 2. zgłaszanie potrzeb w zakresie wyposażenia magazynów archiwalnych w niezbędne urządzenia i sprzęt.

3. Stanowisko do spraw reprografii i konserwacji

     1. reprografia materiałów archiwalnych (ksero kopiowanie),

     2. digitalizacja (skanowanie),

     3. prowadzenie prac z introligatorskich

Oddział podlega kierownikowi.

II. Samodzielne stanowisko do spraw narastającego zasobu archiwalnego

 

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. przygotowywanie decyzji w sprawie tworzenia archiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 2. prowadzenie ewidencji państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych,
 3. prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych wchodzących w skład państwowego zasobu archiwalnego, gromadzonych w jednostkach organizacyjnych pod nadzorem Archiwum,
 4. prowadzenie dokumentacji nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
 5. inicjowanie, opiniowanie i wnioskowanie o wydanie normatywów kancelaryjnych i archiwalnych przesyłanych do zatwierdzenia do Archiwum,
 6. przeprowadzanie kontroli archiwów zakładowych i lustracji, według zatwierdzonego przez dyrektora Archiwum planu, sporządzanie protokołów kontroli i lustracji, przygotowywanie projektów zaleceń pokontrolnych oraz sprawdzanie terminowości i jakości ich wykonania,
 7. nadzorowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, wykonywanie ekspertyz archiwalnych i opiniowanie wniosków dotyczących generalnych i jednorazowych zezwoleń na brakowanie oraz prowadzenie rejestru zezwoleń na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 8. kontrola nad prawidłowym przygotowaniem materiałów archiwalnych do przekazania Archiwum oraz we współpracy z Oddziałem ewidencji, opracowania, zabezpieczenia i udostępniania zasobu, uzgadnianie terminów i warunków przejmowania archiwaliów,
 9. przygotowywanie, opiniowanie i wnioskowanie projektów umów o użyczeniu na czasowe przechowywanie materiałów archiwalnych należących do Archiwum urzędom, instytucjom, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym w związku z likwidacją lub przekształceniem organizacyjno-prawnym państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, prowadzenie ewidencji umów użyczenia,
 10. szkolenie personelu archiwów zakładowych,
 11. instruktaż, konsultacje i doradztwo w zakresie spraw nadzoru archiwalnego.

Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

 

III. Dział administracyjno- finansowy

Do zakresu działania należy w szczególności:

W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

1.     prowadzenie całokształtu spraw związanych z  administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie użytkowanych budynków i pomieszczeń, zabezpieczanie przed  pożarem  i włamaniem,

2.     utrzymanie porządku i czystości  posesji i pomieszczeń użytkowych budynków

3.     dokonywanie   z udziałem pracownika  odpowiedzialnego za  bhp i p. poż  i społecznym inspektorem pracy  przeglądów technicznych budynków i pomieszczeń dla ustalenia niezbędnych potrzeb w zakresie prac remontowych, 

4.     prowadzenie ewidencji budynków Archiwum,  

5.     przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych,

6.     bilansowanie wyników inwentaryzacyjnych, sporządzanie sprawozdań z  przeprowadzonych inwentaryzacji,     

7.     opracowanie planu  remontów kapitalnych i  bieżących,      

8.     organizowanie wykonawstwa na planowane  roboty remontowe,       

9.     przygotowywanie umów, organizowanie nadzoru technicznego nad  realizowanymi    

      remontami,   

10.  prowadzenie dokumentacji dotyczącej przetargów,        

11.  usuwanie zgłoszonych przez komórki organizacyjne drobnych usterek,

12.  zlecanie przeglądów i konserwacji głównych  instalacji i  urządzeń  w  budynkach  Archiwum .

13.  wyposażenie  budynków i  pomieszczeń w  określone przepisami ilości i rodzaje sprzętu i urządzeń p. poż.,       

14.  zakupy materiałów i przedmiotów nietrwałych, materiałów biurowych dla  potrzeb

komórek organizacyjnych.               

      

  

W zakresie obsługi sekretarsko- kancelaryjnej:

1) przyjmowanie  korespondencji Archiwum i przedstawianie jej  Dyrektorowi lub          

    upełnomocnionej przez niego osobie do wglądu i  dekretacji,

2) przekazywanie zadekretowanej korespondencji do  poszczególnych komórek              

    organizacyjnych,             

3) obsługa komórek organizacyjnych Archiwum w  zakresie przyjmowania i  rozdziału       

    wszelkiego rodzaju korespondencji,                    

4) rejestrowanie spraw w spisach ( jeżeli nie należy to do  kompetencji pracowników     

    odpowiedzialnych za  merytoryczne i formalne  załatwienie sprawy ), a także  gromadzenie 

    i przechowywanie akt spraw załatwionych przez Archiwum lub w  zakresie wyznaczonym     

    przez Dyrektora,         

5) przygotowywanie korespondencji do wysłania i jej ekspedycja,

6) obsługa centrali telefonicznej, faksu,            

7) przyjmowanie interesantów i udzielanie  im informacji, a  w razie  potrzeby kierowanie

    ich            

    do właściwych komórek organizacyjnych,                           

8) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i  wewnętrznych,                 

9) przechowywanie korespondencji załatwianej bezpośrednio przez Dyrektora,

10) rejestracja i przechowywanie zarządzeń wewnętrznych,             

11) pisanie protokołów i notatek służbowych w zakresie ustalonym przez Dyrektora,       

12) obsługa uroczystości i  gości .             

W zakresie spraw osobowych:     

   

1)  prowadzenie dokumentacji i ewidencji pracowników, sporządzanie sprawozdań i

     prowadzenie statystyki,                  

2)  dokonywanie czynności  wynikających z  nawiązania i   trwania stosunku pracy        

     z pracownikiem Archiwum oraz czynności związanych z ustaniem stosunku ,

3)  przygotowywanie sprawozdań dotyczących struktury zatrudnienia,    

4)  prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem pracowników, 

5)  załatwianie spraw dotyczących nagród i  odznaczeń ,            

6)  wydawanie legitymacji pracowniczych, świadectw pracy zaświadczeń na  podstawie 

     posiadanych dokumentów,         

7)  załatwianie spraw z  zakresu dyscypliny pracy, prowadzenie ewidencji obecności      

     pracowników i  wykorzystywanych urlopów,               

8)  załatwianie formalności związanych z wyjazdami  służbowymi  pracowników,   

            

W zakresie bezpieczeństwa i  higieny pracy

              

1) kontrola warunków pracy w  Archiwum, oraz przestrzegania przepisów i zasad  bhp,      

2) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Archiwum rocznych analiz stanu         

    bezpieczeństwa i  higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych    

    mających na  celu  zapobieganie zagrożeniom życia  i zdrowia pracowników oraz poprawę    

    warunków pracy,       

3) prowadzenie rejestru wypadków oraz przechowywanie dokumentacji wypadkowej i innej        

    niezbędnej dokumentacji, sporządzanie i przedstawianie  dyrektorowi Archiwum rocznych

    analiz i ocen wypadkowości,        

4) ustalanie okoliczności i przyczyn  wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji

     w  ustalonym zakresie,                   

5)  organizacja szkoleń bhp,      

6)  udział w pracach komisji doraźnych  zajmujących się problematyką bhp,  

7)  zaznajamianie się  z  obowiązującymi przepisami i informowanie o nich  dyrekcję     

     oraz  kierowników komórek organizacyjnych. 

    

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:     

1) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Archiwum rocznych analiz stanu ochrony            

    przeciwpożarowej zawierających propozycje w  zakresie  kierunków działania     

    dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego,     

2) sprawowanie kontroli nad właściwą pracą urządzeń p.  poż instalacji  samoczynnego       

    wykrywania pożaru, łączności telefonicznej oraz czuwanie nad prawidłowym         

    oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych,

3) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz opracowanie     

    i przedkładanie wniosków odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w zabezpieczeniu    

    przeciwpożarowym.

4) instruowanie pracowników w  zakresie  zapobiegania pożarom i zwalczania pożarów     

5) prowadzenie dokumentacji w  sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego Archiwum.  

   

Dział podlega bezpośrednio dyrektorowi.

Księgowość

 Do zakresu działania należy:

1.     Prowadzenie rachunkowości jednostki,

2.     Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w formie bezgotówkowej,

3.     Opracowywanie projektów budżetu,

4.     Bieżący monitoring realizacji budżetu, przekazywanie aktualnych informacji na potrzeby zarządzających,

5.     Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych,

6.     Dokonywanie rozliczeń finansowych z Urzędami Skarbowymi, ZUS,  PFRON,

7.     Prowadzenie dokumentacji związanej z podatkami dochodowymi i VAT,

8.     Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z PFRON,

9.     Współpraca z bankami w zakresie prowadzenia rachunków bankowych jednostki,

10.  Kontrola operacji gospodarczych w zakresie ich zgodności z planem finansowym,

11.  Kontrola kompletności i rzetelności dowodów księgowych,

12.  Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,

13.  Wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zmianami)  oraz zadań zleconych przez dyrektora.

Dział podlega Dyrektorowi.

 Organy kolegialne.

 Kolegium

 Kolegium jest organem doradczym dyrektora Archiwum.

W skład kolegium wchodzą: główny księgowy, kierownik Oddziału, pracownik na samodzielnym stanowisku do spraw narastającego zasobu archiwalnego. Na posiedzenia kolegium mogą być zapraszani inni pracownicy Archiwum

Komisja Metodyczna  ( wspólna z AP Gdańsk )

Do zadań komisji należy rozpatrywanie oraz przedstawianie opinii w sprawach zagadnień metodycznych wynikających z toku prac Archiwum nad opracowaniem zasobu, a w szczególności:

1) rozpatrywanie problemów metodycznych występujących w bieżących pracach Archiwum

oraz wydawanie w tym zakresie opinii i zaleceń,

2) opiniowanie prowadzonych pac archiwalnych, instrukcji metodycznych oraz pomocy

ewidencyjno-informacyjnych opracowanych w Archiwum,

3) inicjowanie prac badawczych w zakresie metodyki archiwalnej oraz współdziałanie w

ustalaniu innych tematów badawczych Archiwum,

4) opiniowanie wytycznych do planów pracy Archiwum w zakresie opracowania zasobu,

5) utrzymywanie stałych kontaktów z innymi archiwami państwowymi w zakresie wymiany doświadczeń metodycznych,

6) analizowanie i wykorzystywanie doświadczeń archiwistyki zagranicznej,

7) wydawanie opinii w sprawach metodycznych, skierowanych przez Naczelną Dyrekcję

Archiwów Państwowych i Centralną Komisję Metodyczną.

Komisji przewodniczy Dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji ( wspólna z AP Gdańsk )

Do zakresu działania komisji należy:

1) rozwijanie i doskonalenie metod kształtowania państwowego zasobu archiwalnego, przystałym ukierunkowaniu na ustalenie materiałów archiwalnych oraz przedstawianiedyrektorowi Archiwum wniosków w tym zakresie,

2) ocena materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum i przedstawienie opinii w tej sprawie,

3) opiniowanie wniosków państwowych jednostek organizacyjnych w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, budzących wątpliwości merytoryczne i wymagających ekspertyz,

4) opiniowanie wniosków w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej uzyskiwanej w trakcie porządkowania zasobu Archiwum,

5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Centralną Komisję Archiwalną Oceny Dokumentacji, bądź przez dyrektora Archiwum.

 Komisji przewodniczy kierownik Oddziału IV AP w Gdańsku.

Dyrektor może powołać inne komisje lub zespoły doraźne do rozpatrywania określonych spraw.

Obsługa komisji lub zespołów doraźnych jest każdorazowo ustalana zarządzeniem wewnętrznym dyrektora.

Przepisy końcowe

1.Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna wprowadzona Decyzją Nr 40 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt archiwów państwowych.


2.Zasady ochrony informacji niejawnych określają odrębne przepisy (Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,
(Dz.U.2010.182.1228).

3. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być wprowadzane przez Dyrektora Archiwum w przypadku zmian organizacyjnych lub zmian w zakresie obowiązków i zadań poszczególnych jednostek i nie muszą wiązać się bezpośrednio ze zmianą Statutu.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Aleksandra Szlufik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2003 15:06